วันที่ 16/02/2562  ถึง 20/02/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (วันมาฆบูชา)   มีผู้สมัคร 84 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    Ven.Win   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       2    นายพนม   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       3    คุณวงจันทร์   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       4    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       5    นางรชฤษร   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       6    นายนรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       7    Ven.Win   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       8    นางนิภา   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       9    นางสาวสาลินี   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       10    นางสาวฐิตารัช   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       11    คุณสำเริง   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       12    คุณพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       13    นางสาวอัญชิสา   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       14    นายสุรบูรณ์   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       15    คุณสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       16    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       17    นางสาวกุลณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       18    นางนัฏพร   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       19    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       20    นางปุญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       21    นางทองหยอด   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       22    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       23    คุณทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       24    นางสาวศจี   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       25    นางอรทัย   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       26    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       27    นางณิชากร   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       28    นางพเยาว์   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       29    คุณรัตนาวดี   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       30    นางสาวพัฒน์นรี   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       31    นางสาวสุรลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       32    นางสาวผุสดี   กรุงเทพมหานคร  11 มีนาคม 2562
       33    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2562
       34    นางนิภา   ปทุมธานี  17 กุมภาพันธ์ 2562
       35    นางสาวปริยากร   ปทุมธานี  17 กุมภาพันธ์ 2562
       36    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  17 กุมภาพันธ์ 2562
       37    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  16 กุมภาพันธ์ 2562
       38    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  15 กุมภาพันธ์ 2562
       39    นางปราณี   สมุทรปราการ  15 กุมภาพันธ์ 2562
       40    นางนวลฉวี   กรุงเทพมหานคร  15 กุมภาพันธ์ 2562
       41    นางกมลรัตน์   สมุทรปราการ  15 กุมภาพันธ์ 2562
       42    นางสาว เมชวิน   นนทบุรี  14 กุมภาพันธ์ 2562
       43    นายชัยวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  14 กุมภาพันธ์ 2562
       44    นางสาวเยาว์สุลักษณ์   ฉะเชิงเทรา  13 กุมภาพันธ์ 2562
       45    นางสาวจันทร์จิรา   กรุงเทพมหานคร  13 กุมภาพันธ์ 2562
       46    นางสาวกาญจนา   ชลบุรี  13 กุมภาพันธ์ 2562
       47    นางกรุณา   นครสวรรค์  13 กุมภาพันธ์ 2562
       48    นางสาวศรีอุบล   นครสวรรค์  13 กุมภาพันธ์ 2562
       49    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  13 กุมภาพันธ์ 2562
       50    นางสาวจิรนันท์   นครสวรรค์  13 กุมภาพันธ์ 2562
       51    นางบัวลอย   นครสวรรค์  13 กุมภาพันธ์ 2562
       52    นางสาวพัชนี   กรุงเทพมหานคร  13 กุมภาพันธ์ 2562
       53    นายธนบาล   สมุทรปราการ  12 กุมภาพันธ์ 2562
       54    นายเกษมสี   กรุงเทพมหานคร  9 กุมภาพันธ์ 2562
       55    นางสาวศรีไพร   ศรีสะเกษ  7 กุมภาพันธ์ 2562
       56    นางสาวทิพวรรณ   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2562
       57    นางชุลี   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
       58    นางสาวศราวดี   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
       59    นางสาวพิไล   กรุงเทพมหานคร  4 กุมภาพันธ์ 2562
       60    นายพีระเดช   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2562
       61    นางพรรณรา   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2562
       62    นางสาวรุ่งศิริ   ปทุมธานี  29 มกราคม 2562
       63    นายธนกฤต   สมุทรปราการ  28 มกราคม 2562
       64    นางศัสยมน   สมุทรปราการ  28 มกราคม 2562
       65    นส.ชนิกานต์   กรุงเทพมหานคร  27 มกราคม 2562
       66    นางชวนขวัญ   กรุงเทพมหานคร  27 มกราคม 2562
       67    นายเอก   ปทุมธานี  26 มกราคม 2562
       68    นางสาวรัตนา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2562
       69    นางสาวสุภัค   นนทบุรี  16 มกราคม 2562
       70    นางสาวศศิธร   นนทบุรี  16 มกราคม 2562
       71    นางธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  15 มกราคม 2562
       72    นายสาธิต   ปทุมธานี  15 มกราคม 2562
       73    นางสาวบุษบา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2562
       74    นางสาวปารณีย์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2562
       75    นางสาวนฤภร   กรุงเทพมหานคร  12 มกราคม 2562
       76    นางรินทร์มณีประภา   กรุงเทพมหานคร  12 มกราคม 2562
       77    นางสาวธัญดา   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2562
       78    นางสายพิณ   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2562
       79    นางธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2562
       80    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  4 มกราคม 2562
       81    นางสาวพัณณภัทร์   นครปฐม  4 มกราคม 2562
       82    นายนนทจิรัฐ   สมุทรปราการ  3 มกราคม 2562
       83    นางวาสนา   สุรินทร์  25 ธันวาคม 2561
       84    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู