วันที่ 28/11/2563  ถึง 30/11/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 4/2564   มีผู้สมัคร 64 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายพรชัย   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2563
       2    นางสาวอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2563
       3    นางพรพิมล   นนทบุรี  26 พฤศจิกายน 2563
       4    นายพิศาล   นนทบุรี  26 พฤศจิกายน 2563
       5    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2563
       6    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  26 พฤศจิกายน 2563
       7    นางสาวอริสา   สงขลา  18 พฤศจิกายน 2563
       8    นางสาวพิชชาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2563
       9    นางสาวฉัตรสุดา   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2563
       10    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2563
       11    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  14 พฤศจิกายน 2563
       12    นางสาวผัสสพร   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2563
       13    นางสิริพร   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2563
       14    นายพิเชษฐ์   ปทุมธานี  12 พฤศจิกายน 2563
       15    นางบรรจง   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2563
       16    นาวสาวสุนิสา   กรุงเทพมหานคร  11 พฤศจิกายน 2563
       17    นางสาวพรศรี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2563
       18    นางสาวณัฎฐา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2563
       19    นางสาวสมร   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       20    นายอนุพงษ์   ปทุมธานี  9 พฤศจิกายน 2563
       21    นางสาวสุดาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  9 พฤศจิกายน 2563
       22    นางกนกวรรณ   กาญจนบุรี  8 พฤศจิกายน 2563
       23    นางอภิชา   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2563
       24    นายปราชญ์   ปทุมธานี  8 พฤศจิกายน 2563
       25    ร.ต.อำนาจ   ปทุมธานี  8 พฤศจิกายน 2563
       26    นางสาวนัฐกานต์   ปทุมธานี  8 พฤศจิกายน 2563
       27    นางสาวเนตรนรินทร์   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2563
       28    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  5 พฤศจิกายน 2563
       29    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2563
       30    นางสาวมีนรัตน์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2563
       31    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2563
       32    นางสาวRสุทิน​   ปทุมธานี  5 พฤศจิกายน 2563
       33    นางสาววารีพร   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2563
       34    พ.ท. หญิงสุดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  3 พฤศจิกายน 2563
       35    นายอัษฐพล   ปทุมธานี  2 พฤศจิกายน 2563
       36    นางสาวอาทูล   ปทุมธานี  2 พฤศจิกายน 2563
       37    นางสาวเนตร์ศิริ   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2563
       38    นางกชกร   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2563
       39    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  23 ตุลาคม 2563
       40    นางอัญชลี   กรุงเทพมหานคร  20 ตุลาคม 2563
       41    นางสาวกานต์กมลอร   กาญจนบุรี  18 ตุลาคม 2563
       42    นางสาวณัฐวิภา   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2563
       43    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  16 ตุลาคม 2563
       44    นางสาวปียนุช   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2563
       45    นางสาวยุวดี   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2563
       46    นายธนกฤต   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2563
       47    นางสาวชุติมา   นครราชสีมา  13 ตุลาคม 2563
       48    นางสาวณัฐนันท์   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2563
       49    นางสาวภาณุมาศ   กาญจนบุรี  10 ตุลาคม 2563
       50    นางพิมพ์วลัญช์   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2563
       51    นางสาวพลอยลภัส   ปทุมธานี  8 ตุลาคม 2563
       52    นางสาวยม   นนทบุรี  8 ตุลาคม 2563
       53    นางสาวทวีพร   พระนครศรีอยุธยา  7 ตุลาคม 2563
       54    นางสาวจุฑาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  7 ตุลาคม 2563
       55    นางสาวภัศรา   พระนครศรีอยุธยา  7 ตุลาคม 2563
       56    นายอาเนช   กรุงเทพมหานคร  6 ตุลาคม 2563
       57    นางสาวสุพิณยา   พระนครศรีอยุธยา  5 ตุลาคม 2563
       58    นางสาวรัตนาภรณ์   ปทุมธานี  5 ตุลาคม 2563
       59    นางสาวเขมวิกา   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2563
       60    นางวัฒนา   กาญจนบุรี  30 กันยายน 2563
       61    นายกำชัย   นนทบุรี  24 กันยายน 2563
       62    นางสุพัตรา   กรุงเทพมหานคร  21 กันยายน 2563
       63    นางสาวกวิสรา   สระบุรี  21 กันยายน 2563
       64    นางสาวประภาวัลย์   สมุทรปราการ  16 กันยายน 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)