วันที่ 07/06/2562  ถึง 09/06/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 94 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวยม   นนทบุรี  7 มิถุนายน 2562
       2    นางสาวนันทวัน​   ชลบุรี  7 มิถุนายน 2562
       3    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  6 มิถุนายน 2562
       4    นางสาวจัตตุลักษณ์   นนทบุรี  6 มิถุนายน 2562
       5    นางสาววาทินี   กรุงเทพมหานคร  6 มิถุนายน 2562
       6    นางสาวรัชนู   ปทุมธานี  6 มิถุนายน 2562
       7    นางสาวจตุพร   กาญจนบุรี  6 มิถุนายน 2562
       8    นางสาวนันทวรรณ   กรุงเทพมหานคร  6 มิถุนายน 2562
       9    นายอภิรกษ์   กรุงเทพมหานคร  4 มิถุนายน 2562
       10    นางสาวกนกวรรณ   นนทบุรี  4 มิถุนายน 2562
       11    นางสาวณิชภัค   นนทบุรี  4 มิถุนายน 2562
       12    นางสาวสุนิสา   พระนครศรีอยุธยา  3 มิถุนายน 2562
       13    นางสาวตฏิลา   กรุงเทพมหานคร  3 มิถุนายน 2562
       14    นายสุวิช   กรุงเทพมหานคร  3 มิถุนายน 2562
       15    นางสาวอนุศนิยา   กรุงเทพมหานคร  3 มิถุนายน 2562
       16    นายสิทธิพร   กาญจนบุรี  3 มิถุนายน 2562
       17    นางสาว สุดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  3 มิถุนายน 2562
       18    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  1 มิถุนายน 2562
       19    นางดวงตา   นนทบุรี  31 พฤษภาคม 2562
       20    นายสมพร   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2562
       21    นายกฤษฎางค์   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2562
       22    นางสาวกิติวรรณ   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2562
       23    นางสาวขนิษฐา   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2562
       24    นางสาวภัทรวริน   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2562
       25    นางสาวปราณี   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2562
       26    นางสาววนัชวรรณ   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2562
       27    นางสาวกนกอร   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2562
       28    นางสาวอารยา   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2562
       29    นางสาวรุจิรรัตน์   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2562
       30    นางสาวรุจิรรัตน์   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2562
       31    นางสาวกัญจน์ชยากร   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2562
       32    นางสาวจริณี   นนทบุรี  31 พฤษภาคม 2562
       33    นางสาวธวัลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  30 พฤษภาคม 2562
       34    นางสาวกนกพัชร   นนทบุรี  30 พฤษภาคม 2562
       35    นางสาวธนันพัชญ์   กรุงเทพมหานคร  30 พฤษภาคม 2562
       36    นางสุรินทร์   สมุทรปราการ  30 พฤษภาคม 2562
       37    นายสัพพัญญู   กรุงเทพมหานคร  28 พฤษภาคม 2562
       38    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  28 พฤษภาคม 2562
       39    นางสาวมาละดี   กรุงเทพมหานคร  26 พฤษภาคม 2562
       40    นางสาวสุวรรณี   กรุงเทพมหานคร  24 พฤษภาคม 2562
       41    นางแสงเดือน   สระบุรี  23 พฤษภาคม 2562
       42    นางสาวสุปรียา   ปทุมธานี  23 พฤษภาคม 2562
       43    นางกรกมล   สระบุรี  23 พฤษภาคม 2562
       44    นางสาววาสนา   สระบุรี  23 พฤษภาคม 2562
       45    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2562
       46    เด็กชายณชยันต์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2562
       47    นางสาวเพชรรัตน์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2562
       48    นายจิตเศรษฐ์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2562
       49    นางสาวกชกร   กรุงเทพมหานคร  22 พฤษภาคม 2562
       50    นายรุ่งโรจน์   กรุงเทพมหานคร  21 พฤษภาคม 2562
       51    นางสาวนงนุช   ปทุมธานี  21 พฤษภาคม 2562
       52    นางจินดามาศ   ปทุมธานี  16 พฤษภาคม 2562
       53    นางสาวสุนันท์   ชลบุรี  15 พฤษภาคม 2562
       54    นายวิสิทธิ์   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2562
       55    นางสาวศุภลักษณ์   สมุทรปราการ  13 พฤษภาคม 2562
       56    นางสาวจันทิมา   พระนครศรีอยุธยา  13 พฤษภาคม 2562
       57    นางสมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  13 พฤษภาคม 2562
       58    นางสาวสมรักษ์   กรุงเทพมหานคร  13 พฤษภาคม 2562
       59    นางสาววรรณพา   ปทุมธานี  13 พฤษภาคม 2562
       60    นายหิรัณย์พฤกษ์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤษภาคม 2562
       61    นายธัญญธร   กรุงเทพมหานคร  12 พฤษภาคม 2562
       62    นางสาวสุรัชดา   พระนครศรีอยุธยา  10 พฤษภาคม 2562
       63    นางสาววิชชุดา   สมุทรปราการ  10 พฤษภาคม 2562
       64    นายณัฐทวี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2562
       65    นางวริศดา   สระบุรี  9 พฤษภาคม 2562
       66    นางสุพาพร   กรุงเทพมหานคร  9 พฤษภาคม 2562
       67    นายคณพศ   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2562
       68    นางสาวอุบลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤษภาคม 2562
       69    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  5 พฤษภาคม 2562
       70    นางสาวพณิตา   ลำปาง  2 พฤษภาคม 2562
       71    0948676262องอาจ   ชัยนาท  2 พฤษภาคม 2562
       72    นางสาวดวงดาว   กรุงเทพมหานคร  24 เมษายน 2562
       73    นายปจภณ   นนทบุรี  23 เมษายน 2562
       74    เด็กหญิงพิมพ์ธัญญา   นนทบุรี  23 เมษายน 2562
       75    นางสาวณิชณาณันท์   นนทบุรี  23 เมษายน 2562
       76    นางจิดาภา   นนทบุรี  23 เมษายน 2562
       77    นางสาวปภาวี   พระนครศรีอยุธยา  22 เมษายน 2562
       78    นางสาวมณีรัตน์   สุรินทร์  22 เมษายน 2562
       79    นางสาวปริศนา   ราชบุรี  22 เมษายน 2562
       80    นายสุรศักดิ์   ตรัง  19 เมษายน 2562
       81    นางจิราภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  13 เมษายน 2562
       82    นางสาวพิไลพร   พระนครศรีอยุธยา  10 เมษายน 2562
       83    นางทัศพร   กรุงเทพมหานคร  7 เมษายน 2562
       84    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  1 เมษายน 2562
       85    นางสาวอิศริยา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       86    นางสาวทิพณัฏฐา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       87    นางสาวทิพย์สุดา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       88    นางสาวอัญญารัตน์   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       89    นางฐาปนีย์   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       90    นางปุณณภา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       91    นางสาวอัจฉริยา   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2562
       92    นางสาวสุรีย์พร   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2562
       93    นางสาวสุพีร์ญา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       94    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู