วันที่ 23/08/2562  ถึง 25/08/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 67 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       2    นายอภิรักษ์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       3    นางสาวรัตนา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       4    นางสาวชาตยา   นนทบุรี  22 สิงหาคม 2562
       5    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  22 สิงหาคม 2562
       6    นายนายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  22 สิงหาคม 2562
       7    นางจิตตพัฒน์   นนทบุรี  21 สิงหาคม 2562
       8    นายนพดล   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2562
       9    นางสาวมีนรัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       10    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       11    นางกิตติมา   ปทุมธานี  20 สิงหาคม 2562
       12    นางเสาวรัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       13    นางสาวณัฐฐารมย์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       14    นางสาวสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       15    นางสาวพยุงทรัพย์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       16    นายสิทธิ   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       17    นางวิราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       18    นายเกียรติพิบูล   ปทุมธานี  20 สิงหาคม 2562
       19    นางสาวพรรษมล   นนทบุรี  19 สิงหาคม 2562
       20    นางดวงตา   นนทบุรี  19 สิงหาคม 2562
       21    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  19 สิงหาคม 2562
       22    นางสาวกัญญา   สุรินทร์  18 สิงหาคม 2562
       23    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  18 สิงหาคม 2562
       24    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  17 สิงหาคม 2562
       25    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  16 สิงหาคม 2562
       26    นางสาวนงลักษณ์   ปทุมธานี  16 สิงหาคม 2562
       27    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  15 สิงหาคม 2562
       28    นายอุบล   ปทุมธานี  15 สิงหาคม 2562
       29    นางสาวดวงกมล   สมุทรปราการ  14 สิงหาคม 2562
       30    นายธีระพงษ์   สมุทรปราการ  14 สิงหาคม 2562
       31    นางสมมาตร์   สมุทรปราการ  14 สิงหาคม 2562
       32    นสปรินดา   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2562
       33    นายรุ่งโรจน์   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2562
       34    น.ส.สายฝน   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2562
       35    น.ส.ทัศน์วรินทร์   ปทุมธานี  8 สิงหาคม 2562
       36    น.ส.วิมล   ปทุมธานี  8 สิงหาคม 2562
       37    นางวิภาดา   พระนครศรีอยุธยา  8 สิงหาคม 2562
       38    นางพิมพ์วลัญช์   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2562
       39    นางสาวศศิวัลย์   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2562
       40    นางดุษณี   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2562
       41    พระสมชาย   หนองบัวลำภู  26 กรกฎาคม 2562
       42    นางสาวนงนุช   ปทุมธานี  23 กรกฎาคม 2562
       43    นางสาวภัคจิรา   กรุงเทพมหานคร  21 กรกฎาคม 2562
       44    นางนาง สายใหม   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2562
       45    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2562
       46    นางสาวสลิณา   ปทุมธานี  17 กรกฎาคม 2562
       47    นายมนตรี   ปทุมธานี  17 กรกฎาคม 2562
       48    นายประสพสุข   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2562
       49    นางสาวนารีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  8 กรกฎาคม 2562
       50    นางสาวธนกาญจน์   เพชรบุรี  6 กรกฎาคม 2562
       51    นางสาวชุติกาญจน์   พระนครศรีอยุธยา  4 กรกฎาคม 2562
       52    นางสาวสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2562
       53    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2562
       54    นางวาสนา   สุรินทร์  28 มิถุนายน 2562
       55    ด.ช.นพรุจ   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2562
       56    นางสาวนิรมล   นนทบุรี  19 มิถุนายน 2562
       57    น.อ.หญิงภาวนา   กรุงเทพมหานคร  8 มิถุนายน 2562
       58    น.อ.หญิงภาวนา   กรุงเทพมหานคร  8 มิถุนายน 2562
       59    นางสาวยม   นนทบุรี  7 มิถุนายน 2562
       60    นางสุขภาดา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       61    นางสาวกัญญาณี   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       62    นางสาววันทนีย์   สมุทรปราการ  29 มีนาคม 2562
       63    นางวิจิตรา   นนทบุรี  29 มีนาคม 2562
       64    นางปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       65    นางสาวชนิกานต์   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       66    นางชุลีพร   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2562
       67    นางปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู