วันที่ 13/10/2563  ถึง 15/10/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 1 (วันสรรคต ร.9)   มีผู้สมัคร 19 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    ดร.เบญญาภา   นครราชสีมา  21 กันยายน 2563
       2    นางสาวมนัสนันท์   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2563
       3    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  18 กันยายน 2563
       4    นางสมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  18 กันยายน 2563
       5    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2563
       6    นางสาวนันทิชา   กรุงเทพมหานคร  17 กันยายน 2563
       7    นายกนกพล   กรุงเทพมหานคร  17 กันยายน 2563
       8    นายศิลปชัย   ปราจีนบุรี  16 กันยายน 2563
       9    นางศรีมุกดา   ปทุมธานี  16 กันยายน 2563
       10    นางสาววชิราภรณ์   ปทุมธานี  16 กันยายน 2563
       11    นางกชกร   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       12    นางสาวสาวิตี   นนทบุรี  16 กันยายน 2563
       13    นางสาวประภาวัลย์   สมุทรปราการ  16 กันยายน 2563
       14    นาง​ประภาวัลย์​   สมุทรปราการ  16 กันยายน 2563
       15    นางสาวฝน​ทิพย์​   นนทบุรี  14 กันยายน 2563
       16    นางสาวศิริวรรณ   สุพรรณบุรี  14 กันยายน 2563
       17    นางสาวภัทราภรณ์   ลพบุรี  13 กันยายน 2563
       18    นายธีรนนท์   ชลบุรี  13 กันยายน 2563
       19    นายศักย์สรณ์   กาญจนบุรี  13 กันยายน 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)