วันที่ 21/02/2563  ถึง 23/02/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 87 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    คุณอุบล   ปทุมธานี  28 กุมภาพันธ์ 2563
       2    คุณสุชัญญา   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       3    คุณสุชัชดาพร   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       4    คุณสายสุณีย์   ตราด  28 กุมภาพันธ์ 2563
       5    คุณศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       6    คุณวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       7    คุณยุวดี   นนทบุรี  28 กุมภาพันธ์ 2563
       8    คุณมณีวรรณ   พระนครศรีอยุธยา  28 กุมภาพันธ์ 2563
       9    คุณภารินี   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       10    พ.อ.หญิงณัฐฐ์จิตน์   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       11    พ.อ.หญิงเต็มศิริ   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       12    คุณประพิชญ์   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       13    คุณธฤติพันธ์   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       14    คุณณปภัช   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       15    คุณชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  28 กุมภาพันธ์ 2563
       16    คุณกัลยา   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       17    คุณกนกกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       18    คุณกชกร   อุดรธานี  28 กุมภาพันธ์ 2563
       19    KhunDarnellava   น่าน  28 กุมภาพันธ์ 2563
       20    นางสาวพิมณภัทร   พระนครศรีอยุธยา  28 กุมภาพันธ์ 2563
       21    คุณกานดา   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       22    คุณฝนทิพย์   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       23    คุณอิทธิธร   นนทบุรี  28 กุมภาพันธ์ 2563
       24    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  28 กุมภาพันธ์ 2563
       25    คุณผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       26    คุณวิไล   ปทุมธานี  28 กุมภาพันธ์ 2563
       27    คุณปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2563
       28    Ven.Nanissara   พระนครศรีอยุธยา  28 กุมภาพันธ์ 2563
       29    Ven.Dhamathiha   พระนครศรีอยุธยา  24 กุมภาพันธ์ 2563
       30    Ven.Carinda   พระนครศรีอยุธยา  24 กุมภาพันธ์ 2563
       31    Ven.Chow Tonika Mannoi   พระนครศรีอยุธยา  24 กุมภาพันธ์ 2563
       32    Ven.Ajjapala   พระนครศรีอยุธยา  24 กุมภาพันธ์ 2563
       33    Ven.Vimalacara   พระนครศรีอยุธยา  24 กุมภาพันธ์ 2563
       34    KhunYong Jin Park   พระนครศรีอยุธยา  24 กุมภาพันธ์ 2563
       35    นางสาวสุวพัชร   นนทบุรี  23 กุมภาพันธ์ 2563
       36    นางสาวสภิญญา   นนทบุรี  23 กุมภาพันธ์ 2563
       37    นางสาวมานสา   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       38    นางสาวพรทิพย์   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       39    นางสาวกมลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       40    นายณัฐวุฒิ   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       41    นาวาหญิงวรรณพร   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       42    นางสาวณัฐจรีย์   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       43    คุณพลอยลภัส   ปทุมธานี  23 กุมภาพันธ์ 2563
       44    คุณวัภนา   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       45    นายโชติ   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       46    คุณมัฏฐกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       47    นางสาวพภวิทา   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       48    นายพงศภัค   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       49    นางทวินนุช   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       50    แม่ชีสิริพร   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       51    นางสาวประภารัตน์   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       52    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  23 กุมภาพันธ์ 2563
       53    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2563
       54    นางสุคนธา   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2563
       55    นางประทีปาแสง   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2563
       56    นางดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2563
       57    นายถวัลย์   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2563
       58    นางชนิดาภา   นนทบุรี  22 กุมภาพันธ์ 2563
       59    นางศุภลักษณ์   นนทบุรี  22 กุมภาพันธ์ 2563
       60    นางจิรนันท์   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2563
       61    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  22 กุมภาพันธ์ 2563
       62    นางยม   นนทบุรี  22 กุมภาพันธ์ 2563
       63    นายวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2563
       64    นางทัศนีย์   นนทบุรี  21 กุมภาพันธ์ 2563
       65    นางสาวพรทิพย์   กรุงเทพมหานคร  21 กุมภาพันธ์ 2563
       66    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  21 กุมภาพันธ์ 2563
       67    นางสาวปานรดา   สมุทรปราการ  20 กุมภาพันธ์ 2563
       68    นางสาวพรทิพา   กาญจนบุรี  20 กุมภาพันธ์ 2563
       69    นายกิตติพงษ์   กาญจนบุรี  20 กุมภาพันธ์ 2563
       70    นางสาวณัชชา   กรุงเทพมหานคร  19 กุมภาพันธ์ 2563
       71    นางจริยา   กรุงเทพมหานคร  19 กุมภาพันธ์ 2563
       72    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  19 กุมภาพันธ์ 2563
       73    นายฉัตรเกษม   สุรินทร์  18 กุมภาพันธ์ 2563
       74    นางสาวกัญจน์ชยากร   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2563
       75    นางสร้อยทอง   ปทุมธานี  14 กุมภาพันธ์ 2563
       76    นางสาวจุฬาลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  11 กุมภาพันธ์ 2563
       77    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  10 กุมภาพันธ์ 2563
       78    นางสาวจุฬาลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2563
       79    นางสาวศิริเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2563
       80    นางสาวรสวรรณ   นนทบุรี  16 มกราคม 2563
       81    นายกฤษฎางค์   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       82    นางสาวณภัค   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       83    นางสาววิษณุการณ์   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2563
       84    นางสาววชรพรรณ   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2563
       85    นางสาวชุติมันต์   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2563
       86    นางศิริพร   นนทบุรี  2 มกราคม 2563
       87    นางสาวภัทรินญา   ปทุมธานี  31 ธันวาคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)