วันที่ 23/10/2562  ถึง 27/10/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (วันปิยมหาราช)   มีผู้สมัคร 38 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    พระประเสริฐ   พระนครศรีอยุธยา  3 ตุลาคม 2562
       2    นายบุญยอด   พระนครศรีอยุธยา  2 ตุลาคม 2562
       3    นางศิริประภา   พระนครศรีอยุธยา  3 ตุลาคม 2562
       4    นายทรงพล   พระนครศรีอยุธยา  3 ตุลาคม 2562
       5    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  3 ตุลาคม 2562
       6    นายพิสันต์   กรุงเทพมหานคร  23 ตุลาคม 2562
       7    นายนพดล   กรุงเทพมหานคร  23 ตุลาคม 2562
       8    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2562
       9    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2562
       10    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2562
       11    นางสาวกนกลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2562
       12    นางสาวนันทนา   พระนครศรีอยุธยา  21 ตุลาคม 2562
       13    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  21 ตุลาคม 2562
       14    นางสาว สุมาลี   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2562
       15    ว่าที่ร้อยมงคล   ลพบุรี  21 ตุลาคม 2562
       16    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2562
       17    นายจักรมนตรี   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2562
       18    นางสาวนิภา   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2562
       19    นายอมร   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2562
       20    นายธัช   ปทุมธานี  16 ตุลาคม 2562
       21    นางอัญชลิณีย์   ปทุมธานี  11 ตุลาคม 2562
       22    นางสาวสายสุดา   ลพบุรี  11 ตุลาคม 2562
       23    นางสาวศรีสุดา   ปทุมธานี  10 ตุลาคม 2562
       24    นางสาวจารุณี   กรุงเทพมหานคร  7 ตุลาคม 2562
       25    พ.ตธีรพล   ลพบุรี  6 ตุลาคม 2562
       26    นางพเยาว์   นนทบุรี  6 ตุลาคม 2562
       27    นางดวงตา   นนทบุรี  6 ตุลาคม 2562
       28    นาวาอากาศเนงนุช   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2562
       29    นายฐิติวัฒน์   ปทุมธานี  3 ตุลาคม 2562
       30    นางสาววราภรณ์   นครสวรรค์  3 ตุลาคม 2562
       31    นางสาวอนุศรา   นครสวรรค์  3 ตุลาคม 2562
       32    นางสาวสุดารัตน์   นครสวรรค์  3 ตุลาคม 2562
       33    นางสาวเดือนเพ็ญ   นครสวรรค์  3 ตุลาคม 2562
       34    น.ส.ปริยากร   ปทุมธานี  28 กันยายน 2562
       35    นางนิภา   ปทุมธานี  28 กันยายน 2562
       36    น.ส.เยาวลักษณ์   ปทุมธานี  28 กันยายน 2562
       37    นางวาสนา   สุรินทร์  25 กันยายน 2562
       38    น.ส.สาลินี   ลพบุรี  16 กันยายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)