วันที่ 01/03/2562  ถึง 03/03/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 72 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวเดือนฉายผู้ชนะ   พระนครศรีอยุธยา  17 มีนาคม 2562
       2    Ven.Win   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       3    นางสาวนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       4    คุณพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       5    นางสาวกุลณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       6    นางพิทยาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       7    นางสาวรัตนาวดี   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       8    นางรชฤษร   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       9    นายนรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       10    นางสุจิตแก้วประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       11    นางสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       12    นางปุญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       13    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       14    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       15    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       16    นางสาวอัจฉรีย์   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       17    คุณศศิวัลย์   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       18    คุณอาภาภิมนต์   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       19    นางสาวรัตตมาศ   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       20    นางสาวผุสดี   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2562
       21    นางสมจิตร   นนทบุรี  1 มีนาคม 2562
       22    นางสาวสุรีย์พร   ปทุมธานี  1 มีนาคม 2562
       23    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2562
       24    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2562
       25    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2562
       26    นางสาวกันทิมา   อ่างทอง  28 กุมภาพันธ์ 2562
       27    นายสินชัย   อ่างทอง  28 กุมภาพันธ์ 2562
       28    นางสาวศุภธิดา   อ่างทอง  28 กุมภาพันธ์ 2562
       29    นางสาวชะเอม   อ่างทอง  28 กุมภาพันธ์ 2562
       30    นายธม   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2562
       31    นางโสภิดา   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2562
       32    นายธนากร   นนทบุรี  26 กุมภาพันธ์ 2562
       33    นางวราภรณ์   นนทบุรี  26 กุมภาพันธ์ 2562
       34    นางสุรินทร์   สมุทรปราการ  26 กุมภาพันธ์ 2562
       35    นางสาวนพพร   ระยอง  25 กุมภาพันธ์ 2562
       36    นางสาวศิริพรรณ   พระนครศรีอยุธยา  25 กุมภาพันธ์ 2562
       37    นางธนมน   พระนครศรีอยุธยา  24 กุมภาพันธ์ 2562
       38    นางสาวทศพร   อุบลราชธานี  23 กุมภาพันธ์ 2562
       39    นางสาว กัณทิมา   ปทุมธานี  23 กุมภาพันธ์ 2562
       40    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2562
       41    นางสาวพรรณวดี   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2562
       42    นางทอรุ้ง   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2562
       43    นางสาวลัดดาวัลย์   ปทุมธานี  21 กุมภาพันธ์ 2562
       44    นางสาวพัชรินทร์   นนทบุรี  21 กุมภาพันธ์ 2562
       45    นางสาวปวีณา   นนทบุรี  21 กุมภาพันธ์ 2562
       46    นท.วิชัย   กรุงเทพมหานคร  20 กุมภาพันธ์ 2562
       47    นางสาวธวัลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 กุมภาพันธ์ 2562
       48    นางสาวธนะจิตร   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2562
       49    นางสาวจิตติมา   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2562
       50    นางจิราวดี   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2562
       51    นางมัทนี   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2562
       52    นางจิตรี   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2562
       53    นางบัวทอง   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2562
       54    นายภัทรภณ   กรุงเทพมหานคร  16 กุมภาพันธ์ 2562
       55    นางอัญชุรีย์   นนทบุรี  14 กุมภาพันธ์ 2562
       56    นางสาวนันทพร   กรุงเทพมหานคร  14 กุมภาพันธ์ 2562
       57    นางกรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  12 กุมภาพันธ์ 2562
       58    นางมณีรัตน   กรุงเทพมหานคร  12 กุมภาพันธ์ 2562
       59    นางสาวโฉมศิริ   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       60    นางสาวนิภา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       61    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  7 กุมภาพันธ์ 2562
       62    นางสาวภัทรานิษฐ์   ปทุมธานี  7 กุมภาพันธ์ 2562
       63    นางสาวอริสรา   กรุงเทพมหานคร  7 กุมภาพันธ์ 2562
       64    นางราตรี   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
       65    นางอารี   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
       66    นางมะลิวรรณ   นนทบุรี  5 กุมภาพันธ์ 2562
       67    นางสาวอัญชนา   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
       68    นางสาววัยญา   กรุงเทพมหานคร  4 กุมภาพันธ์ 2562
       69    น.ส. รนิสสรณ์   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2562
       70    นางสาววารุณี   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2562
       71    นางสาวเตชินี   ปทุมธานี  29 มกราคม 2562
       72    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู