วันที่ 25/09/2563  ถึง 27/09/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 76 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวประทีบแสง   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2563
       2    นางสาวพิทยาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       3    พ.ต.ท.สุชาติ   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       4    ดรรชฤษร   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       5    พล.ต.ต.ดร.นรรัตน์   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       6    นางสาวกัณหา   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       7    นางสาวบุษบง   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       8    นางสาวนงนุช   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       9    นางสาวสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       10    นางสาววัจมัย   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       11    นางวลัยพร   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       12    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  4 กันยายน 2563
       13    ด.ต.หญิงมณีรัตน   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2563
       14    นางสุรัสวดี   นนทบุรี  29 สิงหาคม 2563
       15    นายสมศักดิ์   นนทบุรี  29 สิงหาคม 2563
       16    #file_linkBrafBeld   พัทลุง  28 สิงหาคม 2563
       17    น.ส.จิรภัทร์   นนทบุรี  28 สิงหาคม 2563
       18    นางสาวกันตพร   นนทบุรี  28 สิงหาคม 2563
       19    นายปิยะภัณฑ์   กรุงเทพมหานคร  27 สิงหาคม 2563
       20    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  27 สิงหาคม 2563
       21    นางสาวอลินพิศา   พระนครศรีอยุธยา  27 สิงหาคม 2563
       22    นางสาวทิพณัฏฐา   นนทบุรี  27 สิงหาคม 2563
       23    นางสาวยม   นนทบุรี  18 สิงหาคม 2563
       24    DiSahDiSah   เลย  14 สิงหาคม 2563
       25    นางสาวจินตนากานต์   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2563
       26    นางสาวสุภาพร   ปทุมธานี  13 สิงหาคม 2563
       27    นางสาวปรียาภา   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2563
       28    นางสาวชัญญาพัทธ์   กรุงเทพมหานคร  11 สิงหาคม 2563
       29    นางสาวณัชชาพัชร์   นนทบุรี  11 สิงหาคม 2563
       30    นางสาวอัณณา   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2563
       31    นางสาวณัฐวิภา   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2563
       32    นาวาอากาศโกรองทอง   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2563
       33    นางวรรณรัตน์   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2563
       34    นางสาวศศิเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  9 สิงหาคม 2563
       35    นางทองใบ   กรุงเทพมหานคร  9 สิงหาคม 2563
       36    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2563
       37    นางสาวกชพร   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2563
       38    นางสาวศิริพร   เพชรบุรี  7 สิงหาคม 2563
       39    นางสาวธัญหทัย   พระนครศรีอยุธยา  7 สิงหาคม 2563
       40    นางศิริวิมล   ปทุมธานี  7 สิงหาคม 2563
       41    นางสาวศศิพร   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2563
       42    นางสาวสุคนธา   ปทุมธานี  7 สิงหาคม 2563
       43    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2563
       44    นอ.หญิงกานดา   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2563
       45    นางสุคนธา   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2563
       46    นางสาวทัศนันท์   สุพรรณบุรี  6 สิงหาคม 2563
       47    นางสาวสุภารัตน์   สมุทรปราการ  6 สิงหาคม 2563
       48    นางอารีย์   นนทบุรี  6 สิงหาคม 2563
       49    นายฐิติวัฒน์   ปทุมธานี  6 สิงหาคม 2563
       50    นางสาวกัญชญาษร   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2563
       51    นางอาภาภิมนต์   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2563
       52    นางสาวพัชรินทร์   ปทุมธานี  5 สิงหาคม 2563
       53    นางสาวณัฐพิมล   นนทบุรี  4 สิงหาคม 2563
       54    นางสมใจ   สระบุรี  4 สิงหาคม 2563
       55    นางสารินีย์   ปทุมธานี  4 สิงหาคม 2563
       56    นายวินัย   กรุงเทพมหานคร  3 สิงหาคม 2563
       57    นางลาวัลย์   นนทบุรี  3 สิงหาคม 2563
       58    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  2 สิงหาคม 2563
       59    นางสาวจันทร์พร   สมุทรปราการ  1 สิงหาคม 2563
       60    นางสาวศจี   สมุทรปราการ  1 สิงหาคม 2563
       61    น.ส.ประภาวัลย์   สมุทรปราการ  1 สิงหาคม 2563
       62    นางสาวฝนทิพย์   นนทบุรี  29 กรกฎาคม 2563
       63    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  29 กรกฎาคม 2563
       64    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  24 กรกฎาคม 2563
       65    นางสาวเกษร   ปทุมธานี  24 กรกฎาคม 2563
       66    นางสาวอุษา   ปทุมธานี  24 กรกฎาคม 2563
       67    นางนฤมล   นนทบุรี  24 กรกฎาคม 2563
       68    นางสาวอุรารัตน์   ปทุมธานี  23 กรกฎาคม 2563
       69    ดร. วศ.พันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  23 กรกฎาคม 2563
       70    นายภักดี   กรุงเทพมหานคร  23 กรกฎาคม 2563
       71    นางสาวเรืองรอง   พระนครศรีอยุธยา  22 กรกฎาคม 2563
       72    นางอารี   พระนครศรีอยุธยา  22 กรกฎาคม 2563
       73    นายอุบล   ปทุมธานี  9 กรกฎาคม 2563
       74    KologrivovGagrin62   บุรีรัมย์  30 พฤษภาคม 2563
       75    นางสาวฉัตราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  27 กุมภาพันธ์ 2563
       76    นายประเสริฐ   ปทุมธานี  6 มกราคม 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2021 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)