วันที่ 25/09/2563  ถึง 27/09/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 60 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    DiSahDiSah   เลย  14 สิงหาคม 2563
       2    นางสาวจินตนากานต์   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2563
       3    นางสาวสุภาพร   ปทุมธานี  13 สิงหาคม 2563
       4    นางสาวปรียาภา   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2563
       5    นางสาวชัญญาพัทธ์   กรุงเทพมหานคร  11 สิงหาคม 2563
       6    นางสาวณัชชาพัชร์   นนทบุรี  11 สิงหาคม 2563
       7    นางสาวอัณณา   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2563
       8    นางสาวณัฐวิภา   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2563
       9    นางสาวณัฐวิภา   ปทุมธานี  10 สิงหาคม 2563
       10    นาวาอากาศโกรองทอง   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2563
       11    นางวรรณรัตน์   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2563
       12    นางสาวศศิเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  9 สิงหาคม 2563
       13    นางทองใบ   กรุงเทพมหานคร  9 สิงหาคม 2563
       14    นางสาววารุณี   กรุงเทพมหานคร  9 สิงหาคม 2563
       15    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2563
       16    นางสาวกชพร   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2563
       17    นางสาวศิริพร   เพชรบุรี  7 สิงหาคม 2563
       18    นางสาวธัญหทัย   พระนครศรีอยุธยา  7 สิงหาคม 2563
       19    นางศิริวิมล   ปทุมธานี  7 สิงหาคม 2563
       20    นางสาวศศิพร   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2563
       21    นางสาวสุคนธา   ปทุมธานี  7 สิงหาคม 2563
       22    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2563
       23    นอ.หญิงกานดา   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2563
       24    นางสุคนธา   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2563
       25    นางสาวทัศนันท์   สุพรรณบุรี  6 สิงหาคม 2563
       26    นางสาวสุภารัตน์   สมุทรปราการ  6 สิงหาคม 2563
       27    นางอารีย์   นนทบุรี  6 สิงหาคม 2563
       28    นายฐิติวัฒน์   ปทุมธานี  6 สิงหาคม 2563
       29    นางสาวกัญชญาษร   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2563
       30    นางอาภาภิมนต์   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2563
       31    นางสาวพัชรินทร์   ปทุมธานี  5 สิงหาคม 2563
       32    นางพรสุภา   กรุงเทพมหานคร  5 สิงหาคม 2563
       33    นางสาวณัฐพิมล   นนทบุรี  4 สิงหาคม 2563
       34    นางสมใจ   สระบุรี  4 สิงหาคม 2563
       35    นางสารินีย์   ปทุมธานี  4 สิงหาคม 2563
       36    นางธัญญธร   กรุงเทพมหานคร  4 สิงหาคม 2563
       37    นายวินัย   กรุงเทพมหานคร  3 สิงหาคม 2563
       38    นางลาวัลย์   นนทบุรี  3 สิงหาคม 2563
       39    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  2 สิงหาคม 2563
       40    นางสาวจันทร์พร   สมุทรปราการ  1 สิงหาคม 2563
       41    นางสาวศจี   สมุทรปราการ  1 สิงหาคม 2563
       42    น.ส.ประภาวัลย์   สมุทรปราการ  1 สิงหาคม 2563
       43    นางสาวฝนทิพย์   นนทบุรี  29 กรกฎาคม 2563
       44    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  29 กรกฎาคม 2563
       45    นางสาวอรวรรณ   ฉะเชิงเทรา  29 กรกฎาคม 2563
       46    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  24 กรกฎาคม 2563
       47    นางสาวเกษร   ปทุมธานี  24 กรกฎาคม 2563
       48    นางสาวอุษา   ปทุมธานี  24 กรกฎาคม 2563
       49    นางนฤมล   นนทบุรี  24 กรกฎาคม 2563
       50    นางสาวอุรารัตน์   ปทุมธานี  23 กรกฎาคม 2563
       51    ดร. วศ.พันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  23 กรกฎาคม 2563
       52    นายภักดี   กรุงเทพมหานคร  23 กรกฎาคม 2563
       53    นางสาวเรืองรอง   พระนครศรีอยุธยา  22 กรกฎาคม 2563
       54    นางอารี   พระนครศรีอยุธยา  22 กรกฎาคม 2563
       55    ร.ท หญิงพนิตตา   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2563
       56    นางสาวณัฏฐ์ณัฐฐา   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       57    นายอุบล   ปทุมธานี  9 กรกฎาคม 2563
       58    KologrivovGagrin62   บุรีรัมย์  30 พฤษภาคม 2563
       59    นางสาวฉัตราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  27 กุมภาพันธ์ 2563
       60    นายประเสริฐ   ปทุมธานี  6 มกราคม 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)