วันที่ 22/03/2562  ถึง 24/03/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 103 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       2    นางมัฏฐกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       3    นายชัยวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       4    นางเกษร   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       5    นายโชติ   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       6    นางสาวอัฏนา   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       7    นางสาวจันทร์พร   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       8    นางสาวศจี   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       9    นางบุปผา   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       10    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       11    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       12    นางสาวเดือนฉายผู้ชนะ   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       13    นางกนกพร   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       14    นางพเยาว์   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       15    นายถวัลย์   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       16    นางสาวชนิดาภา   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2562
       17    นางสาวปริยากร   ปทุมธานี  21 มีนาคม 2562
       18    นางนิภา   ปทุมธานี  21 มีนาคม 2562
       19    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  21 มีนาคม 2562
       20    นางสาวเรวดี   นนทบุรี  21 มีนาคม 2562
       21    นายพรเทพ   นนทบุรี  21 มีนาคม 2562
       22    นางสาวปภัสสร   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       23    นางสาวชัญญา   ปทุมธานี  21 มีนาคม 2562
       24    นางสาวเพ็ญณิชา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       25    นางสาวกนกลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       26    นางสาวศรีศุภรินทร์   สุราษฏร์ธานี  21 มีนาคม 2562
       27    นางสาวสุวิมล   ชลบุรี  20 มีนาคม 2562
       28    นางสาวกมลรัตน์   สมุทรปราการ  19 มีนาคม 2562
       29    นางสาวชุติกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  19 มีนาคม 2562
       30    ด.ช.ยศภัทร   กาญจนบุรี  19 มีนาคม 2562
       31    นางสาวสุนทรี   กาญจนบุรี  19 มีนาคม 2562
       32    นางสาวจุฑามาศ   กรุงเทพมหานคร  18 มีนาคม 2562
       33    นายปิยะวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  18 มีนาคม 2562
       34    นางสาวนริศรา   กาญจนบุรี  18 มีนาคม 2562
       35    นางศรัญยา   กรุงเทพมหานคร  18 มีนาคม 2562
       36    นางสาวบาหยัน   นนทบุรี  18 มีนาคม 2562
       37    นางสาวเมธินี   กรุงเทพมหานคร  18 มีนาคม 2562
       38    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  16 มีนาคม 2562
       39    นางสาวบุรัสกร   กรุงเทพมหานคร  14 มีนาคม 2562
       40    นางสาวสุจิรา   กรุงเทพมหานคร  14 มีนาคม 2562
       41    นางสาวรตนพร   กรุงเทพมหานคร  14 มีนาคม 2562
       42    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  14 มีนาคม 2562
       43    นางสาวณีรฉัตร   ปทุมธานี  12 มีนาคม 2562
       44    นายธาม   ปทุมธานี  12 มีนาคม 2562
       45    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2562
       46    นางสาวชลธิชา   นนทบุรี  12 มีนาคม 2562
       47    นางสาววันทนีย์   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2562
       48    SharonTewSharonTew   พัทลุง  11 มีนาคม 2562
       49    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  10 มีนาคม 2562
       50    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  10 มีนาคม 2562
       51    ELAllenELAllen   ปทุมธานี  10 มีนาคม 2562
       52    นายภัทรภณ   กรุงเทพมหานคร  8 มีนาคม 2562
       53    นางสาวสุชา   พระนครศรีอยุธยา  8 มีนาคม 2562
       54    นายรักเขต   ปทุมธานี  6 มีนาคม 2562
       55    นางสาวภูมิณี   สมุทรสาคร  6 มีนาคม 2562
       56    นายรังสรรค์   สมุทรปราการ  6 มีนาคม 2562
       57    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  6 มีนาคม 2562
       58    นางสาวสุนิทรา   ปทุมธานี  6 มีนาคม 2562
       59    นางกรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  5 มีนาคม 2562
       60    นางสาวธวัลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  4 มีนาคม 2562
       61    นางวราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  4 มีนาคม 2562
       62    นางปรีญานุช   กรุงเทพมหานคร  4 มีนาคม 2562
       63    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  3 มีนาคม 2562
       64    เมธีเมธี   เชียงใหม่  2 มีนาคม 2562
       65    นางเยาวรัตน์   กาญจนบุรี  28 กุมภาพันธ์ 2562
       66    นางสาววิยะกาญจน์   นนทบุรี  26 กุมภาพันธ์ 2562
       67    นางสาวสุรางค์   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2562
       68    นางสาวปารดา   กรุงเทพมหานคร  25 กุมภาพันธ์ 2562
       69    นายณัฐพล   สุราษฏร์ธานี  22 กุมภาพันธ์ 2562
       70    นายสัมพันธ์   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2562
       71    นางสาวกมลวรรณ   ราชบุรี  21 กุมภาพันธ์ 2562
       72    นางสาวอัจฉริยา   กรุงเทพมหานคร  20 กุมภาพันธ์ 2562
       73    นางสาวสุรีย์พร   กรุงเทพมหานคร  20 กุมภาพันธ์ 2562
       74    นายอุบล   ปทุมธานี  20 กุมภาพันธ์ 2562
       75    นางสุวณี   ปทุมธานี  19 กุมภาพันธ์ 2562
       76    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  19 กุมภาพันธ์ 2562
       77    นางสาวนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  16 กุมภาพันธ์ 2562
       78    นายศุภชัย   ชุมพร  15 กุมภาพันธ์ 2562
       79    นางสาวสุพีร์ญา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       80    นายคงกฤช   กรุงเทพมหานคร  7 กุมภาพันธ์ 2562
       81    นางสาว น้ำฝน   ชลบุรี  5 กุมภาพันธ์ 2562
       82    นางสาวจุฑารัตน์   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
       83    นางสาวกำไลเงิน   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
       84    นางสาวเพ็ญฤดี   นนทบุรี  5 กุมภาพันธ์ 2562
       85    นางสาวภิญญาพัชญ์   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
       86    นางสาวจินตนา   นนทบุรี  31 มกราคม 2562
       87    นางเรณู   นนทบุรี  31 มกราคม 2562
       88    นางสาวไฉลทอง   นนทบุรี  31 มกราคม 2562
       89    นางณัฐภัสสร   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2562
       90    นายนพดล   สมุทรปราการ  31 มกราคม 2562
       91    นางน้ำทิพย์   นครปฐม  29 มกราคม 2562
       92    นางสาวเพ็ญนภา   เชียงราย  29 มกราคม 2562
       93    นางสาวณัฐนาถ   ลำปาง  29 มกราคม 2562
       94    นางสาวปัทมา   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2562
       95    นางสาวสกาวรัตน์   ราชบุรี  15 มกราคม 2562
       96    นางพเยาว์   ราชบุรี  13 มกราคม 2562
       97    นางสาวนฤมล   ราชบุรี  13 มกราคม 2562
       98    นางสาวเบญจพรรณ   ราชบุรี  13 มกราคม 2562
       99    นางสาวภัคจิรา   อ่างทอง  12 มกราคม 2562
       100    นางสาวชนิสา   ราชบุรี  12 มกราคม 2562
       101    นายกำชัย   นนทบุรี  1 มกราคม 2562
       102    นางสาววรกมล   สมุทรปราการ  22 ธันวาคม 2561
       103    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู