วันที่ 04/12/2563  ถึง 08/12/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 5/2564 (วันพ่อแห่งชาติ)   มีผู้สมัคร 99 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวบุษบา   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2563
       2    นางสาววงศ์ทิพา   สุพรรณบุรี  29 พฤศจิกายน 2563
       3    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2563
       4    นายพิศาล   นนทบุรี  27 พฤศจิกายน 2563
       5    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  26 พฤศจิกายน 2563
       6    นาย สิริกรสิริกร   ลพบุรี  25 พฤศจิกายน 2563
       7    คุณฐิตารี   กรุงเทพมหานคร  25 พฤศจิกายน 2563
       8    คุณธันยา   กรุงเทพมหานคร  25 พฤศจิกายน 2563
       9    นางสาวรัตนากร   นนทบุรี  25 พฤศจิกายน 2563
       10    นางอุบลรัศมี โกมลกุล   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2563
       11    นางอรุณี   นนทบุรี  24 พฤศจิกายน 2563
       12    นางสาวสุรีย์พร   กรุงเทพมหานคร  23 พฤศจิกายน 2563
       13    นางสมาพร   นนทบุรี  23 พฤศจิกายน 2563
       14    นายประเสริฐ   ลพบุรี  23 พฤศจิกายน 2563
       15    นางรัชดา   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2563
       16    นางเต็มดวง   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2563
       17    นางอัมพร   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2563
       18    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2563
       19    นางวิพร   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2563
       20    นางรำไพ   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2563
       21    เด็กหญิงอินนภา   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2563
       22    นางวิริยา   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2563
       23    นางสาวชญานันทน์   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2563
       24    นางอาภา   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2563
       25    นางสุนันทา   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2563
       26    นางปาณิศา   กาญจนบุรี  19 พฤศจิกายน 2563
       27    นางวิไลลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2563
       28    นางอรพินธ์   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2563
       29    นางสาวภารดี   สมุทรปราการ  19 พฤศจิกายน 2563
       30    นางสาวจิตรา   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2563
       31    นางสาวสิรีรัศมิ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2563
       32    นางนัฏพร   นนทบุรี  18 พฤศจิกายน 2563
       33    นายทนงศักดิ์   ปทุมธานี  18 พฤศจิกายน 2563
       34    นางสาวพรทิพย์   ปทุมธานี  18 พฤศจิกายน 2563
       35    นายอุบล   ปทุมธานี  18 พฤศจิกายน 2563
       36    นางสุพรทิพย์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2563
       37    นางนางฐาภิยุ   ปทุมธานี  18 พฤศจิกายน 2563
       38    นางสาวกันต์ระพี   พระนครศรีอยุธยา  17 พฤศจิกายน 2563
       39    น.ส.ชาตยา   นนทบุรี  17 พฤศจิกายน 2563
       40    นางศิริพร   ปทุมธานี  16 พฤศจิกายน 2563
       41    นายรณกรณ์   กรุงเทพมหานคร  16 พฤศจิกายน 2563
       42    นางสาวอรอนงค์   กรุงเทพมหานคร  16 พฤศจิกายน 2563
       43    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  16 พฤศจิกายน 2563
       44    นาง​กัลยา​รัตน์​   พระนครศรีอยุธยา  16 พฤศจิกายน 2563
       45    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  16 พฤศจิกายน 2563
       46    นางสาวฉัตรสุดา   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2563
       47    นางสาวณัฐนิลยา   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2563
       48    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2563
       49    นางบรรจง   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2563
       50    นางบังอร   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2563
       51    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2563
       52    นางวิไลวรรณ   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2563
       53    น.ส.ภูษิตา   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2563
       54    นางอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2563
       55    นางพยอม   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       56    นางธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       57    นางสาวนพวรรณ   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       58    นางสุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       59    นางวารีย์   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       60    นางนฤมล   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       61    นางสาววิภาพร   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       62    นางทิพย์วัลย์   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       63    นาวาอากาศตจริยา   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       64    นางสาวฉันนภัทธ์   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2563
       65    นายฉันฉันน์   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2563
       66    นางสาวหทัยชนก   สระบุรี  7 พฤศจิกายน 2563
       67    นางวิไลวัลย์   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2563
       68    นางสาวเพ็ญยุพา   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2563
       69    นางสาวอัญชิสา   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2563
       70    นายสมบูรณ์   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2563
       71    นางสาวสุทิน   ปทุมธานี  5 พฤศจิกายน 2563
       72    นางสาวกนกพร   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2563
       73    นางวิภา   กรุงเทพมหานคร  3 พฤศจิกายน 2563
       74    นางสาวพลอยลภัส   ปทุมธานี  2 พฤศจิกายน 2563
       75    นางสาวประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2563
       76    นางสาวยม   นนทบุรี  2 พฤศจิกายน 2563
       77    นางสาวฐารวี   กรุงเทพมหานคร  1 พฤศจิกายน 2563
       78    น.สพิมพ์ลดา   นนทบุรี  30 ตุลาคม 2563
       79    นางพัชมน ปั่นรัศมี   นครราชสีมา  28 ตุลาคม 2563
       80    นส.สาลินี   ลพบุรี  28 ตุลาคม 2563
       81    นางกรุณา   นครสวรรค์  28 ตุลาคม 2563
       82    นางบัวลอย   นครสวรรค์  28 ตุลาคม 2563
       83    นางสาวชลาลัย   นนทบุรี  23 ตุลาคม 2563
       84    นางกชกร   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2563
       85    นางกนิษฐา   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2563
       86    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  19 ตุลาคม 2563
       87    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2563
       88    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  30 กันยายน 2563
       89    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  30 กันยายน 2563
       90    นางนาง ธนวรรณ   กรุงเทพมหานคร  27 กันยายน 2563
       91    นางสาวกวิสรา   สระบุรี  21 กันยายน 2563
       92    นายอภิรักษ์   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2563
       93    นางกนกวรรณ   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2563
       94    นางศิริวรรณ   นครปฐม  18 กันยายน 2563
       95    นายมนัสวิน   นครปฐม  18 กันยายน 2563
       96    นางกรปริยา   นครปฐม  18 กันยายน 2563
       97    นางชุนลั้ง   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       98    นสจรินทร์ทร   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       99    นางสาวประภาวัลย์   สมุทรปราการ  16 กันยายน 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)