วันที่ 11/01/2562  ถึง 15/01/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 62 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวสุวิภา   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       2    นางวิภาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       3    นางสาวจิราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       4    นางสาวอังสนา   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       5    นางสาวฉวี   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       6    นางสาวชัญกชัยบุตร   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       7    นางสาววรพีภรณ์   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       8    นางสาวณัฐวดี   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       9    นางสาวพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       10    นางสาวปาณิตา   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       11    นางอภิรดี   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       12    นางนัฏพร   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       13    นางสาวสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       14    นางสาวปณิธิ   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       15    นางพเยาว์   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       16    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       17    นางสุจิต   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       18    นางสาวรัตนาวดี   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       19    นางบังอร   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       20    นางนวลทิพย์   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       21    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       22    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       23    นางลมัย   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       24    นางสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       25    นายอัคคเดช สุวรรณภูมิ   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       26    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       27    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       28    นางสาวพิทยาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       29    นางรชฤษร   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       30    นายนรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       31    นายสิทธิพร   กาญจนบุรี  11 มกราคม 2562
       32    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  10 มกราคม 2562
       33    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2562
       34    นางสาวศวิตา   ลพบุรี  10 มกราคม 2562
       35    นางสาวปาริชาต   นนทบุรี  10 มกราคม 2562
       36    นายภักดี   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2562
       37    นายพันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2562
       38    นายธนบาล   สมุทรปราการ  8 มกราคม 2562
       39    คุณณัชาลีย์   สมุทรสาคร  8 มกราคม 2562
       40    นางสาวอัจฉรีย์   กรุงเทพมหานคร  7 มกราคม 2562
       41    นางศิริพร   สมุทรปราการ  6 มกราคม 2562
       42    นางสาวมนิษา   ปทุมธานี  4 มกราคม 2562
       43    นางสาวพรประภา   กรุงเทพมหานคร  4 มกราคม 2562
       44    นายก้องภพ   กรุงเทพมหานคร  4 มกราคม 2562
       45    นางสาวณภัทร   กรุงเทพมหานคร  3 มกราคม 2562
       46    นางสาวมรกต   ชลบุรี  2 มกราคม 2562
       47    นางสาวไพลิน   ปทุมธานี  2 มกราคม 2562
       48    นางสาววริทธิ์ตา   สมุทรปราการ  1 มกราคม 2562
       49    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  28 ธันวาคม 2561
       50    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  25 ธันวาคม 2561
       51    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2561
       52    นางสาวฐิตปวีณ์   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2561
       53    นางกนกพร   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2561
       54    นางเบญจา   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2561
       55    นางสาวณัฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2561
       56    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  14 ธันวาคม 2561
       57    นางสุวณี   ปทุมธานี  12 ธันวาคม 2561
       58    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       59    นางภาวิณี   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2561
       60    นางศัสยมน   กรุงเทพมหานคร  1 พฤศจิกายน 2561
       61    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
       62    นางเกสร   กรุงเทพมหานคร  26 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู