วันที่ 20/09/2562  ถึง 22/09/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 115 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวฝนทิพย์   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       2    นางสาวมานสา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       3    นางสุวพร   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       4    นางสาวปัทมา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       5    นางสาวเอื้อนจิตร   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       6    คุณนันทา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       7    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       8    นายคำตัน   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       9    คุณศิริเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       10    คุณจุฬาลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       11    คุณระเบียบ   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       12    คุณจิรพร   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       13    คุณชัญกรณ์   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       14    คุณวรรณเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       15    คุณภัทชนก   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       16    คุณสีอร   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       17    คุณสุภารัตน์   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       18    น.อ.หญิงกานดา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       19    คุณรัตนาวี   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2563
       20    นายคำตัน   ปทุมธานี  20 กันยายน 2562
       21    นางสาวชมพูนุท   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2562
       22    นางสาวพิทยาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2562
       23    นางรชฤษร   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2562
       24    นายนรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2562
       25    นางรัตนาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  19 กันยายน 2562
       26    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  19 กันยายน 2562
       27    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  18 กันยายน 2562
       28    นายกาต่าย   กาญจนบุรี  18 กันยายน 2562
       29    นางสาวสลิณา   ปทุมธานี  18 กันยายน 2562
       30    นายมนตรี   พระนครศรีอยุธยา  18 กันยายน 2562
       31    นางนิภา   ปทุมธานี  18 กันยายน 2562
       32    น.ส.ปริยากร   ปทุมธานี  18 กันยายน 2562
       33    น.ส.เยาวลักษณ์   ปทุมธานี  18 กันยายน 2562
       34    นางสาวเสาวลักษณ์   สมุทรปราการ  17 กันยายน 2562
       35    นางสาวจรัญญา   ปทุมธานี  16 กันยายน 2562
       36    นางสาวกฤชญา   ปทุมธานี  16 กันยายน 2562
       37    นางสาวชนกนันท์   ปทุมธานี  16 กันยายน 2562
       38    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
       39    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
       40    นางสาวอารีย์   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
       41    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  15 กันยายน 2562
       42    JamesbixJamesbix   ลพบุรี  14 กันยายน 2562
       43    Prof Frank   พระนครศรีอยุธยา  14 กันยายน 2562
       44    นายณรงค์เดช   นนทบุรี  13 กันยายน 2562
       45    นางสาวมณีนุช   กรุงเทพมหานคร  13 กันยายน 2562
       46    นายนพดล   สมุทรปราการ  12 กันยายน 2562
       47    นางนางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  12 กันยายน 2562
       48    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  12 กันยายน 2562
       49    นางสาวสุรีย์พร   นนทบุรี  10 กันยายน 2562
       50    นาง นงนุช   ปทุมธานี  10 กันยายน 2562
       51    นายอุบล   ปทุมธานี  8 กันยายน 2562
       52    นางทอรุ้ง   กรุงเทพมหานคร  7 กันยายน 2562
       53    นางสาวรัชนี   กรุงเทพมหานคร  5 กันยายน 2562
       54    พ.อ.หญิงเต็มศิริ   กรุงเทพมหานคร  5 กันยายน 2562
       55    น.อ.หญิง ดชญาดา   กรุงเทพมหานคร  5 กันยายน 2562
       56    พ.อ.หญิงณัฐฐ์จิตน์   กรุงเทพมหานคร  5 กันยายน 2562
       57    นางเจริญ   นครปฐม  4 กันยายน 2562
       58    นางหรรษพร   กรุงเทพมหานคร  4 กันยายน 2562
       59    ร.ต.ต.ชัยวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  4 กันยายน 2562
       60    นางสาวประเทือง   กรุงเทพมหานคร  4 กันยายน 2562
       61    นางสาวสฐิตา   กรุงเทพมหานคร  4 กันยายน 2562
       62    นางดรุณี   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2562
       63    นางิพิชชุนีย์   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2562
       64    นายกนกพล   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2562
       65    นางสาวนันทิชา   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2562
       66    นางดวงใจ   ปทุมธานี  30 สิงหาคม 2562
       67    นางสาวศุภรดา   ปทุมธานี  29 สิงหาคม 2562
       68    นางสาวอัญชลี   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2562
       69    นางสาวกานต์กมลอร   กาญจนบุรี  29 สิงหาคม 2562
       70    นางสาสสิริพารา   กรุงเทพมหานคร  25 สิงหาคม 2562
       71    นางชมบุญ   ปทุมธานี  23 สิงหาคม 2562
       72    นางสาวณัชชา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       73    นางสาวนพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       74    นางสาวรพีร   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       75    นางสาวสมปรารถนา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       76    นายปริญญา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       77    นางสาวเยาวลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       78    นางสาวสุภากาญจน์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       79    นางสาวอภิชญามล   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       80    นางเยาวมาลย์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       81    นางนรินรัตน์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       82    นางสาวศรีสุดา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       83    นางสาวรุจิรา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       84    นางปริตา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       85    นางสาวปรวีร์   กรุงเทพมหานคร  19 สิงหาคม 2562
       86    นางกนิษฐา   กรุงเทพมหานคร  18 สิงหาคม 2562
       87    นางสาวนิรชา   กรุงเทพมหานคร  18 สิงหาคม 2562
       88    นางวาสนา   สุรินทร์  18 สิงหาคม 2562
       89    นางสมศรี   นนทบุรี  12 สิงหาคม 2562
       90    นางดวงหทัย   นนทบุรี  12 สิงหาคม 2562
       91    นางสาวทิภาพร   นนทบุรี  12 สิงหาคม 2562
       92    นางสาวณัฐวรรณ   เพชรบูรณ์  11 สิงหาคม 2562
       93    นายชัยวัฒน์   สระบุรี  11 สิงหาคม 2562
       94    นางสาวปุลาพร   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2562
       95    นางสาวพรรณงาม   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2562
       96    นางสาวจิตติยา   นนทบุรี  3 สิงหาคม 2562
       97    นางสาวสุมน   นนทบุรี  3 สิงหาคม 2562
       98    นางชณิการ์   กรุงเทพมหานคร  2 สิงหาคม 2562
       99    นายลวณากร   กรุงเทพมหานคร  25 กรกฎาคม 2562
       100    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2562
       101    นางสาวอนงค์นาถ   ปทุมธานี  21 กรกฎาคม 2562
       102    ด.ช.นพรุจ   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2562
       103    นางสาวพรกมล   กรุงเทพมหานคร  19 มิถุนายน 2562
       104    นางสาวนารีรัตน์   นนทบุรี  19 มิถุนายน 2562
       105    นางสาวสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2562
       106    นางสาวสินีพร   นนทบุรี  13 มิถุนายน 2562
       107    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  11 มิถุนายน 2562
       108    นางสาวยม   นนทบุรี  7 มิถุนายน 2562
       109    นางสาวพวงทอง   สมุทรสาคร  29 มีนาคม 2562
       110    นางสาวพิชญา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       111    นางสาวฉัตราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       112    นางสาวเมตตา   สงขลา  29 มีนาคม 2562
       113    นางสาวรัชนา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       114    นางสาวพฤกจิกา   ปทุมธานี  27 มีนาคม 2562
       115    นางสาวนรยา   ปทุมธานี  21 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)