วันที่ 23/11/2561  ถึง 25/11/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 76 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2561
       2    นางสาวจิราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2561
       3    นางสาวสุภารัตน์   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2561
       4    นางสาวศจี   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2561
       5    นายณัฐวรรธน์   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2561
       6    นางนิตยา   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       7    นางนัฎพร   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       8    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       9    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       10    นางสาวสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       11    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       12    นางสาวประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       13    นางสาวชัญญาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       14    นางยังอร   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       15    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  23 พฤศจิกายน 2561
       16    นางสาวปริยากร   ปทุมธานี  22 พฤศจิกายน 2561
       17    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  22 พฤศจิกายน 2561
       18    นางนิภา   ปทุมธานี  22 พฤศจิกายน 2561
       19    นายปริยากร   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2561
       20    นางสาวปาริชาต   นนทบุรี  22 พฤศจิกายน 2561
       21    นางเกศกาญจน์   พระนครศรีอยุธยา  22 พฤศจิกายน 2561
       22    นางสาวกุลณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2561
       23    นายพฤทธิพงศ์   นครปฐม  21 พฤศจิกายน 2561
       24    พล.ต.ต.นรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2561
       25    นาง รชฤษร   ปทุมธานี  21 พฤศจิกายน 2561
       26    จ.ส.ต.พิทยาภรณ์   ปทุมธานี  21 พฤศจิกายน 2561
       27    นางปภาดา   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2561
       28    นางสาวเขมสุรีย์   สมุทรปราการ  20 พฤศจิกายน 2561
       29    นางสาวจรินทร์ทร   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2561
       30    นายพฤทธิ์   ชัยนาท  19 พฤศจิกายน 2561
       31    นางสาวรุ่งรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2561
       32    นางสาวมาละดี   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2561
       33    นาย กฤตนัย   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2561
       34    นายจักรพงษ์   นครปฐม  19 พฤศจิกายน 2561
       35    นายขวัญตระกูล   กรุงเทพมหานคร  17 พฤศจิกายน 2561
       36    นางสาวสุวรรณา   สมุทรปราการ  15 พฤศจิกายน 2561
       37    นางสาวพราวนภา   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2561
       38    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2561
       39    นายพงศธร   นครราชสีมา  14 พฤศจิกายน 2561
       40    นางสาวทอรุ้ง   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2561
       41    นางณิชาลฏา   นนทบุรี  12 พฤศจิกายน 2561
       42    นางสาวธรรมาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       43    นางสาวชาตยา   พิจิตร  12 พฤศจิกายน 2561
       44    นางสาวจรรยารักษ์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       45    นางสาวสุประวีณ์   สมุทรปราการ  10 พฤศจิกายน 2561
       46    นางสาวสุชญา   สมุทรปราการ  10 พฤศจิกายน 2561
       47    นางบุษยจรรย์   นนทบุรี  10 พฤศจิกายน 2561
       48    นางสาววิภาวี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2561
       49    นางสาว วรัญญา   นนทบุรี  8 พฤศจิกายน 2561
       50    นางสาวศรัณยา   นนทบุรี  8 พฤศจิกายน 2561
       51    นางสาวอัจฉรีย์   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2561
       52    นางณวพร   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2561
       53    นางสาวศิริวรรณ   นนทบุรี  5 พฤศจิกายน 2561
       54    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       55    นางชญานิศา   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       56    นายชยพล   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       57    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
       58    นางสุวณี   ปทุมธานี  27 ตุลาคม 2561
       59    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       60    นางพจณีย์   นครศรีธรรมราช  26 ตุลาคม 2561
       61    นางสาวสุภาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  26 ตุลาคม 2561
       62    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  25 ตุลาคม 2561
       63    นางสาวปราณี   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2561
       64    นางสาวพัชรินทร์   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2561
       65    นางสาวทัศนีย์วรรณ   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2561
       66    นางสาวสุรัตน์   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       67    นางลาวัลย์   นนทบุรี  9 ตุลาคม 2561
       68    นางสาวนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2561
       69    นายอุบล   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2561
       70    นางสาวกรกนก   กรุงเทพมหานคร  27 กันยายน 2561
       71    นางสาวฐิตาภา   กรุงเทพมหานคร  27 กันยายน 2561
       72    นางภาวิณี   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       73    นางสุพาพร   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       74    นายติณณภพ   กรุงเทพมหานคร  23 กันยายน 2561
       75    นางลลดา   ปทุมธานี  14 กันยายน 2561
       76    นางสาวจุฬาภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  11 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู