คำค้น  

  เรื่อง วันที่
   โบรชัวร์ "ค่ายวัยใส" กลุ่มบริการฝึกอบรม 18/06/2557
   หนังสือรับรองการเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี 18/06/2557
   ใบสมัครเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรมตามติคณะรัฐมนตี 18/06/2557
   ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการปฏิบัติธรรม 18/06/2557
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕(การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์) 18/06/2557
   วิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 15/06/2557
   สติปัฏฐาน ทางสายเดียว โดย พระมหาสีสะยาดอ( อู โสภณมหาเถระ) 15/06/2557
   พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์(ป. อ. ปยุตฺโต) 15/06/2557
   มหาสติปัฏฐานสูตร ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๐ โดยตังตฤณ 15/06/2557
   “สติปัฏฐาน ๔ : เส้นทางตรงสู่พระนิพพาน” โดย สุภีร์ ทุมทอง 15/06/2557
   บทสวดมนต์ และพิธีอื่นๆ บทสวดสติปัฏฐานสี่ 15/06/2557
   มหาสติปัฏฐานสูตร พระไตรปิฎก ภาษาไทย 15/06/2557
   มหาสติปัฏฐานสูตร โดย ตังตฤณ 15/06/2557
ทั้งหมด 33 รายการ 2 / 2
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู