วันที่ 09/11/2561  ถึง 11/11/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 85 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางศิริลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       2    นายอดุลย์   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       3    นางสาวณัฐพิมล   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       4    นางสาวนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       5    นางสาวณัฐวดี   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       6    นางสาวศจี   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       7    คุณชุติมา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       8    คุณประภาพร   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       9    คุณลมัย   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       10    คุณจันทนา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       11    คุณสดุดี   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       12    นายสุริยา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       13    นายธปภัค   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       14    คุณพนิดา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       15    คุณฉวี   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       16    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       17    คุณเตือนใจ   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       18    คุณมัลลิกา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       19    คุณนิรอน   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       20    คุณยม   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       21    คุณสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       22    คุณอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       23    คุณบังอร   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2561
       24    นางสาวศศินา   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2561
       25    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2561
       26    นายปริยากร   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2561
       27    นางวีรกานต์   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
       28    นายอรรถพล   นนทบุรี  6 พฤศจิกายน 2561
       29    นางสาวชุติกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2561
       30    นางสาวนิศารัตน์   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2561
       31    นางสรศิรัชษ์   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2561
       32    นางธัญวัลย์   ปทุมธานี  6 พฤศจิกายน 2561
       33    นายธานิยทร์   สมุทรปราการ  4 พฤศจิกายน 2561
       34    นางสาวศันสนีย์   กรุงเทพมหานคร  3 พฤศจิกายน 2561
       35    นางสาวทัศนีย์วรรณ   สมุทรปราการ  3 พฤศจิกายน 2561
       36    นางจิราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       37    นางสุณี   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       38    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  1 พฤศจิกายน 2561
       39    นายวุฒิชัย   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2561
       40    นางสุรินทร์   สมุทรปราการ  31 ตุลาคม 2561
       41    นางสาวจารุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2561
       42    นางสาวนัจภัค   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2561
       43    นางดวงใจ   ปทุมธานี  31 ตุลาคม 2561
       44    นายนิติธร   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2561
       45    นางสาวภัสสร   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2561
       46    นางสาวภนิตา   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2561
       47    นางสาวกัญญาณัฐ   นนทบุรี  30 ตุลาคม 2561
       48    นางสาวสุปรียา   ปทุมธานี  30 ตุลาคม 2561
       49    นายวรเมธ   สระบุรี  29 ตุลาคม 2561
       50    นายนพดล   สมุทรปราการ  29 ตุลาคม 2561
       51    นายนพดล   สมุทรปราการ  29 ตุลาคม 2561
       52    นางสมจิตร   นนทบุรี  29 ตุลาคม 2561
       53    นางทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  29 ตุลาคม 2561
       54    นางสาวรังสิมา   ปทุมธานี  28 ตุลาคม 2561
       55    นางภารินี   กรุงเทพมหานคร  26 ตุลาคม 2561
       56    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  25 ตุลาคม 2561
       57    นางสาวกุลณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  24 ตุลาคม 2561
       58    นางสาวสุรางค์   กรุงเทพมหานคร  23 ตุลาคม 2561
       59    นางบวรลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  23 ตุลาคม 2561
       60    นางเกศกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  23 ตุลาคม 2561
       61    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  18 ตุลาคม 2561
       62    นายพร้อมพงศ์   สมุทรปราการ  13 ตุลาคม 2561
       63    นางสาวสุนิสา   กรุงเทพมหานคร  12 ตุลาคม 2561
       64    นางจุฑาพร   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       65    นางพจนีย์   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       66    นางสาวประไพพรรณ์   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       67    นางจันทร์เพ็ญ   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       68    นางสาวชนิดาภา   กรุงเทพมหานคร  12 ตุลาคม 2561
       69    นางสาวอุษณีย์   นนทบุรี  12 ตุลาคม 2561
       70    นายสันติ   นนทบุรี  12 ตุลาคม 2561
       71    นางสาวเนตรพิรุฬห์   กรุงเทพมหานคร  11 ตุลาคม 2561
       72    นางสาวขวัญตา   พระนครศรีอยุธยา  11 ตุลาคม 2561
       73    นางสาวชลธิชา   ลพบุรี  11 ตุลาคม 2561
       74    นางพิมพ์พิชชา   ลพบุรี  11 ตุลาคม 2561
       75    นายภานุวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       76    นายอุบล   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2561
       77    นางสาวขวัญหทัย   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2561
       78    นางสาวรชต   กรุงเทพมหานคร  28 กันยายน 2561
       79    นางสาวกัลยา   กรุงเทพมหานคร  28 กันยายน 2561
       80    นายติณณภพ   กรุงเทพมหานคร  23 กันยายน 2561
       81    พ.ต.ต.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  15 กันยายน 2561
       82    นางลฎาภา   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       83    นางลักษิกา   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       84    นางวงเดือน   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       85    นายสุเทพ   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู