วันที่ 06/09/2562  ถึง 10/09/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 37 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายวาทิต   เพชรบูรณ์  15 ตุลาคม 2562
       2    นางสาวนันทา   กรุงเทพมหานคร  6 กันยายน 2562
       3    นางสาวปรินดา   กรุงเทพมหานคร  6 กันยายน 2562
       4    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  6 กันยายน 2562
       5    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  5 กันยายน 2562
       6    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  5 กันยายน 2562
       7    นางวริศดา   สระบุรี  5 กันยายน 2562
       8    นางสาววนิดา   นนทบุรี  5 กันยายน 2562
       9    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  5 กันยายน 2562
       10    นางสาวรัตนา   กรุงเทพมหานคร  5 กันยายน 2562
       11    นางนันทา   ปทุมธานี  5 กันยายน 2562
       12    นางสาวสุวรรณี   กรุงเทพมหานคร  2 กันยายน 2562
       13    นายอรรถพล   นนทบุรี  2 กันยายน 2562
       14    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  1 กันยายน 2562
       15    นางสาวสุนิทรา   ปทุมธานี  26 สิงหาคม 2562
       16    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  26 สิงหาคม 2562
       17    นางสาวสุภาพร   ปทุมธานี  26 สิงหาคม 2562
       18    นางสาวกรรณิกา   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       19    นางกัญญาภัค   กรุงเทพมหานคร  24 สิงหาคม 2562
       20    นางสาวทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  23 สิงหาคม 2562
       21    นางสาวภารดี   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       22    นางสาวพรรณวดี   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       23    นางสาวกนิษฐ์กานต์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       24    นางสาวสมจิตต์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       25    นางสาวกนกอร   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       26    นางคนึงนิจ   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2562
       27    นางจิตอร   นนทบุรี  18 สิงหาคม 2562
       28    นางสาวนภัสธนันท์   กรุงเทพมหานคร  18 สิงหาคม 2562
       29    นางวาสนา   สุรินทร์  18 สิงหาคม 2562
       30    นางดุษณี   กรุงเทพมหานคร  12 สิงหาคม 2562
       31    น.ส.วลัยภรณ์   สมุทรปราการ  8 สิงหาคม 2562
       32    ด.ช.นพรุจ   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2562
       33    นางสาวยม   นนทบุรี  7 มิถุนายน 2562
       34    นายสุวิทย์   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       35    นางสาวสุภามาศ   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       36    นางสาวชนิดา   กรุงเทพมหานคร  10 กุมภาพันธ์ 2562
       37    นางรวงอรุณ   กรุงเทพมหานคร  19 มกราคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)