วันที่ 10/01/2563  ถึง 12/01/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 82 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    พระครูสมุห์สนิทวงศ์   พระนครศรีอยุธยา  25 ธันวาคม 2562
       2    พระอรรถชาติ   พระนครศรีอยุธยา  25 ธันวาคม 2562
       3    VenAriyavamsa   พระนครศรีอยุธยา  28 พฤษภาคม 2563
       4    นางสาวณัฐจรีย์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       5    คุณพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       6    คุณอุราวัตน์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       7    คุณนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       8    คุณนันทา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       9    คุณพนิดา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       10    คุณภักดี   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       11    ดร.วศ.พันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       12    พระมหาฐานันดร์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       13    คุณฝนทิพย์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       14    คุณนฤมล   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       15    คุณสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       16    นางสาวศจี   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       17    แม่ชีทรงมาศ   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       18    คุณธีรา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       19    นางกมลชนก   กรุงเทพมหานคร  12 มกราคม 2563
       20    นางสาวนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       21    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       22    นางผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       23    นางสมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  9 มกราคม 2563
       24    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  9 มกราคม 2563
       25    นางสาวรพีพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       26    นายวีระสวัสดิ์   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       27    นางสาวชนันญา   สมุทรปราการ  9 มกราคม 2563
       28    นางสาวศุภสุตา   พระนครศรีอยุธยา  9 มกราคม 2563
       29    นายวิษณุ   นนทบุรี  9 มกราคม 2563
       30    นางสาวกัญจน์ชยากร   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       31    นางสาวจันทนา   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       32    นายอ​นิรุทธ์​   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2563
       33    นางรัชนีวรรณ   นนทบุรี  7 มกราคม 2563
       34    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  7 มกราคม 2563
       35    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  7 มกราคม 2563
       36    นางอัฉราพรรณ   ปทุมธานี  7 มกราคม 2563
       37    น.ส.รัชนู   ปทุมธานี  7 มกราคม 2563
       38    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  7 มกราคม 2563
       39    นางอติญา   กรุงเทพมหานคร  7 มกราคม 2563
       40    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  6 มกราคม 2563
       41    นายสมชาย   กรุงเทพมหานคร  6 มกราคม 2563
       42    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  5 มกราคม 2563
       43    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  5 มกราคม 2563
       44    นางสาวจารุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  4 มกราคม 2563
       45    นายโตมา   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2563
       46    นางสาวกรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  30 ธันวาคม 2562
       47    นางสาววันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2562
       48    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  29 ธันวาคม 2562
       49    นายจตุรงค์   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2562
       50    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  28 ธันวาคม 2562
       51    นางอนงค์พรรณ   นนทบุรี  26 ธันวาคม 2562
       52    นางสาวอนัญญา   ปทุมธานี  25 ธันวาคม 2562
       53    เด็กหญิงนำพร   ปทุมธานี  25 ธันวาคม 2562
       54    นางสาวพบพร   ปทุมธานี  25 ธันวาคม 2562
       55    นางสาวสุดาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  23 ธันวาคม 2562
       56    นายพรกิจ   ปทุมธานี  23 ธันวาคม 2562
       57    นายวุฒิวัฒน์   กำแพงเพชร  22 ธันวาคม 2562
       58    นส.ดวง​ทิพย์​   สมุทรปราการ  21 ธันวาคม 2562
       59    นางสาวจิราพร   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2562
       60    นางสาวสิโรรัตน์   ปทุมธานี  20 ธันวาคม 2562
       61    นายพศวัต   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2562
       62    นายแทนพงศ์   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2562
       63    นางทัศนีย์   นนทบุรี  16 ธันวาคม 2562
       64    นางสาวสุวิสา   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2562
       65    นายนรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       66    นายอานุภาพ   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       67    นาว วริญา   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       68    นางสาวกัญญา   ฉะเชิงเทรา  14 ธันวาคม 2562
       69    นางสุวณี   ปทุมธานี  13 ธันวาคม 2562
       70    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2562
       71    นางสาวยม   นนทบุรี  8 ธันวาคม 2562
       72    นายฉัตรเกษม   สุรินทร์  7 ธันวาคม 2562
       73    นางสาววิษณุการณ์   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2562
       74    นางสาววชรพรรณ   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2562
       75    นางสาวชุติมันต์   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2562
       76    นางศิริพร   นนทบุรี  26 พฤศจิกายน 2562
       77    นางสาวฐิติรัตน์   กรุงเทพมหานคร  25 พฤศจิกายน 2562
       78    นางประภารัตน์   กรุงเทพมหานคร  25 พฤศจิกายน 2562
       79    นางสาวเปรมกมล   นนทบุรี  25 พฤศจิกายน 2562
       80    นางสาววริยา   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
       81    นายวรินทร   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
       82    นางสาวรุ่งระวี   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)