วันที่ 23/11/2561  ถึง 25/11/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 44 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายขวัญตระกูล   กรุงเทพมหานคร  17 พฤศจิกายน 2561
       2    นางสาวสุวรรณา   สมุทรปราการ  15 พฤศจิกายน 2561
       3    นางสาวพราวนภา   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2561
       4    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2561
       5    นายพงศธร   นครราชสีมา  14 พฤศจิกายน 2561
       6    นางสาวพอรุ้ง   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2561
       7    นางณิชาลฏา   นนทบุรี  12 พฤศจิกายน 2561
       8    นางสาวธรรมาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       9    นางสาวชาตยา   พิจิตร  12 พฤศจิกายน 2561
       10    นางสาวจรรยารักษ์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       11    นายขวัญตระกูล   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       12    นางสาวสุประวีณ์   สมุทรปราการ  10 พฤศจิกายน 2561
       13    นางสาวสุชญา   สมุทรปราการ  10 พฤศจิกายน 2561
       14    นางบุษยจรรย์   นนทบุรี  10 พฤศจิกายน 2561
       15    นางสาสวิภาวี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2561
       16    นางสาว วรัญญา   นนทบุรี  8 พฤศจิกายน 2561
       17    นางสาวศรัณยา   นนทบุรี  8 พฤศจิกายน 2561
       18    นางสาวอัจฉรีย์   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2561
       19    นางณวพร   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2561
       20    นางสาวศิริวรรณ   นนทบุรี  5 พฤศจิกายน 2561
       21    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       22    นางชญานิศา   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       23    นายชยพล   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       24    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
       25    นางสุวณี   ปทุมธานี  27 ตุลาคม 2561
       26    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       27    นางพจณีย์   นครศรีธรรมราช  26 ตุลาคม 2561
       28    นางสาวสุภาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  26 ตุลาคม 2561
       29    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  25 ตุลาคม 2561
       30    นางสาวปราณี   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2561
       31    นางสาวพัชรินทร์   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2561
       32    นางสาวทัศนีย์วรรณ   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2561
       33    นางสาวสุรัตน์   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       34    นางลาวัลย์   นนทบุรี  9 ตุลาคม 2561
       35    นางสาวนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2561
       36    นายอุบล   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2561
       37    นางสาวกรกนก   กรุงเทพมหานคร  27 กันยายน 2561
       38    นางสาวฐิตาภา   กรุงเทพมหานคร  27 กันยายน 2561
       39    นางภาวิณี   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       40    นางภาวิณี   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       41    นางสุพาพร   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       42    นายติณณภพ   กรุงเทพมหานคร  23 กันยายน 2561
       43    นางลลดา   ปทุมธานี  14 กันยายน 2561
       44    นางสาวจุฬาภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  11 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ