วันที่ 23/08/2562  ถึง 25/08/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 97 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    คุณฝนทิพย์   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       2    คุณณัฐจรีย์   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       3    คุณมานสา   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       4    คุณวิชิตา   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       5    คุณอุหพัธ   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       6    คุณนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       7    คุณกนกพล   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       8    คุณพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       9    นางสาวอัจฉรา   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       10    นางมัฏฐกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       11    นายโชติ   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       12    นายอภิรักษ์   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       13    นายเกษมสันต์   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       14    นางสาวกัญจน์ชยากร   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       15    นางสาวรมย์ชลี   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       16    นางจันทรา   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       17    นายธีรพงศ์   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       18    นางสาวหนึ่งฤทัย   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       19    นางสาวมาลัยพร   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       20    นายอานนท์   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       21    นางสาวสุนันทา   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       22    คุณนัฏพร   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       23    คุณบุปผา   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       24    คุณวรรณเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       25    คุณกรณัล   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       26    คุณธัญยธรณ์   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       27    คุณธัญกรณ์   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       28    คุณอาภาภิมนต์   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       29    คุณจิดาภา   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       30    คุณชนิดาภา   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       31    คุณนันทา   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       32    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  26 สิงหาคม 2562
       33    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       34    นายอภิรักษ์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       35    นางสาวรัตนา   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       36    นางสาวชาตยา   นนทบุรี  22 สิงหาคม 2562
       37    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  22 สิงหาคม 2562
       38    นายนายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  22 สิงหาคม 2562
       39    นางจิตตพัฒน์   นนทบุรี  21 สิงหาคม 2562
       40    นายนพดล   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2562
       41    นางสาวมีนรัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       42    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       43    นางกิตติมา   ปทุมธานี  20 สิงหาคม 2562
       44    นางเสาวรัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       45    นางสาวณัฐฐารมย์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       46    นางสาวสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       47    นางสาวพยุงทรัพย์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       48    นายสิทธิ   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       49    นางวิราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       50    นายเกียรติพิบูล   ปทุมธานี  20 สิงหาคม 2562
       51    นางสาวพรรษมล   นนทบุรี  19 สิงหาคม 2562
       52    นางดวงตา   นนทบุรี  19 สิงหาคม 2562
       53    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  19 สิงหาคม 2562
       54    นางสาวกัญญา   สุรินทร์  18 สิงหาคม 2562
       55    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  18 สิงหาคม 2562
       56    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  17 สิงหาคม 2562
       57    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  16 สิงหาคม 2562
       58    นางสาวนงลักษณ์   ปทุมธานี  16 สิงหาคม 2562
       59    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  15 สิงหาคม 2562
       60    นายอุบล   ปทุมธานี  15 สิงหาคม 2562
       61    นางสาวดวงกมล   สมุทรปราการ  14 สิงหาคม 2562
       62    นายธีระพงษ์   สมุทรปราการ  14 สิงหาคม 2562
       63    นางสมมาตร์   สมุทรปราการ  14 สิงหาคม 2562
       64    นสปรินดา   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2562
       65    นายรุ่งโรจน์   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2562
       66    น.ส.สายฝน   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2562
       67    น.ส.ทัศน์วรินทร์   ปทุมธานี  8 สิงหาคม 2562
       68    น.ส.วิมล   ปทุมธานี  8 สิงหาคม 2562
       69    นางวิภาดา   พระนครศรีอยุธยา  8 สิงหาคม 2562
       70    นางพิมพ์วลัญช์   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2562
       71    นางสาวศศิวัลย์   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2562
       72    นางดุษณี   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2562
       73    พระสมชาย   หนองบัวลำภู  26 กรกฎาคม 2562
       74    นางสาวนงนุช   ปทุมธานี  23 กรกฎาคม 2562
       75    นางสาวภัคจิรา   กรุงเทพมหานคร  21 กรกฎาคม 2562
       76    นางนาง สายใหม   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2562
       77    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2562
       78    นางสาวสลิณา   ปทุมธานี  17 กรกฎาคม 2562
       79    นายมนตรี   ปทุมธานี  17 กรกฎาคม 2562
       80    นายประสพสุข   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2562
       81    นางสาวนารีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  8 กรกฎาคม 2562
       82    นางสาวธนกาญจน์   เพชรบุรี  6 กรกฎาคม 2562
       83    นางสาวชุติกาญจน์   พระนครศรีอยุธยา  4 กรกฎาคม 2562
       84    นางสาวสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2562
       85    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2562
       86    นางวาสนา   สุรินทร์  28 มิถุนายน 2562
       87    ด.ช.นพรุจ   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2562
       88    นางสาวนิรมล   นนทบุรี  19 มิถุนายน 2562
       89    น.อ.หญิงภาวนา   กรุงเทพมหานคร  8 มิถุนายน 2562
       90    นางสาวยม   นนทบุรี  7 มิถุนายน 2562
       91    นางสุขภาดา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       92    นางสาวกัญญาณี   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       93    นางสาววันทนีย์   สมุทรปราการ  29 มีนาคม 2562
       94    นางวิจิตรา   นนทบุรี  29 มีนาคม 2562
       95    นางสาวชนิกานต์   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       96    นางชุลีพร   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2562
       97    นางปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู