วันที่ 30/12/2562  ถึง 01/01/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (เทศกาลปีใหม่)   มีผู้สมัคร 236 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  1 กุมภาพันธ์ 2563
       2    คุณพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       3    คุณจุไร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       4    แม่ชีทรงมาศ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       5    คุณฑิฆัมพร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       6    คุณภัทรพร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       7    น.อ.หญิงโยธกา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       8    นางสุคนธา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       9    นางธีรา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       10    นายพิศาล   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       11    นางพรพิมล   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       12    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       13    คุณนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       14    คุณเกตุลัดดา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       15    นางวิไลวรรณ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       16    นางกัญญาอร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       17    คุณธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       18    นางบุบผา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       19    คุณสุรพงษ์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       20    คุณศิริกานต์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       21    คุณชินนุพงศ์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       22    คุณกิตติยา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       23    คุณรัตนาวดี   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       24    คุณฐิตสิริ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       25    คุณพัชภรณ์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       26    คุณไพรวัลย์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       27    นางสาวปาณิดา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       28    คุณธัญญกรณ์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       29    คุณนันท์นิธิ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       30    คุณฉวี   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       31    คุณวรธร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       32    คุณอภิชาติ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       33    นางสาวนารีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       34    นางสาวอรพิน   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       35    นางสาวจินดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       36    คุณอารีย์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       37    คุณสำรวย   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       38    คุณสุภารัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       39    นางอนงค์พรรณ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       40    นางสาวณัฐพิมล   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       41    นางศิริพร   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2563
       42    นางจินดามาศ   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2562
       43    นางบรรเจอดพร   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2562
       44    นายไพรัช   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2562
       45    นางทิพย์วรรณ์   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2562
       46    นางสาวเสรี   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2562
       47    นางสาวรัชยา   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2562
       48    คุณณัฏฐชรินทร์   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2562
       49    นางสาวก้านทิพย์   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2562
       50    นางสาวสุทธาทิพย์   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2562
       51    นายสุวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2562
       52    นายบุญเลิศ   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2562
       53    นางสาวกฤษณา   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2562
       54    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  23 ธันวาคม 2562
       55    นายวรเทพ   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2562
       56    นางสาวณฌา   ระนอง  19 ธันวาคม 2562
       57    นางสาวจารุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       58    นางสาวนิรัชรา   นนทบุรี  18 ธันวาคม 2562
       59    นางสาวปัณณ์จันทร์   นนทบุรี  18 ธันวาคม 2562
       60    นางสาวณภัทณ์จันทร์   นนทบุรี  18 ธันวาคม 2562
       61    นายณัฐวัฒน์​   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       62    นางสาวชนัญชิดา   ราชบุรี  18 ธันวาคม 2562
       63    นางสาวอัญชัญ   ราชบุรี  18 ธันวาคม 2562
       64    นางสุนิสา   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       65    นางสาวอนันตยา   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       66    นางรัชนีบูลย์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       67    นางสาวภิณญรัฎฐ์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       68    นางศรีวิไล   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2562
       69    นายกิตติภัค   พระนครศรีอยุธยา  18 ธันวาคม 2562
       70    นางสาวภัสสร   นนทบุรี  18 ธันวาคม 2562
       71    นางสาวอรทัย   นครปฐม  18 ธันวาคม 2562
       72    นางสาวสุขใจ   นครปฐม  18 ธันวาคม 2562
       73    นางสาวมลิดา   เลย  18 ธันวาคม 2562
       74    นายธนชาต   สมุทรปราการ  17 ธันวาคม 2562
       75    นายสิรวิชญ์   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2562
       76    นายโสภณ​   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2562
       77    นางจิตธิมา   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2562
       78    นางสาวกฤษณี   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2562
       79    นางสาวณัจธีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2562
       80    นายเฉลิมวิทย์   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2562
       81    นางสาวเบญจวรรณ   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2562
       82    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2562
       83    นางสาวกุลวิภาภัสร์   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2562
       84    นางสาวศิริพร   เชียงใหม่  17 ธันวาคม 2562
       85    นางนางกฤตยา   นครปฐม  17 ธันวาคม 2562
       86    นางสาวจีระอร   ร้อยเอ็ด  17 ธันวาคม 2562
       87    นางสาวไพลิน   ชลบุรี  16 ธันวาคม 2562
       88    นายแสงดี   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2562
       89    นางสาวธนัญญา   ปทุมธานี  16 ธันวาคม 2562
       90    นางสาววรณัฐ   สระบุรี  16 ธันวาคม 2562
       91    นางสาวณัฐชลธร   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2562
       92    นางสาวเกสรา   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2562
       93    นายศักย์สรณ์   กาญจนบุรี  15 ธันวาคม 2562
       94    นายอนุสรณ์   ระยอง  15 ธันวาคม 2562
       95    นายเสถียร   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       96    นางสาวประไพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       97    นางสาวอัญชลินทร์   นนทบุรี  14 ธันวาคม 2562
       98    นางสาวสุพัตรา   ฉะเชิงเทรา  14 ธันวาคม 2562
       99    นางสาววิรินทร์ญา   พระนครศรีอยุธยา  14 ธันวาคม 2562
       100    พระเกียรติศักดิ์   สุราษฏร์ธานี  14 ธันวาคม 2562
       101    นางสาวอัมพร   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       102    นางสาวกัญญา   ฉะเชิงเทรา  14 ธันวาคม 2562
       103    นายณัฐวุฒิ   นนทบุรี  13 ธันวาคม 2562
       104    นายวราพงศ์   นนทบุรี  13 ธันวาคม 2562
       105    คุณณัฐสุรางค์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       106    นางสาวพิทยาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       107    ดร.รชฤษร   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       108    พล.ต.ต ดร.นรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       109    นายเอกสุวัชร์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       110    นางเนื้อทิพย์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       111    นางสาวพัทธมน   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       112    นางสุกัญญา   นครราชสีมา  13 ธันวาคม 2562
       113    นางกิตติกาญจน์   นนทบุรี  12 ธันวาคม 2562
       114    นายอุบล   ปทุมธานี  12 ธันวาคม 2562
       115    น.ส.รัศมี   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2562
       116    นางสาวเจนจิรา   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2562
       117    นางสาวศิริพร   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2562
       118    นายประเสริฐ   ลพบุรี  11 ธันวาคม 2562
       119    นางวิไลลักษณ์   ลพบุรี  11 ธันวาคม 2562
       120    นางสาวธนกนก   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2562
       121    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  11 ธันวาคม 2562
       122    นายวันจักรี   ปทุมธานี  11 ธันวาคม 2562
       123    นางธัญญกาญจน์   ปทุมธานี  11 ธันวาคม 2562
       124    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  10 ธันวาคม 2562
       125    นางสาว วรรณวรางค์   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2562
       126    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2562
       127    นางสาวดลนภัส   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2562
       128    นางเบญญพร   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2562
       129    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2562
       130    นายสุพจน์   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2562
       131    นายอุทัย   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2562
       132    นางสาวลักขณา   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2562
       133    นางสาวจิรันธนิน   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2562
       134    นางสาวอาจารี   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2562
       135    นางสาวรัตนา   สมุทรปราการ  8 ธันวาคม 2562
       136    นางสาวอารีย์   นนทบุรี  8 ธันวาคม 2562
       137    น.ส.ปทุมทิพย์   สมุทรปราการ  8 ธันวาคม 2562
       138    นางสายสวาท   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2562
       139    ด.ญ.ชนากานต์   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2562
       140    น.ส.อรอุษา   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2562
       141    นางสาวเกศสุดา   เชียงใหม่  7 ธันวาคม 2562
       142    นางสาวยม   นนทบุรี  7 ธันวาคม 2562
       143    นางสาวสุกัญญา   สมุทรปราการ  6 ธันวาคม 2562
       144    นายณัฐพงศ์   ร้อยเอ็ด  6 ธันวาคม 2562
       145    นางรองรัตน์   ร้อยเอ็ด  6 ธันวาคม 2562
       146    นายเกริกชัย   ระยอง  6 ธันวาคม 2562
       147    นางสาววริยา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       148    นางโชติกา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       149    นางสาวณัฐชานันท์   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       150    นางสาวสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       151    นางสาวพรรณราย   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       152    นางสุพัตรา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       153    นาย ปฐมวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
       154    นายฉัตรธิกร   กรุงเทพมหานคร  5 ธันวาคม 2562
       155    นางสาวพัชรา   สมุทรปราการ  4 ธันวาคม 2562
       156    นางสมพร   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2562
       157    เด็กหญิงวรนลิน   ปทุมธานี  4 ธันวาคม 2562
       158    น.สฐิติกมลสิริ   ปทุมธานี  4 ธันวาคม 2562
       159    นางสาวปริญณา   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       160    นางจันทร์   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       161    นางสาวเมชวิน   นนทบุรี  2 ธันวาคม 2562
       162    นายสมมิตร   นนทบุรี  2 ธันวาคม 2562
       163    นางสาวสุภา​รัตน์​   ปทุมธานี  2 ธันวาคม 2562
       164    นางสาวธัญธรณ์   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       165    นางยุพิน   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       166    นางเอื้อมพร   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       167    นางณปภัช   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2562
       168    นางสาวพรรณวรท   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       169    นางธนาภร   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       170    นางสาวณิชกุล   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       171    นางสาวดารณี   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2562
       172    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2562
       173    นางวิพร   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2562
       174    นางธณัฏฐ์ภาณ์   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2562
       175    นสสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2562
       176    นางนิตยา   นครสวรรค์  29 พฤศจิกายน 2562
       177    นางสาวอริศรา   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2562
       178    นางนงนุช   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2562
       179    นายธวัช   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2562
       180    นางนุช   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2562
       181    นางสาวผึ้งพันธ์   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2562
       182    นางสาว ชิราพร   ประจวบคีรีขันธ์  26 พฤศจิกายน 2562
       183    นางสาวณัฐนันท์   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2562
       184    นายวโรปกรณ์   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2562
       185    นายคำตัน   ปทุมธานี  26 พฤศจิกายน 2562
       186    นางสาวจิราพร   สมุทรปราการ  25 พฤศจิกายน 2562
       187    นายณัฐณรงค์   กรุงเทพมหานคร  25 พฤศจิกายน 2562
       188    นางสาวเกศินี   กรุงเทพมหานคร  25 พฤศจิกายน 2562
       189    นางสาวสุธิศา   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2562
       190    นางสาวสมลักษณ์   นนทบุรี  24 พฤศจิกายน 2562
       191    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
       192    นายสหศิษฏ์   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
       193    นางธัญญา   นนทบุรี  20 พฤศจิกายน 2562
       194    นางสาวณิญาลินต์   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
       195    นางสาวรติพร   สมุทรปราการ  18 พฤศจิกายน 2562
       196    นางอุษณมัชชุภา   สมุทรปราการ  18 พฤศจิกายน 2562
       197    นางสาวรชตวัน   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2562
       198    นางสาวตรีพิพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2562
       199    นางสมลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2562
       200    นางสาววราลับ   นนทบุรี  10 พฤศจิกายน 2562
       201    นางสาวศรัณย์ภร   สมุทรปราการ  10 พฤศจิกายน 2562
       202    นางบุบผา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2562
       203    นางสมาพร   นนทบุรี  8 พฤศจิกายน 2562
       204    นางสาวลำธาร   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2562
       205    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2562
       206    นางสาวฉัตรนภา   ลพบุรี  3 พฤศจิกายน 2562
       207    นานศรีดิเรก   นนทบุรี  31 ตุลาคม 2562
       208    นางพัชราภรณ์   นนทบุรี  31 ตุลาคม 2562
       209    นางสาวปวริสา   นนทบุรี  31 ตุลาคม 2562
       210    นางอุไรรัตน์   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2562
       211    นางสาวกิตติยา   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2562
       212    นายปิยะภัณฑ์   กรุงเทพมหานคร  29 ตุลาคม 2562
       213    นางธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       214    นางสาวนารีรัตน์   ระยอง  22 ตุลาคม 2562
       215    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2562
       216    นางสาวชลทิชา   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2562
       217    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  18 ตุลาคม 2562
       218    นายพรเลิศ   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2562
       219    นางสาวกัญญาพัชร์   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2562
       220    นางสาวกุณฑล   กรุงเทพมหานคร  14 ตุลาคม 2562
       221    นางมนสิณีย์   กรุงเทพมหานคร  14 ตุลาคม 2562
       222    นส.รัชดา​   ปทุมธานี  14 ตุลาคม 2562
       223    นส.พัชร​กันต์​   ปทุมธานี  14 ตุลาคม 2562
       224    นางขวัญพนิต   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2562
       225    นางประทีป   ตราด  14 ตุลาคม 2562
       226    นางนพมาศ   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2562
       227    นายธวัฒน์ชัย   สมุทรปราการ  13 ตุลาคม 2562
       228    นางสาวสายสุดา   ลพบุรี  7 ตุลาคม 2562
       229    นางสาวเนตรทราย   ปทุมธานี  7 ตุลาคม 2562
       230    นางสาวกมลนิตย์   สมุทรปราการ  4 ตุลาคม 2562
       231    ว่าที่รต.หกุลฉัตร   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2562
       232    น.สนิลวรรณ   อุบลราชธานี  4 ตุลาคม 2562
       233    นางสาวประไพ   ปทุมธานี  2 ตุลาคม 2562
       234    นางสาวกมลวรรณ   สระบุรี  26 กันยายน 2562
       235    นางสาวศิวาพร   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2562
       236    นางสาวนารถฤดี   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู