วันที่ 30/12/2562  ถึง 01/01/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (เทศกาลปีใหม่)   มีผู้สมัคร 237 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวเกสรา   กรุงเทพมหานคร  5 มีนาคม 2563
       2    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  1 กุมภาพันธ์ 2563
       3    คุณพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       4    คุณจุไร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       5    แม่ชีทรงมาศ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       6    คุณฑิฆัมพร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       7    คุณภัทรพร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       8    น.อ.หญิงโยธกา   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2562
       9    นางสุคนธา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       10    นางธีรา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       11    นายพิศาล   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       12    นางพรพิมล   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       13    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       14    คุณนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       15    คุณเกตุลัดดา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       16    นางวิไลวรรณ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       17    นางกัญญาอร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       18    คุณธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       19    นางบุบผา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       20    คุณสุรพงษ์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       21    คุณศิริกานต์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       22    คุณชินนุพงศ์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       23    คุณกิตติยา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       24    คุณรัตนาวดี   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       25    คุณฐิตสิริ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       26    คุณพัชภรณ์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       27    คุณไพรวัลย์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       28    นางสาวปาณิดา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       29    คุณธัญญกรณ์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       30    คุณนันท์นิธิ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       31    คุณฉวี   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       32    คุณวรธร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       33    คุณอภิชาติ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       34    นางสาวนารีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       35    นางสาวอรพิน   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       36    นางสาวจินดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       37    คุณอารีย์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       38    คุณสำรวย   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       39    คุณสุภารัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       40    นางอนงค์พรรณ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       41    นางสาวณัฐพิมล   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       42    นางศิริพร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       43    นางจินดามาศ   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2562
       44    นางบรรเจอดพร   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2562
       45    นายไพรัช   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2562
       46    นางทิพย์วรรณ์   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2562
       47    นางสาวเสรี   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2562
       48    นางสาวรัชยา   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2562
       49    คุณณัฏฐชรินทร์   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2562
       50    นางสาวก้านทิพย์   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2562
       51    นางสาวสุทธาทิพย์   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2562
       52    นายสุวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2562
       53    นายบุญเลิศ   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2562
       54    นางสาวกฤษณา   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2562
       55    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  23 ธันวาคม 2562
       56    นายวรเทพ   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2562
       57    นางสาวณฌา   ระนอง  19 ธันวาคม 2562
       58    นางสาวจารุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       59    นางสาวนิรัชรา   นนทบุรี  18 ธันวาคม 2562
       60    นางสาวปัณณ์จันทร์   นนทบุรี  18 ธันวาคม 2562
       61    นางสาวณภัทณ์จันทร์   นนทบุรี  18 ธันวาคม 2562
       62    นายณัฐวัฒน์​   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       63    นางสาวชนัญชิดา   ราชบุรี  18 ธันวาคม 2562
       64    นางสาวอัญชัญ   ราชบุรี  18 ธันวาคม 2562
       65    นางสุนิสา   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       66    นางสาวอนันตยา   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       67    นางรัชนีบูลย์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       68    นางสาวภิณญรัฎฐ์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       69    นางศรีวิไล   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       70    นายกิตติภัค   พระนครศรีอยุธยา  18 ธันวาคม 2562
       71    นางสาวภัสสร   นนทบุรี  18 ธันวาคม 2562
       72    นางสาวอรทัย   นครปฐม  18 ธันวาคม 2562
       73    นางสาวสุขใจ   นครปฐม  18 ธันวาคม 2562
       74    นางสาวมลิดา   เลย  18 ธันวาคม 2562
       75    นายธนชาต   สมุทรปราการ  17 ธันวาคม 2562
       76    นายสิรวิชญ์   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2562
       77    นายโสภณ​   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2562
       78    นางจิตธิมา   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2562
       79    นางสาวกฤษณี   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2562
       80    นางสาวณัจธีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2562
       81    นายเฉลิมวิทย์   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2562
       82    นางสาวเบญจวรรณ   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2562
       83    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2562
       84    นางสาวกุลวิภาภัสร์   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2562
       85    นางสาวศิริพร   เชียงใหม่  17 ธันวาคม 2562
       86    นางนางกฤตยา   นครปฐม  17 ธันวาคม 2562
       87    นางสาวจีระอร   ร้อยเอ็ด  17 ธันวาคม 2562
       88    นางสาวไพลิน   ชลบุรี  16 ธันวาคม 2562
       89    นายแสงดี   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2562
       90    นางสาวธนัญญา   ปทุมธานี  16 ธันวาคม 2562
       91    นางสาววรณัฐ   สระบุรี  16 ธันวาคม 2562
       92    นางสาวณัฐชลธร   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2562
       93    นางสาวเกสรา   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2562
       94    นายศักย์สรณ์   กาญจนบุรี  15 ธันวาคม 2562
       95    นายอนุสรณ์   ระยอง  15 ธันวาคม 2562
       96    นายเสถียร   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       97    นางสาวประไพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       98    นางสาวอัญชลินทร์   นนทบุรี  14 ธันวาคม 2562
       99    นางสาวสุพัตรา   ฉะเชิงเทรา  14 ธันวาคม 2562
       100    นางสาววิรินทร์ญา   พระนครศรีอยุธยา  14 ธันวาคม 2562
       101    พระเกียรติศักดิ์   สุราษฏร์ธานี  14 ธันวาคม 2562
       102    นางสาวอัมพร   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       103    นางสาวกัญญา   ฉะเชิงเทรา  14 ธันวาคม 2562
       104    นายณัฐวุฒิ   นนทบุรี  13 ธันวาคม 2562
       105    นายวราพงศ์   นนทบุรี  13 ธันวาคม 2562
       106    คุณณัฐสุรางค์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       107    นางสาวพิทยาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       108    ดร.รชฤษร   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       109    พล.ต.ต ดร.นรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       110    นายเอกสุวัชร์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       111    นางเนื้อทิพย์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       112    นางสาวพัทธมน   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       113    นางสุกัญญา   นครราชสีมา  13 ธันวาคม 2562
       114    นางกิตติกาญจน์   นนทบุรี  12 ธันวาคม 2562
       115    นายอุบล   ปทุมธานี  12 ธันวาคม 2562
       116    น.ส.รัศมี   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2562
       117    นางสาวเจนจิรา   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2562
       118    นางสาวศิริพร   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2562
       119    นายประเสริฐ   ลพบุรี  11 ธันวาคม 2562
       120    นางวิไลลักษณ์   ลพบุรี  11 ธันวาคม 2562
       121    นางสาวธนกนก   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2562
       122    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  11 ธันวาคม 2562
       123    นายวันจักรี   ปทุมธานี  11 ธันวาคม 2562
       124    นางธัญญกาญจน์   ปทุมธานี  11 ธันวาคม 2562
       125    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  10 ธันวาคม 2562
       126    นางสาว วรรณวรางค์   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2562
       127    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2562
       128    นางสาวดลนภัส   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2562
       129    นางเบญญพร   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2562
       130    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2562
       131    นายสุพจน์   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2562
       132    นายอุทัย   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2562
       133    นางสาวลักขณา   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2562
       134    นางสาวจิรันธนิน   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2562
       135    นางสาวอาจารี   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2562
       136    นางสาวรัตนา   สมุทรปราการ  8 ธันวาคม 2562
       137    นางสาวอารีย์   นนทบุรี  8 ธันวาคม 2562
       138    น.ส.ปทุมทิพย์   สมุทรปราการ  8 ธันวาคม 2562
       139    นางสายสวาท   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2562
       140    ด.ญ.ชนากานต์   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2562
       141    น.ส.อรอุษา   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2562
       142    นางสาวเกศสุดา   เชียงใหม่  7 ธันวาคม 2562
       143    นางสาวยม   นนทบุรี  7 ธันวาคม 2562
       144    นางสาวสุกัญญา   สมุทรปราการ  6 ธันวาคม 2562
       145    นายณัฐพงศ์   ร้อยเอ็ด  6 ธันวาคม 2562
       146    นางรองรัตน์   ร้อยเอ็ด  6 ธันวาคม 2562
       147    นายเกริกชัย   ระยอง  6 ธันวาคม 2562
       148    นางสาววริยา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       149    นางโชติกา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       150    นางสาวณัฐชานันท์   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       151    นางสาวสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       152    นางสาวพรรณราย   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       153    นางสุพัตรา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       154    นาย ปฐมวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       155    นายฉัตรธิกร   กรุงเทพมหานคร  5 ธันวาคม 2562
       156    นางสาวพัชรา   สมุทรปราการ  4 ธันวาคม 2562
       157    นางสมพร   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2562
       158    เด็กหญิงวรนลิน   ปทุมธานี  4 ธันวาคม 2562
       159    น.สฐิติกมลสิริ   ปทุมธานี  4 ธันวาคม 2562
       160    นางสาวปริญณา   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       161    นางจันทร์   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       162    นางสาวเมชวิน   นนทบุรี  2 ธันวาคม 2562
       163    นายสมมิตร   นนทบุรี  2 ธันวาคม 2562
       164    นางสาวสุภา​รัตน์​   ปทุมธานี  2 ธันวาคม 2562
       165    นางสาวธัญธรณ์   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       166    นางยุพิน   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       167    นางเอื้อมพร   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       168    นางณปภัช   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       169    นางสาวพรรณวรท   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       170    นางธนาภร   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       171    นางสาวณิชกุล   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       172    นางสาวดารณี   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       173    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2562
       174    นางวิพร   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2562
       175    นางธณัฏฐ์ภาณ์   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2562
       176    นสสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2562
       177    นางนิตยา   นครสวรรค์  29 พฤศจิกายน 2562
       178    นางสาวอริศรา   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2562
       179    นางนงนุช   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2562
       180    นายธวัช   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2562
       181    นางนุช   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2562
       182    นางสาวผึ้งพันธ์   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2562
       183    นางสาว ชิราพร   ประจวบคีรีขันธ์  26 พฤศจิกายน 2562
       184    นางสาวณัฐนันท์   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2562
       185    นายวโรปกรณ์   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2562
       186    นายคำตัน   ปทุมธานี  26 พฤศจิกายน 2562
       187    นางสาวจิราพร   สมุทรปราการ  25 พฤศจิกายน 2562
       188    นายณัฐณรงค์   กรุงเทพมหานคร  25 พฤศจิกายน 2562
       189    นางสาวเกศินี   กรุงเทพมหานคร  25 พฤศจิกายน 2562
       190    นางสาวสุธิศา   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2562
       191    นางสาวสมลักษณ์   นนทบุรี  24 พฤศจิกายน 2562
       192    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
       193    นายสหศิษฏ์   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
       194    นางธัญญา   นนทบุรี  20 พฤศจิกายน 2562
       195    นางสาวณิญาลินต์   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
       196    นางสาวรติพร   สมุทรปราการ  18 พฤศจิกายน 2562
       197    นางอุษณมัชชุภา   สมุทรปราการ  18 พฤศจิกายน 2562
       198    นางสาวรชตวัน   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2562
       199    นางสาวตรีพิพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2562
       200    นางสมลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2562
       201    นางสาววราลับ   นนทบุรี  10 พฤศจิกายน 2562
       202    นางสาวศรัณย์ภร   สมุทรปราการ  10 พฤศจิกายน 2562
       203    นางบุบผา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2562
       204    นางสมาพร   นนทบุรี  8 พฤศจิกายน 2562
       205    นางสาวลำธาร   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2562
       206    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2562
       207    นางสาวฉัตรนภา   ลพบุรี  3 พฤศจิกายน 2562
       208    นานศรีดิเรก   นนทบุรี  31 ตุลาคม 2562
       209    นางพัชราภรณ์   นนทบุรี  31 ตุลาคม 2562
       210    นางสาวปวริสา   นนทบุรี  31 ตุลาคม 2562
       211    นางอุไรรัตน์   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2562
       212    นางสาวกิตติยา   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2562
       213    นายปิยะภัณฑ์   กรุงเทพมหานคร  29 ตุลาคม 2562
       214    นางธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       215    นางสาวนารีรัตน์   ระยอง  22 ตุลาคม 2562
       216    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2562
       217    นางสาวชลทิชา   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2562
       218    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  18 ตุลาคม 2562
       219    นายพรเลิศ   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2562
       220    นางสาวกัญญาพัชร์   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2562
       221    นางสาวกุณฑล   กรุงเทพมหานคร  14 ตุลาคม 2562
       222    นางมนสิณีย์   กรุงเทพมหานคร  14 ตุลาคม 2562
       223    นส.รัชดา​   ปทุมธานี  14 ตุลาคม 2562
       224    นส.พัชร​กันต์​   ปทุมธานี  14 ตุลาคม 2562
       225    นางขวัญพนิต   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2562
       226    นางประทีป   ตราด  14 ตุลาคม 2562
       227    นางนพมาศ   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2562
       228    นายธวัฒน์ชัย   สมุทรปราการ  13 ตุลาคม 2562
       229    นางสาวสายสุดา   ลพบุรี  7 ตุลาคม 2562
       230    นางสาวเนตรทราย   ปทุมธานี  7 ตุลาคม 2562
       231    นางสาวกมลนิตย์   สมุทรปราการ  4 ตุลาคม 2562
       232    ว่าที่รต.หกุลฉัตร   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2562
       233    น.สนิลวรรณ   อุบลราชธานี  4 ตุลาคม 2562
       234    นางสาวประไพ   ปทุมธานี  2 ตุลาคม 2562
       235    นางสาวกมลวรรณ   สระบุรี  26 กันยายน 2562
       236    นางสาวศิวาพร   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2562
       237    นางสาวนารถฤดี   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)