วันที่ 21/09/2561  ถึง 23/09/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 89 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางรชฤษร   ปทุมธานี  21 กันยายน 2561
       2    พล.ต.ต.นรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  21 กันยายน 2561
       3    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2561
       4    นายพงศภัค   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2561
       5    นางสาวอชินี   กรุงเทพมหานคร  19 กันยายน 2561
       6    นายจีรพัฒน์   ปทุมธานี  19 กันยายน 2561
       7    นางสาวลลิดา   ชัยภูมิ  19 กันยายน 2561
       8    นางสาวสมบุญ   สมุทรปราการ  19 กันยายน 2561
       9    นางสาวสุพรรณี   สุพรรณบุรี  19 กันยายน 2561
       10    นางสาวณัฐทิรา   กรุงเทพมหานคร  19 กันยายน 2561
       11    นายภัทรพล   กรุงเทพมหานคร  19 กันยายน 2561
       12    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2561
       13    นางสาวเอื้อนจิตร   สมุทรปราการ  18 กันยายน 2561
       14    นางสาวปัทมา   สมุทรปราการ  18 กันยายน 2561
       15    นายอรรถพล   นนทบุรี  17 กันยายน 2561
       16    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  16 กันยายน 2561
       17    นางสมจินตนา   เพชรบุรี  16 กันยายน 2561
       18    นายสมบัติ   อุบลราชธานี  15 กันยายน 2561
       19    นางสาวพิชชาภา   กรุงเทพมหานคร  15 กันยายน 2561
       20    นางสาวมลชญา   กรุงเทพมหานคร  15 กันยายน 2561
       21    นายวิธวินท์กฤษฎิ์   ปทุมธานี  14 กันยายน 2561
       22    นายติณณภพ   กรุงเทพมหานคร  13 กันยายน 2561
       23    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  13 กันยายน 2561
       24    นายณิโคลา   กรุงเทพมหานคร  12 กันยายน 2561
       25    นางัจันทร์ทิพย์   กรุงเทพมหานคร  12 กันยายน 2561
       26    นางสาวอรณัส   กรุงเทพมหานคร  12 กันยายน 2561
       27    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  11 กันยายน 2561
       28    นางชุติมา   ราชบุรี  11 กันยายน 2561
       29    นางสาวพสนีย์   ราชบุรี  11 กันยายน 2561
       30    นางสาวปิรัณญ์สิริ   ราชบุรี  11 กันยายน 2561
       31    นางประกอบ   นนทบุรี  11 กันยายน 2561
       32    นางสาวอรพิน   สมุทรสงคราม  11 กันยายน 2561
       33    นางสาวจุฑามาศ   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       34    นางสาวกรรณิกา   ชลบุรี  11 กันยายน 2561
       35    นางสาวนันทวรรณ   กำแพงเพชร  10 กันยายน 2561
       36    นางนิฌา   นนทบุรี  10 กันยายน 2561
       37    นางสาวนราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  9 กันยายน 2561
       38    นางสาวศิรินทร์   เพชรบุรี  9 กันยายน 2561
       39    นางสาวณัฐธัลยา   ราชบุรี  9 กันยายน 2561
       40    นางวราภรณ์   สมุทรปราการ  8 กันยายน 2561
       41    นางสาวนิษฐเนตร์   สมุทรปราการ  8 กันยายน 2561
       42    นางสมใจ   กรุงเทพมหานคร  8 กันยายน 2561
       43    นายมหาชาติ   กรุงเทพมหานคร  8 กันยายน 2561
       44    นางวราภรณ์   นนทบุรี  6 กันยายน 2561
       45    นางสุณี   กรุงเทพมหานคร  6 กันยายน 2561
       46    นางสาวศิริวรรณ   นนทบุรี  4 กันยายน 2561
       47    น.ส.สุพิชญ์รดา   ฉะเชิงเทรา  4 กันยายน 2561
       48    นางสาวกัลยา   สมุทรปราการ  4 กันยายน 2561
       49    นางสาวสุรางค์   กรุงเทพมหานคร  4 กันยายน 2561
       50    นายสมยศ   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2561
       51    นางสาวสิริวัชร์   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2561
       52    นางนิรันดร   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2561
       53    นางสาวสุปรียา   ปทุมธานี  3 กันยายน 2561
       54    นางสาวรชยา   กรุงเทพมหานคร  2 กันยายน 2561
       55    นางสาวเรวดี   กรุงเทพมหานคร  1 กันยายน 2561
       56    นางกฤษณาพร   สมุทรปราการ  31 สิงหาคม 2561
       57    นายธีรวุธ   สมุทรปราการ  31 สิงหาคม 2561
       58    นางอุษาศรี   นนทบุรี  30 สิงหาคม 2561
       59    นางเกศกาญจน์   พระนครศรีอยุธยา  30 สิงหาคม 2561
       60    นางปิยรัตน์   กรุงเทพมหานคร  28 สิงหาคม 2561
       61    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  27 สิงหาคม 2561
       62    นายศักย์สรณ์   กาญจนบุรี  25 สิงหาคม 2561
       63    นางสาวมาลีวัลย์   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2561
       64    นางสาวกองแก้ว   นนทบุรี  16 สิงหาคม 2561
       65    นางสาวกมลธร   ปทุมธานี  15 สิงหาคม 2561
       66    นางสาวฉัตราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  2 สิงหาคม 2561
       67    นางสาวเขมต์ณัชญ์   กรุงเทพมหานคร  31 กรกฎาคม 2561
       68    นางสาวสุญาดา   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2561
       69    นางสาวพริมา   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2561
       70    นางสุขภาดา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       71    นางบังอร   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       72    นางสาววริษฐา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       73    นางสาวพิชญา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       74    นางวิจิตรา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       75    นางทัชชกร   กรุงเทพมหานคร  20 กรกฎาคม 2561
       76    นางนางนงลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  20 กรกฎาคม 2561
       77    นางสาวกรกมล   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       78    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       79    นายขเตม์ชิฎ์   กรุงเทพมหานคร  10 มิถุนายน 2561
       80    นางสุนันทา   กรุงเทพมหานคร  10 มิถุนายน 2561
       81    นางสาวจุฑาทิพ   ปทุมธานี  2 มิถุนายน 2561
       82    นายกำชัย   นนทบุรี  31 พฤษภาคม 2561
       83    นางสาวอนงค์นาถ   กรุงเทพมหานคร  29 พฤษภาคม 2561
       84    นางชุดาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       85    นางสาวธัญญรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       86    นางสาวปิยะดา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       87    นางสาวภคมน   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       88    นางวรณัน   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       89    นางสาวเนาวรัตน์   ลพบุรี  28 มีนาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ