วันที่ 12/10/2561  ถึง 16/10/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙)   มีผู้สมัคร 90 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายทวิชนม์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       2    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       3    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       4    คุณฐาภิยุ   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       5    คุณณัฐธยาน์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       6    คุณอัจฉรีย์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       7    คุณสำเริง   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       8    นางสาวพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       9    นางสาวมนสา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       10    นางสาวผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       11    นางสาวณปภัช   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       12    นางสาวสุพิดา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       13    นางสาวอัญญาวีร์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       14    นางทอดหยอด   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       15    เด็กหญิงพอฤทัย   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       16    นางธัญรัศม์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       17    นางสาวปาณิตา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       18    นางบังอร   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       19    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       20    แม่ชีสวรัตน์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       21    นางพัชมน   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       22    นางลมัย   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       23    นายคณารักษ์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       24    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       25    นางปุญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       26    นางอรทัย   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       27    นางพเยาว์   กรุงเทพมหานคร  27 ตุลาคม 2561
       28    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2561
       29    นางสาวสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2561
       30    นางบังอร   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2561
       31    นายชายะ   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2561
       32    นางสาวจันทิมา   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2561
       33    พล.ต.ต.นรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  12 ตุลาคม 2561
       34    นางรชฤษร   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       35    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  11 ตุลาคม 2561
       36    นายสุรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  11 ตุลาคม 2561
       37    นายณรงค์เดช   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2561
       38    นางสาวปาริชาต   นนทบุรี  10 ตุลาคม 2561
       39    นายปริยากร   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2561
       40    นางสาวณัฐพร   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2561
       41    นางสาวนภาพร   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2561
       42    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       43    นางสาวณัฐธิดา   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       44    นางสาวกุลนิษฐ์   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2561
       45    นางสาวสวลี   นครราชสีมา  8 ตุลาคม 2561
       46    นางัอัชญารัตน์   นครนายก  8 ตุลาคม 2561
       47    นางเกสร   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2561
       48    นายเรืองชัย   พิษณุโลก  8 ตุลาคม 2561
       49    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2561
       50    นางสาวKunlanaphat   กรุงเทพมหานคร  6 ตุลาคม 2561
       51    นางสาวรพีพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2561
       52    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  5 ตุลาคม 2561
       53    นายกำธร   ชลบุรี  5 ตุลาคม 2561
       54    นางสาวนันทนา   พระนครศรีอยุธยา  5 ตุลาคม 2561
       55    นางศันสนีย์   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2561
       56    นายวรวุฒิ   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2561
       57    นายอากิ้ม   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2561
       58    นางสาวกรชวัล   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2561
       59    นางสาวกัญชพร   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2561
       60    นางสาวรรภัทร   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2561
       61    นางศุลีพร   ราชบุรี  3 ตุลาคม 2561
       62    นางชูศรี   ราชบุรี  3 ตุลาคม 2561
       63    นางศรีวรรณ   ราชบุรี  3 ตุลาคม 2561
       64    นางสาวอรพิน   สมุทรสงคราม  3 ตุลาคม 2561
       65    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  3 ตุลาคม 2561
       66    นางสาวกฤษณะรักษ์   พระนครศรีอยุธยา  3 ตุลาคม 2561
       67    นางสาวทัศนีย์วรรณ   กรุงเทพมหานคร  3 ตุลาคม 2561
       68    นางสาวพัชนี   กรุงเทพมหานคร  3 ตุลาคม 2561
       69    นายธรรมศักดิ์   นครราชสีมา  1 ตุลาคม 2561
       70    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  29 กันยายน 2561
       71    นางสาวกุลธิดา   สระบุรี  28 กันยายน 2561
       72    นางสาวมรรษมัย   สระบุรี  28 กันยายน 2561
       73    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       74    นางอารีย์   พระนครศรีอยุธยา  25 กันยายน 2561
       75    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  25 กันยายน 2561
       76    นางสาวธัญยธรณ์   นนทบุรี  25 กันยายน 2561
       77    นางสวลักษณ์   นนทบุรี  25 กันยายน 2561
       78    นายสิทธิพร   กาญจนบุรี  25 กันยายน 2561
       79    นางสาวณัฐพร   นนทบุรี  21 กันยายน 2561
       80    นางสาวชัญญา   ปทุมธานี  20 กันยายน 2561
       81    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2561
       82    เด็กชายโยชูวา   ปทุมธานี  16 กันยายน 2561
       83    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  16 กันยายน 2561
       84    นางสาวชนิศา   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       85    นางสุวณี   ปทุมธานี  11 กันยายน 2561
       86    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       87    นางเบญจา   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       88    นางสาวณัฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       89    นางนพวรรณ   นนทบุรี  10 กันยายน 2561
       90    พ.ต.ต.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  3 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู