วันที่ 16/05/2562  ถึง 20/05/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ (วันวิสาขบูชา)   มีผู้สมัคร 78 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายณัฐพัชร์   กรุงเทพมหานคร  16 พฤษภาคม 2562
       2    นางสาวบุษบา   กรุงเทพมหานคร  16 พฤษภาคม 2562
       3    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  16 พฤษภาคม 2562
       4    นางสาววงศ์ทิพา   สุพรรณบุรี  15 พฤษภาคม 2562
       5    นายณรงค์เดช   กรุงเทพมหานคร  15 พฤษภาคม 2562
       6    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  15 พฤษภาคม 2562
       7    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  15 พฤษภาคม 2562
       8    นางสาวสุปรียา   ปทุมธานี  15 พฤษภาคม 2562
       9    นายณัฐพัชร์   กรุงเทพมหานคร  15 พฤษภาคม 2562
       10    นายคณิศร   ปทุมธานี  14 พฤษภาคม 2562
       11    นางสาวปริยากร   ปทุมธานี  14 พฤษภาคม 2562
       12    นางนิภา   ปทุมธานี  14 พฤษภาคม 2562
       13    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  14 พฤษภาคม 2562
       14    นางชนิดาภา   นนทบุรี  14 พฤษภาคม 2562
       15    นายถวัลย์   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2562
       16    นางมัฐกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2562
       17    นายโชติ   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2562
       18    นายยุทธศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2562
       19    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2562
       20    นางสาวเสาวภาคย์   สระบุรี  13 พฤษภาคม 2562
       21    นางทิพย์ลักษณ์   สระบุรี  13 พฤษภาคม 2562
       22    นางสาววลีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  13 พฤษภาคม 2562
       23    นางสาวโชติรส   กรุงเทพมหานคร  13 พฤษภาคม 2562
       24    นางสาวบุษยมาศ   อุทัยธานี  13 พฤษภาคม 2562
       25    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  12 พฤษภาคม 2562
       26    นางสาวปริยากร   นนทบุรี  9 พฤษภาคม 2562
       27    นางสางอารีย์   นนทบุรี  9 พฤษภาคม 2562
       28    นางสาวจิราภรณ์   มหาสารคาม  9 พฤษภาคม 2562
       29    นายกำธร   ชลบุรี  9 พฤษภาคม 2562
       30    นางสาวพิชญ์ณี   สมุทรปราการ  8 พฤษภาคม 2562
       31    นางสาวปรินดา   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2562
       32    นายเกษมสี   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2562
       33    นางสาวนรินทร   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2562
       34    นายสันติ   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2562
       35    นายฐิติพัฒน์   นนทบุรี  7 พฤษภาคม 2562
       36    นางสาวสุนันทินี   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2562
       37    นางพเยว์   นนทบุรี  7 พฤษภาคม 2562
       38    นางสาวสุประวีณ์   สมุทรปราการ  4 พฤษภาคม 2562
       39    นางสาวสุชญา   สมุทรปราการ  4 พฤษภาคม 2562
       40    นายภาดล   สมุทรปราการ  4 พฤษภาคม 2562
       41    นางอรุณศรี   ปทุมธานี  30 เมษายน 2562
       42    นางดวงตา   นนทบุรี  26 เมษายน 2562
       43    นางวงจันทร์   กรุงเทพมหานคร  25 เมษายน 2562
       44    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  25 เมษายน 2562
       45    นางสาวนงนุช   ปทุมธานี  23 เมษายน 2562
       46    นส อัฏนา   กรุงเทพมหานคร  22 เมษายน 2562
       47    นางสาวธวัลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2562
       48    นางสาวสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  10 เมษายน 2562
       49    นางสาวนภัสนันท์   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2562
       50    นางพิมพ์ศิริ   ลพบุรี  8 เมษายน 2562
       51    นางโชติกา   ลพบุรี  8 เมษายน 2562
       52    นายวสุพล   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       53    นายพลวิช   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       54    นายสมพงษ์   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       55    นางจิตต์วรา   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       56    นางภัทราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       57    นางกรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       58    นายกันตภณ   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       59    นางสาวณัฎฐนันท์   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       60    นายอดิเรก   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       61    นายธนัคร์   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       62    นางสุปรานี   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       63    นางสาวปุณณภา   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       64    นางปิยนาถ   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       65    นางสาวอังคณา   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       66    นางอัจฉรา   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2562
       67    นางสาววริษฐา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       68    นางสาวกัญจน์ชยากร   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       69    นางสาสอรธีรา   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2562
       70    นายสมโภช   กรุงเทพมหานคร  20 กุมภาพันธ์ 2562
       71    นางอุไร   ปทุมธานี  7 กุมภาพันธ์ 2562
       72    นายณรงค์   สุพรรณบุรี  7 กุมภาพันธ์ 2562
       73    นางสาวอรพร   สมุทรปราการ  7 กุมภาพันธ์ 2562
       74    นางยุวดี   สมุทรปราการ  6 กุมภาพันธ์ 2562
       75    นางสาวรจนา   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2562
       76    นางณัฏฐ์ฐิภา   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2562
       77    นางกนกวรรณ   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2562
       78    นางนันท์นภัส   นนทบุรี  5 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู