วันที่ 30/12/2563  ถึง 03/01/2564 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 6/2564 (วันปีใหม่)   มีผู้สมัคร 95 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2563
       2    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2563
       3    นาย ชวภณ   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2563
       4    นางสาวณัฐพิมล   นนทบุรี  28 พฤศจิกายน 2563
       5    นางสาวธนรา   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2563
       6    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2563
       7    นายพิศาล   นนทบุรี  27 พฤศจิกายน 2563
       8    นางสาวธนัท   พระนครศรีอยุธยา  26 พฤศจิกายน 2563
       9    นางสาวฐาปนี   กรุงเทพมหานคร  25 พฤศจิกายน 2563
       10    นายอดิศร   ฉะเชิงเทรา  25 พฤศจิกายน 2563
       11    นางสาวธัญญ์นิธิ   นนทบุรี  25 พฤศจิกายน 2563
       12    นายสรรชัย   กรุงเทพมหานคร  23 พฤศจิกายน 2563
       13    นายหัตถพล   ปทุมธานี  22 พฤศจิกายน 2563
       14    นายหัตถพล   ปทุมธานี  22 พฤศจิกายน 2563
       15    นางสาวปริยากร   ปทุมธานี  22 พฤศจิกายน 2563
       16    นางนิภา   ปทุมธานี  22 พฤศจิกายน 2563
       17    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  22 พฤศจิกายน 2563
       18    นางสาวจิตรา   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2563
       19    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2563
       20    นายวชิรวิชญ์   กรุงเทพมหานคร  16 พฤศจิกายน 2563
       21    นางสาวปิ่นวดี   กรุงเทพมหานคร  16 พฤศจิกายน 2563
       22    นายบุญญฤทธิ์   กรุงเทพมหานคร  16 พฤศจิกายน 2563
       23    น.ส.จินดา   กรุงเทพมหานคร  16 พฤศจิกายน 2563
       24    นางสาวทิพย์วารี   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2563
       25    นางสาวประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2563
       26    นางสาวพลอยลภัส   ปทุมธานี  15 พฤศจิกายน 2563
       27    นางกนกพร​   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2563
       28    นายเอกพล   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2563
       29    นางสาวอชิรญา   ปทุมธานี  15 พฤศจิกายน 2563
       30    นางสาวฏิมาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2563
       31    นายเลิศศักดิ์   สมุทรปราการ  14 พฤศจิกายน 2563
       32    นางสาวต้องตา   สมุทรปราการ  14 พฤศจิกายน 2563
       33    นางนางฐาภิยุ   ปทุมธานี  14 พฤศจิกายน 2563
       34    นางสาวชนิตา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2563
       35    นางสาวยม   นนทบุรี  14 พฤศจิกายน 2563
       36    ึนางสุดา   นนทบุรี  14 พฤศจิกายน 2563
       37    นางสาวปทุมพร   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2563
       38    นางสาวดลยา   พระนครศรีอยุธยา  13 พฤศจิกายน 2563
       39    น.ส.สุนันท์   ปทุมธานี  12 พฤศจิกายน 2563
       40    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  11 พฤศจิกายน 2563
       41    นางรัตนาวดี   ปทุมธานี  10 พฤศจิกายน 2563
       42    นางนันท์นิธิ   พระนครศรีอยุธยา  10 พฤศจิกายน 2563
       43    นางอุษณมัชชุภา   สมุทรปราการ  10 พฤศจิกายน 2563
       44    นายชวณิช   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       45    นายชวณิช   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       46    นางกนกพร   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       47    นางจุฑาพร   ปทุมธานี  7 พฤศจิกายน 2563
       48    น.ส.สุนิสา   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2563
       49    นาง​สุทิน​   ปทุมธานี  5 พฤศจิกายน 2563
       50    นาง​สุทิน   ปทุมธานี  5 พฤศจิกายน 2563
       51    นายปณิก   สมุทรปราการ  3 พฤศจิกายน 2563
       52    นางสาวเสาวลักษณ์   สมุทรปราการ  3 พฤศจิกายน 2563
       53    นางวิภา   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2563
       54    นางสาวอรอนงค์   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2563
       55    เด็กชายอัฏฐวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2563
       56    นางสาวสุรางคนา   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2563
       57    นายเชิดชัย   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2563
       58    นางสาวณัฏฐ์ณัฐฐา   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2563
       59    นางอรุณวดี   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2563
       60    นายบุญเลิศ   นนทบุรี  1 พฤศจิกายน 2563
       61    นจนางนันทิ​กร​   กรุงเทพมหานคร  1 พฤศจิกายน 2563
       62    นางสาวฐารวี   กรุงเทพมหานคร  1 พฤศจิกายน 2563
       63    นางสาวปวีณา   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2563
       64    น.ส. สุชาดา   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2563
       65    น.ส. พิมพ์ลดา   นนทบุรี  30 ตุลาคม 2563
       66    น.สยุวดี   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2563
       67    น.สภูริชา   นนทบุรี  30 ตุลาคม 2563
       68    ว่าที่ ร.ตณัฐดนย์   กรุงเทพมหานคร  29 ตุลาคม 2563
       69    นาสาวเบญจวรรณ   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2563
       70    นางสาวนภัสวรรณ   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2563
       71    นายธีระพงษ์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2563
       72    นายศักย์สรณ์   กาญจนบุรี  27 ตุลาคม 2563
       73    นางสาวพัฒน์นรี   นนทบุรี  23 ตุลาคม 2563
       74    นางกชกร   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2563
       75    น.ส.รัชนู   ปทุมธานี  20 ตุลาคม 2563
       76    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  19 ตุลาคม 2563
       77    นางจันทร์ทร   ปทุมธานี  19 ตุลาคม 2563
       78    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  16 ตุลาคม 2563
       79    นางสาวตรีพิพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  14 ตุลาคม 2563
       80    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  12 ตุลาคม 2563
       81    นางสาวชล​ทิชา​   กรุงเทพมหานคร  12 ตุลาคม 2563
       82    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  12 ตุลาคม 2563
       83    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2563
       84    นางสาวตรีพิพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  26 กันยายน 2563
       85    นางสาวกวิสรา   สระบุรี  21 กันยายน 2563
       86    นายศุภวิชญ์   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2563
       87    นางอัญชรา   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2563
       88    นางมณี   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2563
       89    นางสาวศิริพรรณ   กรุงเทพมหานคร  19 กันยายน 2563
       90    นางสาวณิชากร   เชียงราย  17 กันยายน 2563
       91    นางสาวนภสร   เชียงราย  17 กันยายน 2563
       92    นางมณีรัตน์   เชียงราย  17 กันยายน 2563
       93    นายวรินทร   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       94    นายวีรยุทธ   กำแพงเพชร  16 กันยายน 2563
       95    IrinaCewIrinaCew   กรุงเทพมหานคร  14 กันยายน 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)