วันที่ 30/12/2561  ถึง 01/01/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (เทศกาลปีใหม่)   มีผู้สมัคร 118 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายอนุชิต   ขอนแก่น  10 ธันวาคม 2561
       2    นายอภิวัฒนเดช   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2561
       3    นายแสงดี   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2561
       4    นายกิตติ   สมุทรสาคร  10 ธันวาคม 2561
       5    นางสาวรัตนา   สมุทรสาคร  10 ธันวาคม 2561
       6    เด็กหญิงกนิษฐา   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2561
       7    นายคณิตศร   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2561
       8    นางนิภา   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2561
       9    นางสาวปริยากร   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2561
       10    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2561
       11    นางสาวลำธาร   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2561
       12    นางสาววจีรณัฏฐ์   นครปฐม  9 ธันวาคม 2561
       13    นางสาวชนิสรณ์   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2561
       14    นางสาวชญาพัฒน์​   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2561
       15    คุณสัจนา   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2561
       16    นางสาวดรัณ   ชลบุรี  8 ธันวาคม 2561
       17    0632030511ศุภราศี   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2561
       18    นางสาว จิรภัทน   นนทบุรี  8 ธันวาคม 2561
       19    เด็กหญิงปียาพัชร   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2561
       20    นางสาวนภสรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2561
       21    นางสาวณัฐพร   นนทบุรี  7 ธันวาคม 2561
       22    นางสาวชัญญา   ปทุมธานี  7 ธันวาคม 2561
       23    นางชนกวนันท์   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2561
       24    นางสาวอารีย์   นนทบุรี  6 ธันวาคม 2561
       25    นางสาวเสาวนีย์   ปราจีนบุรี  6 ธันวาคม 2561
       26    นายปฏิภาณ   กรุงเทพมหานคร  5 ธันวาคม 2561
       27    นางสาวเกศกนก   กรุงเทพมหานคร  5 ธันวาคม 2561
       28    นายคณพศ   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2561
       29    นางสาวนันทิยา   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2561
       30    นางสาวณัทขวัญ   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2561
       31    นายเสถียร   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       32    นายเสถียร   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       33    นางสาวประไพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       34    เด็กหญิงพิชญธิดา   ปทุมธานี  3 ธันวาคม 2561
       35    นางสุวีรา   ปทุมธานี  3 ธันวาคม 2561
       36    น.ส.พรรณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       37    น.ส.เรวดี   ปทุมธานี  3 ธันวาคม 2561
       38    นางสาวณิชารีย์   เพชรบุรี  3 ธันวาคม 2561
       39    นางณัฐกานต์   นนทบุรี  3 ธันวาคม 2561
       40    นางพรทิพย์   นนทบุรี  3 ธันวาคม 2561
       41    นาสาววริทธิ์ตา   สมุทรปราการ  2 ธันวาคม 2561
       42    นางสาวสุกัญญา   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2561
       43    นางสาวรุจรตา   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2561
       44    นายอิทธิพัทธ์   นนทบุรี  1 ธันวาคม 2561
       45    นางสุพรรณี   นนทบุรี  1 ธันวาคม 2561
       46    นางสาวตฏิลา   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2561
       47    นางสาวสุพรรณี   สุพรรณบุรี  30 พฤศจิกายน 2561
       48    นายอุบล   ปทุมธานี  30 พฤศจิกายน 2561
       49    นางสาวปวีณา   ปทุมธานี  28 พฤศจิกายน 2561
       50    นางสาวณปภัช   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2561
       51    นางสาวธัญลักษณ์   ราชบุรี  28 พฤศจิกายน 2561
       52    นางสาวดวงนภา   ราชบุรี  28 พฤศจิกายน 2561
       53    นางสุมาลี   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       54    นาย วิบูลย์   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       55    นาย นิธิศ   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       56    นางเบญจา   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2561
       57    นายอุทัย   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2561
       58    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  26 พฤศจิกายน 2561
       59    นางธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2561
       60    นางสาวชมัยพร   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2561
       61    นายธนกฤต   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2561
       62    นางสาวธนัตถ์อร   นนทบุรี  24 พฤศจิกายน 2561
       63    นางสาวนิลวรรณ   กรุงเทพมหานคร  23 พฤศจิกายน 2561
       64    นางสาวนิลวรรณ   กรุงเทพมหานคร  23 พฤศจิกายน 2561
       65    นางสาวชนิกา   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2561
       66    นางสาวจารุวรรณ   นครปฐม  21 พฤศจิกายน 2561
       67    นางสาวสุวภัทร   น่าน  19 พฤศจิกายน 2561
       68    นางสาวรังสิมา   สงขลา  19 พฤศจิกายน 2561
       69    นางสุวรรณา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       70    เด็กหญิงณัฏฐณิชา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       71    นางสาวปริชญา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       72    นางนวพร   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       73    นางสาวสิริพรรณ   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2561
       74    นางอรุณรัตน์   นนทบุรี  13 พฤศจิกายน 2561
       75    นายธนชัย   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       76    นางสาวภาวิศา   กรุงเทพมหานคร  11 พฤศจิกายน 2561
       77    นางสาวอาภา   กรุงเทพมหานคร  11 พฤศจิกายน 2561
       78    นางสาววิไลลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  11 พฤศจิกายน 2561
       79    6683420970วิลาสลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2561
       80    นายนิติธร   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2561
       81    นายธนะกิจ   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2561
       82    น.ส.กิติยา   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
       83    นายอธิตย์   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
       84    นางสาวสิริพร   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
       85    นางสาวนิรมิต   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2561
       86    นางสาวสุภัค   นนทบุรี  4 พฤศจิกายน 2561
       87    นางสาวศศิธร   นนทบุรี  4 พฤศจิกายน 2561
       88    นายพรเลิศ   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2561
       89    ด.ญ.ณัฐพิมล   นครนายก  3 พฤศจิกายน 2561
       90    นางภรณ์พิชชา   นครนายก  3 พฤศจิกายน 2561
       91    นายอาทิตย์   นครปฐม  1 พฤศจิกายน 2561
       92    นางสาวสิวิภรณ์   นครปฐม  1 พฤศจิกายน 2561
       93    นางอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2561
       94    นางสาวบุษยา   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2561
       95    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
       96    นางสาวสุธาทิพย์   ขอนแก่น  29 ตุลาคม 2561
       97    นางรจนา   ชลบุรี  29 ตุลาคม 2561
       98    นางอริศรา   นนทบุรี  29 ตุลาคม 2561
       99    นางสาว ประไพ   ปทุมธานี  26 ตุลาคม 2561
       100    นางสาวศิริพร   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2561
       101    นางสาววรนุช   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2561
       102    นายสุพจน์   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2561
       103    น.ส.ชไมพร   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2561
       104    ธัญญา   ปทุมธานี  22 ตุลาคม 2561
       105    นางสาวณัฐณิชา   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2561
       106    นางจอมใจ   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2561
       107    นายสนธยา   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2561
       108    นางสาวช่อลดา   ปทุมธานี  13 ตุลาคม 2561
       109    นากฤษณ์กวิน   ปทุมธานี  13 ตุลาคม 2561
       110    นางสาวชลทิชา   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2561
       111    นางสาววริศรา   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       112    นางสาวโชติกา   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2561
       113    นางสาวแพรวา   ปทุมธานี  8 ตุลาคม 2561
       114    นางสาวพัณณภัทร์   นครปฐม  8 ตุลาคม 2561
       115    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  8 ตุลาคม 2561
       116    นางชัญญานุช   ปทุมธานี  7 ตุลาคม 2561
       117    น.ส.ศุภาวีร์   กรุงเทพมหานคร  7 ตุลาคม 2561
       118    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2018 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู