วันที่ 20/09/2562  ถึง 22/09/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 96 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายคำตัน   ปทุมธานี  20 กันยายน 2562
       2    นางสาวชมพูนุท   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2562
       3    นางสาวพิทยาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2562
       4    นางรชฤษร   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2562
       5    นายนรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2562
       6    นางรัตนาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  19 กันยายน 2562
       7    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  19 กันยายน 2562
       8    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  18 กันยายน 2562
       9    นายกาต่าย   กาญจนบุรี  18 กันยายน 2562
       10    นางสาวสลิณา   ปทุมธานี  18 กันยายน 2562
       11    นายมนตรี   พระนครศรีอยุธยา  18 กันยายน 2562
       12    นางนิภา   ปทุมธานี  18 กันยายน 2562
       13    น.ส.ปริยากร   ปทุมธานี  18 กันยายน 2562
       14    น.ส.เยาวลักษณ์   ปทุมธานี  18 กันยายน 2562
       15    นางสาวเสาวลักษณ์   สมุทรปราการ  17 กันยายน 2562
       16    นางสาวจรัญญา   ปทุมธานี  16 กันยายน 2562
       17    นางสาวกฤชญา   ปทุมธานี  16 กันยายน 2562
       18    นางสาวชนกนันท์   ปทุมธานี  16 กันยายน 2562
       19    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
       20    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
       21    นางสาวอารีย์   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
       22    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  15 กันยายน 2562
       23    JamesbixJamesbix   ลพบุรี  14 กันยายน 2562
       24    Prof Frank   พระนครศรีอยุธยา  14 กันยายน 2562
       25    นายณรงค์เดช   นนทบุรี  13 กันยายน 2562
       26    นางสาวมณีนุช   กรุงเทพมหานคร  13 กันยายน 2562
       27    นายนพดล   สมุทรปราการ  12 กันยายน 2562
       28    นางนางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  12 กันยายน 2562
       29    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  12 กันยายน 2562
       30    นางสาวสุรีย์พร   นนทบุรี  10 กันยายน 2562
       31    นาง นงนุช   ปทุมธานี  10 กันยายน 2562
       32    นายอุบล   ปทุมธานี  8 กันยายน 2562
       33    นางทอรุ้ง   กรุงเทพมหานคร  7 กันยายน 2562
       34    นางสาวรัชนี   กรุงเทพมหานคร  5 กันยายน 2562
       35    พ.อ.หญิงเต็มศิริ   กรุงเทพมหานคร  5 กันยายน 2562
       36    น.อ.หญิง ดชญาดา   กรุงเทพมหานคร  5 กันยายน 2562
       37    พ.อ.หญิงณัฐฐ์จิตน์   กรุงเทพมหานคร  5 กันยายน 2562
       38    นางเจริญ   นครปฐม  4 กันยายน 2562
       39    นางหรรษพร   กรุงเทพมหานคร  4 กันยายน 2562
       40    ร.ต.ต.ชัยวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  4 กันยายน 2562
       41    นางสาวประเทือง   กรุงเทพมหานคร  4 กันยายน 2562
       42    นางสาวสฐิตา   กรุงเทพมหานคร  4 กันยายน 2562
       43    นางดรุณี   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2562
       44    นางิพิชชุนีย์   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2562
       45    นายกนกพล   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2562
       46    นางสาวนันทิชา   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2562
       47    นางดวงใจ   ปทุมธานี  30 สิงหาคม 2562
       48    นางสาวศุภรดา   ปทุมธานี  29 สิงหาคม 2562
       49    นางสาวอัญชลี   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2562
       50    นางสาวกานต์กมลอร   กาญจนบุรี  29 สิงหาคม 2562
       51    นางสาสสิริพารา   กรุงเทพมหานคร  25 สิงหาคม 2562
       52    นางชมบุญ   ปทุมธานี  23 สิงหาคม 2562
       53    นางสาวณัชชา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       54    นางสาวนพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       55    นางสาวรพีร   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       56    นางสาวสมปรารถนา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       57    นายปริญญา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       58    นางสาวเยาวลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       59    นางสาวสุภากาญจน์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       60    นางสาวอภิชญามล   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       61    นางเยาวมาลย์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       62    นางนรินรัตน์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       63    นางสาวศรีสุดา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       64    นางสาวรุจิรา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       65    นางปริตา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       66    นางสาวปรวีร์   กรุงเทพมหานคร  19 สิงหาคม 2562
       67    นางกนิษฐา   กรุงเทพมหานคร  18 สิงหาคม 2562
       68    นางสาวนิรชา   กรุงเทพมหานคร  18 สิงหาคม 2562
       69    นางวาสนา   สุรินทร์  18 สิงหาคม 2562
       70    นางสมศรี   นนทบุรี  12 สิงหาคม 2562
       71    นางดวงหทัย   นนทบุรี  12 สิงหาคม 2562
       72    นางสาวทิภาพร   นนทบุรี  12 สิงหาคม 2562
       73    นางสาวณัฐวรรณ   เพชรบูรณ์  11 สิงหาคม 2562
       74    นายชัยวัฒน์   สระบุรี  11 สิงหาคม 2562
       75    นางสาวปุลาพร   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2562
       76    นางสาวพรรณงาม   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2562
       77    นางสาวจิตติยา   นนทบุรี  3 สิงหาคม 2562
       78    นางสาวสุมน   นนทบุรี  3 สิงหาคม 2562
       79    นางชณิการ์   กรุงเทพมหานคร  2 สิงหาคม 2562
       80    นายลวณากร   กรุงเทพมหานคร  25 กรกฎาคม 2562
       81    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2562
       82    นางสาวอนงค์นาถ   ปทุมธานี  21 กรกฎาคม 2562
       83    ด.ช.นพรุจ   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2562
       84    นางสาวพรกมล   กรุงเทพมหานคร  19 มิถุนายน 2562
       85    นางสาวนารีรัตน์   นนทบุรี  19 มิถุนายน 2562
       86    นางสาวสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2562
       87    นางสาวสินีพร   นนทบุรี  13 มิถุนายน 2562
       88    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  11 มิถุนายน 2562
       89    นางสาวยม   นนทบุรี  7 มิถุนายน 2562
       90    นางสาวพวงทอง   สมุทรสาคร  29 มีนาคม 2562
       91    นางสาวพิชญา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       92    นางสาวฉัตราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       93    นางสาวเมตตา   สงขลา  29 มีนาคม 2562
       94    นางสาวรัชนา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       95    นางสาวพฤกจิกา   ปทุมธานี  27 มีนาคม 2562
       96    นางสาวนรยา   ปทุมธานี  21 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู