วันที่ 30/12/2561  ถึง 01/01/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (เทศกาลปีใหม่)   มีผู้สมัคร 300 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    คุณทองหยอด   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       2    นางสาวณัฐวดี   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       3    นางมัลลิกา   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       4    คุณจิราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       5    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       6    นายภัทรพงศ์   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       7    นางสมใจ   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       8    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       9    นางบุญนาค   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       10    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       11    นางสาวปุณิกา   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       12    นางสาววรรณา   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       13    คุณประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       14    คุณอัฏนา   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       15    นายโชติ   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       16    คุณขวัญจิรา   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       17    คุณถวัลย์   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       18    คุณชนิดาภา   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       19    คุณวริทธิตา   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       20    คุณวิชุดา   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       21    คุณอรวิน   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2562
       22    นายก้องภพ   นครราชสีมา  30 ธันวาคม 2561
       23    นางสาวสุดารัตน์   อุดรธานี  30 ธันวาคม 2561
       24    นางมัฏฐกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2561
       25    นางสาวพรทิพา   กาญจนบุรี  29 ธันวาคม 2561
       26    นางฌาณภา   ปทุมธานี  29 ธันวาคม 2561
       27    นางสาวปานรดา   สมุทรปราการ  29 ธันวาคม 2561
       28    เด็กชายปฏิภาณ   พระนครศรีอยุธยา  29 ธันวาคม 2561
       29    นางสาวกฤษญา   พระนครศรีอยุธยา  29 ธันวาคม 2561
       30    นายพัลลภ   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2561
       31    นางสาวพัชรา   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2561
       32    นายธนาดุล   นนทบุรี  29 ธันวาคม 2561
       33    นางสาวภัท   สมุทรปราการ  28 ธันวาคม 2561
       34    นางสาวสาวิตรี   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2561
       35    นางสาววัชรี   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2561
       36    นางธนภรณ์   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2561
       37    นางสาวธัญณัฐ   นนทบุรี  28 ธันวาคม 2561
       38    นางค่อง   นนทบุรี  28 ธันวาคม 2561
       39    นางสาวสุรัตน์   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2561
       40    เด็กชายศิริรัตนะ   ปทุมธานี  28 ธันวาคม 2561
       41    นางกอบกุล   ปทุมธานี  28 ธันวาคม 2561
       42    Mr.Deepak   นนทบุรี  28 ธันวาคม 2561
       43    นางสาวชุติมณฑน์   พระนครศรีอยุธยา  28 ธันวาคม 2561
       44    นายภูริน   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2561
       45    นายจารุกฤษณ์   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2561
       46    นางสาววรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2561
       47    นางสาวน้องนุช   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2561
       48    นางสาวอสมา   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2561
       49    นายเกษมสี   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2561
       50    นายธีรพล   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2561
       51    นายวิรัช   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2561
       52    นางสาวเจ้บัว   พระนครศรีอยุธยา  27 ธันวาคม 2561
       53    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  27 ธันวาคม 2561
       54    นายภักดี   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2561
       55    นายพันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2561
       56    ว่าที่ร้อยศิระกอณ   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2561
       57    นางสาวปราณี   ปทุมธานี  27 ธันวาคม 2561
       58    นายเอกสุวัชร์   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2561
       59    นายภูภูมื   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2561
       60    นายคำตัน   เพชรบูรณ์  27 ธันวาคม 2561
       61    นายธนบาล   สมุทรปราการ  26 ธันวาคม 2561
       62    นางสาวทัศนพรรณ   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2561
       63    นางสาวสุขพัฒน์   ปทุมธานี  26 ธันวาคม 2561
       64    นางสาวมรกต   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2561
       65    นางสาวดัชนี   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2561
       66    นางสาวพิมเพชร   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2561
       67    นางสาวสุพิศ   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2561
       68    นางสาวหนึ่งฤทัย   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2561
       69    นางสาวหนึ่งฤทัย   กรุงเทพมหานคร  26 ธันวาคม 2561
       70    นางสาวสุชัญสินี   พระนครศรีอยุธยา  25 ธันวาคม 2561
       71    นางสาวรวมพร   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2561
       72    นางสาววิภาวี   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2561
       73    นางสาวอภิรดี   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2561
       74    นางสาวยลดา   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2561
       75    นางสาวภูณิศา   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2561
       76    นางสาวนันทพร   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2561
       77    นางสาวณิชกมล   ราชบุรี  25 ธันวาคม 2561
       78    นางกมลวรรณ   ราชบุรี  25 ธันวาคม 2561
       79    นายสาโรช   ราชบุรี  25 ธันวาคม 2561
       80    นางสาวจิราพร   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2561
       81    นางสาวกมลนิตย์   สมุทรปราการ  24 ธันวาคม 2561
       82    นางสาวอุษณีย์   นนทบุรี  24 ธันวาคม 2561
       83    นายนฤพนธ์   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2561
       84    นาย่คณิน   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2561
       85    นาย่นพดล   สมุทรปราการ  24 ธันวาคม 2561
       86    นายณัฐพงศ์   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2561
       87    นางศิริธร   สงขลา  24 ธันวาคม 2561
       88    นางสาวอริสรา   สงขลา  24 ธันวาคม 2561
       89    นางชิดาวัลย์   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2561
       90    นายมนต์ชัย   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2561
       91    นางสาวสิธิวิมล   เพชรบูรณ์  23 ธันวาคม 2561
       92    นางเยาวรัตน์   นครสวรรค์  23 ธันวาคม 2561
       93    นางสาวอาจารี   กรุงเทพมหานคร  23 ธันวาคม 2561
       94    นางสาวจิรันธนิน   กรุงเทพมหานคร  23 ธันวาคม 2561
       95    นางสาวลักขณา   กรุงเทพมหานคร  23 ธันวาคม 2561
       96    นางสาวภัทรวรินทร์   ปทุมธานี  23 ธันวาคม 2561
       97    นายสิรภพ   ปทุมธานี  23 ธันวาคม 2561
       98    นางสาวเพชรงาม   กรุงเทพมหานคร  23 ธันวาคม 2561
       99    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2561
       100    นางสาวสุดา   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2561
       101    นางสาวฤทัยรัตน์   ชลบุรี  22 ธันวาคม 2561
       102    นางสาวเยาวศิริ   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2561
       103    นางอนงค์พรรณ   นนทบุรี  22 ธันวาคม 2561
       104    นางสาวอังคณา   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2561
       105    นางวราภรณ์   สมุทรปราการ  22 ธันวาคม 2561
       106    นางประหยัด   นครสวรรค์  22 ธันวาคม 2561
       107    น.อ. (ญ) ลักษมี   กรุงเทพมหานคร  21 ธันวาคม 2561
       108    นางสาวปิยรักษ์   พระนครศรีอยุธยา  21 ธันวาคม 2561
       109    นางสาวธนัท   พระนครศรีอยุธยา  21 ธันวาคม 2561
       110    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  20 ธันวาคม 2561
       111    ดช.วงศพันธ์   นนทบุรี  19 ธันวาคม 2561
       112    นาย อนันต์   นนทบุรี  19 ธันวาคม 2561
       113    นายอธิพันธุ์   กรุงเทพมหานคร  19 ธันวาคม 2561
       114    นายนิติพล   กรุงเทพมหานคร  19 ธันวาคม 2561
       115    นางสาวณฐมน   กรุงเทพมหานคร  19 ธันวาคม 2561
       116    นางสาวอัจฉรา   กรุงเทพมหานคร  19 ธันวาคม 2561
       117    น.อ.หญิงวรรณพร   ปทุมธานี  18 ธันวาคม 2561
       118    นางสาวปัญญาทิพย์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2561
       119    นางสาวพรพรรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2561
       120    นางสาวกัญจนา   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2561
       121    นางสาวพรพิมล   ปทุมธานี  18 ธันวาคม 2561
       122    นางสาวพิลาสินี   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2561
       123    0824949195จิตติมา   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2561
       124    นางสาวสุรลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2561
       125    นางสาวศิริกานต์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2561
       126    นางสาววราภรณ์   ตราด  18 ธันวาคม 2561
       127    นางวิมล   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2561
       128    นางอำพร   นนทบุรี  18 ธันวาคม 2561
       129    นางสาวมยุรี   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2561
       130    นางสาวพรกมล   นนทบุรี  18 ธันวาคม 2561
       131    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  18 ธันวาคม 2561
       132    นายศักย์สรณ์   กาญจนบุรี  18 ธันวาคม 2561
       133    นางสาวประภัสสร   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2561
       134    นางสาวกตัญชลี   ปทุมธานี  18 ธันวาคม 2561
       135    นายประธาน   สระบุรี  17 ธันวาคม 2561
       136    นางสาวปรียาดา   สระบุรี  17 ธันวาคม 2561
       137    นายพรหมพงษ์   ระยอง  17 ธันวาคม 2561
       138    นางสาวสิริกร   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2561
       139    นายธีรวิทย์   สมุทรสาคร  16 ธันวาคม 2561
       140    นางสุณี   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2561
       141    นางสาว นิภาวรรณ   ปทุมธานี  16 ธันวาคม 2561
       142    นางสาว พัทธนันท์   ปทุมธานี  16 ธันวาคม 2561
       143    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2561
       144    นางสาวกนกวรรณ   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2561
       145    นางสาวนางสาว สุวรรณา   สมุทรปราการ  14 ธันวาคม 2561
       146    นางสาววันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2561
       147    นายตฤน   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2561
       148    นางสาวรฐา   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2561
       149    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2561
       150    เด็กหญิงวรนลิน   ปทุมธานี  13 ธันวาคม 2561
       151    นางสาวพรเพ็ญ   ปทุมธานี  13 ธันวาคม 2561
       152    นางทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2561
       153    นางสาวศศิพัชร์   นนทบุรี  13 ธันวาคม 2561
       154    นางสาวพิมภัสส์   นนทบุรี  13 ธันวาคม 2561
       155    JacobAccefJacobAccef   เชียงใหม่  13 ธันวาคม 2561
       156    นางสาวรัชนู   ปทุมธานี  13 ธันวาคม 2561
       157    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  13 ธันวาคม 2561
       158    นางสาวจันทนา   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2561
       159    นางสาวมลสิยา   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       160    นางสาวภูสิตา   สมุทรปราการ  12 ธันวาคม 2561
       161    นายพุทธิดิษฐ์   สมุทรปราการ  12 ธันวาคม 2561
       162    นางสาวนวพร   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       163    นางสาวพัชรินทร์   นนทบุรี  12 ธันวาคม 2561
       164    เด็กหญิงรัญธิดา   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       165    นางวาราณี   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       166    นายไตรวุฒิ   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       167    นางสาวบัวบล   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       168    นายสิรวิชญ์   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       169    นางสาวนริศรา   กาญจนบุรี  12 ธันวาคม 2561
       170    นางสาวชุติกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       171    นางสาวศรีสุดา   ปทุมธานี  12 ธันวาคม 2561
       172    นางสาวกิตติยา   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       173    นางอุไรรัตน์   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       174    นางสาวเกร็ดแก้ว   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       175    นางสาวจุฑารัตน์   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       176    นางสาวจิราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       177    นางสาวสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       178    นางสาวพรรณราย   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       179    นางสาวธนันพัชญ์   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       180    นางสุรินทร์   สมุทรปราการ  11 ธันวาคม 2561
       181    นางสาวอรวรรญา   นนทบุรี  11 ธันวาคม 2561
       182    นายสหพัฒน์   ร้อยเอ็ด  10 ธันวาคม 2561
       183    นายอนุชิต   ขอนแก่น  10 ธันวาคม 2561
       184    นายอภิวัฒนเดช   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2561
       185    นายแสงดี   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2561
       186    นายกิตติ   สมุทรสาคร  10 ธันวาคม 2561
       187    นางสาวรัตนา   สมุทรสาคร  10 ธันวาคม 2561
       188    เด็กหญิงกนิษฐา   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2561
       189    นายคณิตศร   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2561
       190    นางนิภา   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2561
       191    นางสาวปริยากร   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2561
       192    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2561
       193    นางสาวลำธาร   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2561
       194    นางสาววจีรณัฏฐ์   นครปฐม  9 ธันวาคม 2561
       195    นางสาวชนิสรณ์   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2561
       196    นางสาวชญาพัฒน์​   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2561
       197    คุณสัจนา   ปทุมธานี  9 ธันวาคม 2561
       198    นางสาวดรัณ   ชลบุรี  8 ธันวาคม 2561
       199    0632030511ศุภราศี   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2561
       200    นางสาว จิรภัทน   นนทบุรี  8 ธันวาคม 2561
       201    เด็กหญิงปียาพัชร   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2561
       202    นางสาวนภสรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2561
       203    นางสาวณัฐพร   นนทบุรี  7 ธันวาคม 2561
       204    นางสาวชัญญา   ปทุมธานี  7 ธันวาคม 2561
       205    นางชนกวนันท์   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2561
       206    นางสาวอารีย์   นนทบุรี  6 ธันวาคม 2561
       207    นางสาวเสาวนีย์   ปราจีนบุรี  6 ธันวาคม 2561
       208    นายปฏิภาณ   กรุงเทพมหานคร  5 ธันวาคม 2561
       209    นางสาวเกศกนก   กรุงเทพมหานคร  5 ธันวาคม 2561
       210    นายคณพศ   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2561
       211    นางสาวนันทิยา   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2561
       212    นางสาวณัทขวัญ   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2561
       213    นายเสถียร   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       214    นายเสถียร   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       215    นางสาวประไพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       216    เด็กหญิงพิชญธิดา   ปทุมธานี  3 ธันวาคม 2561
       217    นางสุวีรา   ปทุมธานี  3 ธันวาคม 2561
       218    น.ส.พรรณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       219    น.ส.เรวดี   ปทุมธานี  3 ธันวาคม 2561
       220    นางสาวณิชารีย์   เพชรบุรี  3 ธันวาคม 2561
       221    นางณัฐกานต์   นนทบุรี  3 ธันวาคม 2561
       222    นางพรทิพย์   นนทบุรี  3 ธันวาคม 2561
       223    นาสาววริทธิ์ตา   สมุทรปราการ  2 ธันวาคม 2561
       224    นางสาวสุกัญญา   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2561
       225    นางสาวรุจรตา   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2561
       226    นายอิทธิพัทธ์   นนทบุรี  1 ธันวาคม 2561
       227    นางสุพรรณี   นนทบุรี  1 ธันวาคม 2561
       228    นางสาวตฏิลา   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2561
       229    นางสาวสุพรรณี   สุพรรณบุรี  30 พฤศจิกายน 2561
       230    นายอุบล   ปทุมธานี  30 พฤศจิกายน 2561
       231    นางสาวปวีณา   ปทุมธานี  28 พฤศจิกายน 2561
       232    นางสาวณปภัช   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2561
       233    นางสาวธัญลักษณ์   ราชบุรี  28 พฤศจิกายน 2561
       234    นางสาวดวงนภา   ราชบุรี  28 พฤศจิกายน 2561
       235    นางสุมาลี   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       236    นาย วิบูลย์   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       237    นาย นิธิศ   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       238    นางเบญจา   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2561
       239    นายอุทัย   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2561
       240    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  26 พฤศจิกายน 2561
       241    นางธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2561
       242    นางสาวชมัยพร   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2561
       243    นายธนกฤต   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2561
       244    นางสาวธนัตถ์อร   นนทบุรี  24 พฤศจิกายน 2561
       245    นางสาวนิลวรรณ   กรุงเทพมหานคร  23 พฤศจิกายน 2561
       246    นางสาวนิลวรรณ   กรุงเทพมหานคร  23 พฤศจิกายน 2561
       247    นางสาวชนิกา   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2561
       248    นางสาวจารุวรรณ   นครปฐม  21 พฤศจิกายน 2561
       249    นางสาวสุวภัทร   น่าน  19 พฤศจิกายน 2561
       250    นางสาวรังสิมา   สงขลา  19 พฤศจิกายน 2561
       251    นางสุวรรณา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       252    เด็กหญิงณัฏฐณิชา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       253    นางสาวปริชญา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       254    นางนวพร   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       255    นางสาวสิริพรรณ   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2561
       256    นางอรุณรัตน์   นนทบุรี  13 พฤศจิกายน 2561
       257    นายธนชัย   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       258    นางสาวภาวิศา   กรุงเทพมหานคร  11 พฤศจิกายน 2561
       259    นางสาวอาภา   กรุงเทพมหานคร  11 พฤศจิกายน 2561
       260    นางสาววิไลลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  11 พฤศจิกายน 2561
       261    6683420970วิลาสลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2561
       262    นายนิติธร   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2561
       263    นายธนะกิจ   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2561
       264    น.ส.กิติยา   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
       265    นายอธิตย์   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
       266    นางสาวสิริพร   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
       267    นางสาวนิรมิต   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2561
       268    นางสาวสุภัค   นนทบุรี  4 พฤศจิกายน 2561
       269    นางสาวศศิธร   นนทบุรี  4 พฤศจิกายน 2561
       270    นายพรเลิศ   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2561
       271    ด.ญ.ณัฐพิมล   นครนายก  3 พฤศจิกายน 2561
       272    นางภรณ์พิชชา   นครนายก  3 พฤศจิกายน 2561
       273    นายอาทิตย์   นครปฐม  1 พฤศจิกายน 2561
       274    นางสาวสิวิภรณ์   นครปฐม  1 พฤศจิกายน 2561
       275    นางอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2561
       276    นางสาวบุษยา   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2561
       277    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
       278    นางสาวสุธาทิพย์   ขอนแก่น  29 ตุลาคม 2561
       279    นางรจนา   ชลบุรี  29 ตุลาคม 2561
       280    นางอริศรา   นนทบุรี  29 ตุลาคม 2561
       281    นางสาว ประไพ   ปทุมธานี  26 ตุลาคม 2561
       282    นางสาวศิริพร   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2561
       283    นางสาววรนุช   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2561
       284    นายสุพจน์   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2561
       285    น.ส.ชไมพร   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2561
       286    ธัญญา   ปทุมธานี  22 ตุลาคม 2561
       287    นางสาวณัฐณิชา   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2561
       288    นางจอมใจ   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2561
       289    นายสนธยา   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2561
       290    นางสาวช่อลดา   ปทุมธานี  13 ตุลาคม 2561
       291    นากฤษณ์กวิน   ปทุมธานี  13 ตุลาคม 2561
       292    นางสาวชลทิชา   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2561
       293    นางสาววริศรา   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       294    นางสาวโชติกา   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2561
       295    นางสาวแพรวา   ปทุมธานี  8 ตุลาคม 2561
       296    นางสาวพัณณภัทร์   นครปฐม  8 ตุลาคม 2561
       297    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  8 ตุลาคม 2561
       298    นางชัญญานุช   ปทุมธานี  7 ตุลาคม 2561
       299    น.ส.ศุภาวีร์   กรุงเทพมหานคร  7 ตุลาคม 2561
       300    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู