วันที่ 20/09/2562  ถึง 22/09/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 44 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวณัชชา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       2    นางสาวนพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       3    นางสาวรพีร   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       4    นางสาวสมปรารถนา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       5    นายปริญญา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       6    นางสาวเยาวลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       7    นางสาวสุภากาญจน์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       8    นางสาวอภิชญามล   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       9    นางเยาวมาลย์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       10    นางนรินรัตน์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       11    นางสาวศรีสุดา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       12    นางสาวรุจิรา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       13    นางปริตา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       14    นางสาวปรวีร์   กรุงเทพมหานคร  19 สิงหาคม 2562
       15    นางกนิษฐา   กรุงเทพมหานคร  18 สิงหาคม 2562
       16    นางสาวนิรชา   กรุงเทพมหานคร  18 สิงหาคม 2562
       17    นางวาสนา   สุรินทร์  18 สิงหาคม 2562
       18    นางสมศรี   นนทบุรี  12 สิงหาคม 2562
       19    นางดวงหทัย   นนทบุรี  12 สิงหาคม 2562
       20    นางสาวทิภาพร   นนทบุรี  12 สิงหาคม 2562
       21    นางสาวณัฐวรรณ   เพชรบูรณ์  11 สิงหาคม 2562
       22    นายชัยวัฒน์   สระบุรี  11 สิงหาคม 2562
       23    นางสาวปุลาพร   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2562
       24    นางสาวพรรณงาม   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2562
       25    นางสาวจิตติยา   นนทบุรี  3 สิงหาคม 2562
       26    นางสาวสุมน   นนทบุรี  3 สิงหาคม 2562
       27    นางชณิการ์   กรุงเทพมหานคร  2 สิงหาคม 2562
       28    นายลวณากร   กรุงเทพมหานคร  25 กรกฎาคม 2562
       29    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2562
       30    นางสาวอนงค์นาถ   ปทุมธานี  21 กรกฎาคม 2562
       31    ด.ช.นพรุจ   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2562
       32    นางสาวพรกมล   กรุงเทพมหานคร  19 มิถุนายน 2562
       33    นางสาวนารีรัตน์   นนทบุรี  19 มิถุนายน 2562
       34    นางสาวสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2562
       35    นางสาวสินีพร   นนทบุรี  13 มิถุนายน 2562
       36    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  11 มิถุนายน 2562
       37    นางสาวยม   นนทบุรี  7 มิถุนายน 2562
       38    นางสาวพวงทอง   สมุทรสาคร  29 มีนาคม 2562
       39    นางสาวพิชญา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       40    นางสาวฉัตราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       41    นางสาวเมตตา   สงขลา  29 มีนาคม 2562
       42    นางสาวรัชนา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       43    นางสาวพฤกจิกา   ปทุมธานี  27 มีนาคม 2562
       44    นางสาวนรยา   ปทุมธานี  21 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู