วันที่ 25/01/2562  ถึง 27/01/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 72 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางศิริลักษ์   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       2    นางสาวนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       3    Ven.Win   ปทุมธานี  29 มกราคม 2562
       4    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       5    นางสาวณัฐวดี   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       6    นางณัฐยา   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       7    นางมัลลิกา   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       8    นางพรณวัส   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       9    นายกิจคณัฎฐ์   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       10    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       11    นางปุญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       12    นางเกษร   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       13    นางนาฎฤดี   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       14    นางสาวจันทร์พร   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       15    นางสาวศจี   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       16    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       17    นางสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       18    นางสาวชัญรัตน์   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       19    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       20    นางสาวพัชรี   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       21    นางสาวปฐมาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       22    นายภักดี   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2562
       23    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2562
       24    นายภินันท์   กรุงเทพมหานคร  24 มกราคม 2562
       25    นางสาวปริยากร   ปทุมธานี  24 มกราคม 2562
       26    นางสาวรพีพัฒน์   สมุทรปราการ  24 มกราคม 2562
       27    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  24 มกราคม 2562
       28    นางสาวนิภา   ปทุมธานี  24 มกราคม 2562
       29    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  24 มกราคม 2562
       30    นายธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  24 มกราคม 2562
       31    นางสาวณภัทร   กรุงเทพมหานคร  24 มกราคม 2562
       32    นายชัยวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  24 มกราคม 2562
       33    นางสาวศิริกานต์   กรุงเทพมหานคร  24 มกราคม 2562
       34    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  24 มกราคม 2562
       35    นางนฤมล   นนทบุรี  23 มกราคม 2562
       36    นายธนบาล   สมุทรปราการ  22 มกราคม 2562
       37    นายก้องภพ   กรุงเทพมหานคร  21 มกราคม 2562
       38    นางจงดี   กรุงเทพมหานคร  21 มกราคม 2562
       39    นางจุรี   กรุงเทพมหานคร  21 มกราคม 2562
       40    นางสาวชาตยา   นนทบุรี  21 มกราคม 2562
       41    นางสาวปาริชาต   นนทบุรี  21 มกราคม 2562
       42    นายปรเมษฐ์   กรุงเทพมหานคร  19 มกราคม 2562
       43    นายพันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  17 มกราคม 2562
       44    นางสาวอภิรส   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2562
       45    นางสาวบุษบา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2562
       46    นางทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2562
       47    นางวิไล   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2562
       48    นางสาวพัชรี   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2562
       49    นางสาวสิริรัตน์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2562
       50    นางสาวสุดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2562
       51    นายอิทธิพัทธ์   นนทบุรี  12 มกราคม 2562
       52    นางสุพรรณี   นนทบุรี  12 มกราคม 2562
       53    นายสุทิน   นครปฐม  11 มกราคม 2562
       54    นางสาววีรวรรณ   นนทบุรี  11 มกราคม 2562
       55    นายยิ่งเจริญ   ปทุมธานี  10 มกราคม 2562
       56    นางสาวทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2562
       57    นางสาวสุภาชื่น   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2562
       58    จมรเชียงใหเมธี   เชียงใหม่  7 มกราคม 2562
       59    นางณวพร   กรุงเทพมหานคร  7 มกราคม 2562
       60    นางสาวศิริวรรณ   นนทบุรี  7 มกราคม 2562
       61    นางพวงวรรณ   กรุงเทพมหานคร  4 มกราคม 2562
       62    นางสาวประไพ   ปทุมธานี  4 มกราคม 2562
       63    นางสาวจุฑามาศ   นครปฐม  31 ธันวาคม 2561
       64    นางผกายพรรณ   กรุงเทพมหานคร  23 ธันวาคม 2561
       65    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  14 ธันวาคม 2561
       66    นายศักดิ์ณรงค์   ปทุมธานี  14 ธันวาคม 2561
       67    นางสาวสุญาดา   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2561
       68    นางสาวพริมา   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2561
       69    นางสาวอรวรรณ   ปทุมธานี  5 ธันวาคม 2561
       70    นางสาวอรณิดา   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2561
       71    นางนางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2561
       72    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู