วันที่ 23/10/2562  ถึง 27/10/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (วันปิยมหาราช)   มีผู้สมัคร 33 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายพิสันต์   กรุงเทพมหานคร  23 ตุลาคม 2562
       2    นายนพดล   กรุงเทพมหานคร  23 ตุลาคม 2562
       3    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2562
       4    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2562
       5    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2562
       6    นางสาวกนกลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2562
       7    นางสาวนันทนา   พระนครศรีอยุธยา  21 ตุลาคม 2562
       8    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  21 ตุลาคม 2562
       9    นางสาว สุมาลี   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2562
       10    ว่าที่ร้อยมงคล   ลพบุรี  21 ตุลาคม 2562
       11    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2562
       12    นายจักรมนตรี   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2562
       13    นางสาวนิภา   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2562
       14    นายอมร   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2562
       15    นายธัช   ปทุมธานี  16 ตุลาคม 2562
       16    นางอัญชลิณีย์   ปทุมธานี  11 ตุลาคม 2562
       17    นางสาวสายสุดา   ลพบุรี  11 ตุลาคม 2562
       18    นางสาวศรีสุดา   ปทุมธานี  10 ตุลาคม 2562
       19    นางสาวจารุณี   กรุงเทพมหานคร  7 ตุลาคม 2562
       20    พ.ตธีรพล   ลพบุรี  6 ตุลาคม 2562
       21    นางพเยาว์   นนทบุรี  6 ตุลาคม 2562
       22    นางดวงตา   นนทบุรี  6 ตุลาคม 2562
       23    นาวาอากาศเนงนุช   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2562
       24    นายฐิติวัฒน์   ปทุมธานี  3 ตุลาคม 2562
       25    นางสาววราภรณ์   นครสวรรค์  3 ตุลาคม 2562
       26    นางสาวอนุศรา   นครสวรรค์  3 ตุลาคม 2562
       27    นางสาวสุดารัตน์   นครสวรรค์  3 ตุลาคม 2562
       28    นางสาวเดือนเพ็ญ   นครสวรรค์  3 ตุลาคม 2562
       29    น.ส.ปริยากร   ปทุมธานี  28 กันยายน 2562
       30    นางนิภา   ปทุมธานี  28 กันยายน 2562
       31    น.ส.เยาวลักษณ์   ปทุมธานี  28 กันยายน 2562
       32    นางวาสนา   สุรินทร์  25 กันยายน 2562
       33    น.ส.สาลินี   ลพบุรี  16 กันยายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู