วันที่ 12/08/2563  ถึง 16/08/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ (วันแม่แห่งชาติ)   มีผู้สมัคร 53 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวณัฐวิภา   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2563
       2    นางสาวณัฐวิภา   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2563
       3    นางสาวณัฐวิภา   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2563
       4    นายพนม   ปทุมธานี  29 กรกฎาคม 2563
       5    นายเอนก   กรุงเทพมหานคร  29 กรกฎาคม 2563
       6    นางสาวธนิสา   กรุงเทพมหานคร  29 กรกฎาคม 2563
       7    นางนิรมล   กรุงเทพมหานคร  29 กรกฎาคม 2563
       8    นางกชกร   กรุงเทพมหานคร  29 กรกฎาคม 2563
       9    นางสาวพรรชล   นครสวรรค์  29 กรกฎาคม 2563
       10    นางบัวลอย   นครสวรรค์  29 กรกฎาคม 2563
       11    นางสาวณัฐพิมล   นนทบุรี  28 กรกฎาคม 2563
       12    นางสาวสุมน   นนทบุรี  28 กรกฎาคม 2563
       13    นางกัญญารัตน์   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2563
       14    นางสาววิภาพร   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2563
       15    นางสาวนพวรรณ   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2563
       16    นางสาววชิราภรณ์   ปทุมธานี  28 กรกฎาคม 2563
       17    นางสาวสาวิตี   นนทบุรี  28 กรกฎาคม 2563
       18    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2563
       19    นางสาวหทัยชนก   สระบุรี  28 กรกฎาคม 2563
       20    นายสุพรทิพย์   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2563
       21    นางทิพย์วัลย์   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2563
       22    นางพยอม   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2563
       23    นางเต็มดวง   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2563
       24    นางสุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2563
       25    นางรัชดา   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2563
       26    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  27 กรกฎาคม 2563
       27    นายสำเริง   ปทุมธานี  26 กรกฎาคม 2563
       28    นางสาวพลอยลภัส   ปทุมธานี  26 กรกฎาคม 2563
       29    นางสาวประทีบแสง   นนทบุรี  26 กรกฎาคม 2563
       30    นางสาวยม   นนทบุรี  26 กรกฎาคม 2563
       31    นางสาวธัญชิตา   เชียงใหม่  26 กรกฎาคม 2563
       32    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  25 กรกฎาคม 2563
       33    นางนวรัตน์   กรุงเทพมหานคร  25 กรกฎาคม 2563
       34    นายสุรบูรณ์   ชลบุรี  25 กรกฎาคม 2563
       35    นางสาวอัญชิสา   ชลบุรี  25 กรกฎาคม 2563
       36    นางสาวเพ็ญยุพา   สมุทรปราการ  25 กรกฎาคม 2563
       37    นางฐาภิยุ   ปทุมธานี  25 กรกฎาคม 2563
       38    นายณัฐพงษ์   นครปฐม  25 กรกฎาคม 2563
       39    คุณศิริมา   สมุทรสาคร  24 กรกฎาคม 2563
       40    นางสาวปัณฑิตา   กรุงเทพมหานคร  24 กรกฎาคม 2563
       41    นางรัตนาวดี   ปทุมธานี  24 กรกฎาคม 2563
       42    นาวสาวอุษา   ปทุมธานี  24 กรกฎาคม 2563
       43    นางพยอม   กรุงเทพมหานคร  24 กรกฎาคม 2563
       44    นางสาวณฐมน   กรุงเทพมหานคร  23 กรกฎาคม 2563
       45    นางสาวสิริเกศ   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2563
       46    นางสาวปิย​ลักษณ์​   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2563
       47    นางสาวภารดี   สมุทรปราการ  20 กรกฎาคม 2563
       48    นางสาวสุปราณี   กรุงเทพมหานคร  18 กรกฎาคม 2563
       49    นางธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2563
       50    นายนันทรัตน์   ราชบุรี  17 กรกฎาคม 2563
       51    นายภูวนัย   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2563
       52    นายอุบล   ปทุมธานี  9 กรกฎาคม 2563
       53    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  8 กรกฎาคม 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)