หนังสือนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์


ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (35.5 kb)

เขียนเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน 618

  ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
  เรื่อง วันที่
   รวมเอกสารการปฏิบัติธรรมนิสิต(โท - เอก) 6/7/2560
   หนังสือนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ 2/2/2559
   ประกาศสถาบันวิปัสสนาธรุะ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 13/12/2558
   คู่มือการจัดค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา 12/4/2558
   คู่มือวิทยากรค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา 12/4/2558
   ฐานข้อมูล ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง มจร. 15/3/2558
   ใบบันทึกการส่ง-สอบอารมณ์(นิสิต) 28/2/2558
   ระเบียบปฏิบัติธรรมนิสิต(โท-เอก) 28/2/2558
   แบบฟอร์มนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ 14/11/2557
   ระเบียนนิสิตปฏิบัติธรรม 11/11/2557
   โบรชัวร์วิปัสสนา 26/8/2557
   คู่มือการใช้เวบวิปัสสนาไทย 20/7/2557
   ใบสมัครพระวิปัสสนาจารย์ 15/7/2557
   ใบสมัครพระวิทยากร 15/7/2557
   โบรชัวร์ "ค่ายวัยใส" กลุ่มบริการฝึกอบรม 18/6/2557
   หนังสือรับรองการเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี 18/6/2557
   ใบสมัครเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรมตามติคณะรัฐมนตี 18/6/2557
   ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการปฏิบัติธรรม 18/6/2557
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕(การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์) 18/6/2557
   วิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 15/6/2557
ทั้งหมด 27 รายการ 1 / 2