วันที่ 22/11/2562  ถึง 24/11/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 87 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    พระครูวินัยธรรัตนตรัย   พระนครศรีอยุธยา  8 พฤศจิกายน 2562
       2    นางสาวณัฐจรีย์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       3    นางสิริพร   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       4    นายผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       5    คุณพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       6    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       7    นางนัฏพร   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       8    คุณธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       9    แม่ชีทรงมาศ   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       10    คุณทรรศน์พร   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       11    คุณนฤมล   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       12    นางสาวณัฐธีรา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       13    Mr.Mithila   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
       14    ดร.วศ.พันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       15    นายศรัณญู   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       16    นางสาวธัญกรณ์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       17    นายวิชญ์ยุทธ   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2562
       18    นายวิโรจน์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       19    นายพัชรพล   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       20    นายภานุ   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       21    คุณยม   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       22    คุณประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       23    คุณสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       24    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       25    นางสาวฝนทิพย์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       26    นางจินดามาศ   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       27    น.อ.หญิงกานดา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       28    คุณสมจินตนา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       29    คุณธีรา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       30    คุณอารีย์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       31    คุณสุภารัตน์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       32    คุณอภิชญา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       33    คุณสุมาลี   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       34    คุณสุคนธา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       35    นาย ภักดี   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
       36    นายกนกพล   บุรีรัมย์  21 พฤศจิกายน 2562
       37    นางสาวภารดี   สมุทรปราการ  21 พฤศจิกายน 2562
       38    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  21 พฤศจิกายน 2562
       39    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
       40    นางสุรินทร์   สมุทรปราการ  21 พฤศจิกายน 2562
       41    นางสาวนรินธร   นนทบุรี  20 พฤศจิกายน 2562
       42    นายณรงค์   นนทบุรี  20 พฤศจิกายน 2562
       43    นางสาวกัญญ์ระพี   นนทบุรี  20 พฤศจิกายน 2562
       44    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  19 พฤศจิกายน 2562
       45    นางสาวศศิวัลย์   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2562
       46    นาง อาภาภิมนต์   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2562
       47    นางวิมลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2562
       48    นางสาวยุพา   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2562
       49    นางดุษณี​ย์​   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2562
       50    นางสาวฉัตรนภา   ลพบุรี  18 พฤศจิกายน 2562
       51    นส.วาทินี   ลพบุรี  18 พฤศจิกายน 2562
       52    นางนิภา   ปทุมธานี  18 พฤศจิกายน 2562
       53    น.ส.ปริยากร   ปทุมธานี  18 พฤศจิกายน 2562
       54    น.ส.เยาวลักษณ์   ปทุมธานี  18 พฤศจิกายน 2562
       55    นายธัช   ปทุมธานี  17 พฤศจิกายน 2562
       56    นางสาวมยุรี   นครราชสีมา  17 พฤศจิกายน 2562
       57    นางสาวพิมพ์วิไล   พระนครศรีอยุธยา  16 พฤศจิกายน 2562
       58    นางนิตยา   นครสวรรค์  16 พฤศจิกายน 2562
       59    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  16 พฤศจิกายน 2562
       60    นางสมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  16 พฤศจิกายน 2562
       61    นางสาวอุรชา   นนทบุรี  15 พฤศจิกายน 2562
       62    นางสาวผกา   เชียงใหม่  13 พฤศจิกายน 2562
       63    นางสาวราตรี   ประจวบคีรีขันธ์  12 พฤศจิกายน 2562
       64    นายอุบล   ปทุมธานี  12 พฤศจิกายน 2562
       65    นางสาวณัฐมาศ   นครนายก  9 พฤศจิกายน 2562
       66    นางแสงดาว   นครปฐม  7 พฤศจิกายน 2562
       67    น.ส.ทิชากร   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2562
       68    นางสาวญดา   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2562
       69    นายกิตติภัค   พระนครศรีอยุธยา  3 พฤศจิกายน 2562
       70    นางสาวจันทิมา   บุรีรัมย์  28 ตุลาคม 2562
       71    น.ส.สุพัชรี   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       72    พันโทหญิงสุดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       73    นางมุกดา   ประจวบคีรีขันธ์  28 ตุลาคม 2562
       74    นางสาวนิดสา   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       75    นางสาวภาณุมาศ   กาญจนบุรี  28 ตุลาคม 2562
       76    นางละม่อม   กาญจนบุรี  28 ตุลาคม 2562
       77    พันโทสุดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       78    พันโทปราโมท   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       79    นางพิมพ์วลัญช์   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       80    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  27 ตุลาคม 2562
       81    นางสาวอุษณีย์   นนทบุรี  16 ตุลาคม 2562
       82    นางสาว จีราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2562
       83    นางสาวมณฑิตา   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2562
       84    น.สทิพวรรณ   กรุงเทพมหานคร  28 กันยายน 2562
       85    นางวาสนา   สุรินทร์  26 กันยายน 2562
       86    นางอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  24 กันยายน 2562
       87    นางปัทม์ฐมา   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)