วันที่ 11/10/2562  ถึง 15/10/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (วันสวรรคต ร.๙)   มีผู้สมัคร 70 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวฉัตรนภา   ลพบุรี  16 พฤศจิกายน 2562
       2    คุณพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       3    คุณฝนทิพย์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       4    คุณสุมาลี   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       5    นางฐิติมา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       6    นางธัญวรินทร์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       7    นางฐาภิยุ   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       8    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       9    นางสาวปาณิตา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       10    นางสาวอัฏนา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       11    นายโชติ   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       12    นายชนะยุทธ   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       13    แม่ชีทรงมาศ   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       14    นางนัฏพร   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       15    นายชัยวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       16    คุณธัญกรณ์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       17    นางปุญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       18    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       19    คุณประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       20    คุณณัฐพิมล   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       21    คุณสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       22    คุณสมจินตนา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       23    คุณธีรา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       24    คุณนันทา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       25    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       26    คุณธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       27    นางวาราณี   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2562
       28    นายธัช   ปทุมธานี  13 ตุลาคม 2562
       29    นางวงจันทร์   กรุงเทพมหานคร  11 ตุลาคม 2562
       30    เด็กชายโยชูวา   ปทุมธานี  10 ตุลาคม 2562
       31    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  10 ตุลาคม 2562
       32    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2562
       33    นาวาอากาศเธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2562
       34    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2562
       35    นายรุ่งโรจน์   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2562
       36    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2562
       37    น.ส.กนกลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2562
       38    นางสาวสุกัญญา   ปทุมธานี  9 ตุลาคม 2562
       39    นางสาวสุปรียา   ปทุมธานี  9 ตุลาคม 2562
       40    นางสาวภารดี   สมุทรปราการ  9 ตุลาคม 2562
       41    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  9 ตุลาคม 2562
       42    ด.ช.อรรถพล   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2562
       43    นางดวงรัตน์   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2562
       44    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2562
       45    นางสาวอมรรัตน์   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2562
       46    นางสาวนิรณรา   นนทบุรี  8 ตุลาคม 2562
       47    นางสาวสายสุดา   ลพบุรี  7 ตุลาคม 2562
       48    นางวิไลลักษณ์   ลพบุรี  7 ตุลาคม 2562
       49    นางสาวปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2562
       50    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  3 ตุลาคม 2562
       51    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  3 ตุลาคม 2562
       52    นางสาวเสาวภาคย์   สมุทรปราการ  2 ตุลาคม 2562
       53    นางสาวกัญจน์ชยากร   กรุงเทพมหานคร  2 ตุลาคม 2562
       54    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  1 ตุลาคม 2562
       55    นายชาญกสิณ   นนทบุรี  28 กันยายน 2562
       56    นางนภัสบงกช   นนทบุรี  28 กันยายน 2562
       57    นางอัญชลีพร   นครราชสีมา  27 กันยายน 2562
       58    นางสาวกมลธร   ปทุมธานี  26 กันยายน 2562
       59    นางวาสนา   สุรินทร์  25 กันยายน 2562
       60    นางสุดา   นนทบุรี  23 กันยายน 2562
       61    นางสาวสุนันทา   นนทบุรี  23 กันยายน 2562
       62    นางสมาพร   นนทบุรี  22 กันยายน 2562
       63    นางสาวทรรศน์พร   กรุงเทพมหานคร  22 กันยายน 2562
       64    นางสาว ธวัลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2562
       65    นางสาวปรินดา   กรุงเทพมหานคร  15 กันยายน 2562
       66    นางสาวภัสพร   นนทบุรี  12 กันยายน 2562
       67    นายธนากร   นนทบุรี  12 กันยายน 2562
       68    นายนรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2562
       69    นางดุษณี   กรุงเทพมหานคร  10 กันยายน 2562
       70    นายแสงดี   กรุงเทพมหานคร  8 กันยายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู