วันที่ 21/09/2561  ถึง 23/09/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 108 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       2    นางสาวณัฐกานท์   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       3    นายชาญกสิณ   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       4    นางสาวนภัสบงกช   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       5    นางสาวลดาวัลย์   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       6    นางสาวรัตนา   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       7    นายกฤษฎา   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       8    นางสาวชฎานิศ   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       9    นายวันชาติ   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       10    นางสาวนัฏพร   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       11    นางสาวสรางค์   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       12    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       13    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       14    นายประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       15    นางสาวลมัย   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       16    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       17    นางสาวสุภาภร   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       18    นางสาวภัทชนก   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       19    นางสาวสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       20    นางรชฤษร   ปทุมธานี  21 กันยายน 2561
       21    พล.ต.ต.นรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  21 กันยายน 2561
       22    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2561
       23    นายพงศภัค   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2561
       24    นางสาวอชินี   กรุงเทพมหานคร  19 กันยายน 2561
       25    นายจีรพัฒน์   ปทุมธานี  19 กันยายน 2561
       26    นางสาวลลิดา   ชัยภูมิ  19 กันยายน 2561
       27    นางสาวสมบุญ   สมุทรปราการ  19 กันยายน 2561
       28    นางสาวสุพรรณี   สุพรรณบุรี  19 กันยายน 2561
       29    นางสาวณัฐทิรา   กรุงเทพมหานคร  19 กันยายน 2561
       30    นายภัทรพล   กรุงเทพมหานคร  19 กันยายน 2561
       31    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2561
       32    นางสาวเอื้อนจิตร   สมุทรปราการ  18 กันยายน 2561
       33    นางสาวปัทมา   สมุทรปราการ  18 กันยายน 2561
       34    นายอรรถพล   นนทบุรี  17 กันยายน 2561
       35    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  16 กันยายน 2561
       36    นางสมจินตนา   เพชรบุรี  16 กันยายน 2561
       37    นายสมบัติ   อุบลราชธานี  15 กันยายน 2561
       38    นางสาวพิชชาภา   กรุงเทพมหานคร  15 กันยายน 2561
       39    นางสาวมลชญา   กรุงเทพมหานคร  15 กันยายน 2561
       40    นายวิธวินท์กฤษฎิ์   ปทุมธานี  14 กันยายน 2561
       41    นายติณณภพ   กรุงเทพมหานคร  13 กันยายน 2561
       42    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  13 กันยายน 2561
       43    นายณิโคลา   กรุงเทพมหานคร  12 กันยายน 2561
       44    นางจันทร์ทิพย์   กรุงเทพมหานคร  12 กันยายน 2561
       45    นางสาวอรณัส   กรุงเทพมหานคร  12 กันยายน 2561
       46    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  11 กันยายน 2561
       47    นางชุติมา   ราชบุรี  11 กันยายน 2561
       48    นางสาวพสนีย์   ราชบุรี  11 กันยายน 2561
       49    นางสาวปิรัณญ์สิริ   ราชบุรี  11 กันยายน 2561
       50    นางประกอบ   นนทบุรี  11 กันยายน 2561
       51    นางสาวอรพิน   สมุทรสงคราม  11 กันยายน 2561
       52    นางสาวจุฑามาศ   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       53    นางสาวกรรณิกา   ชลบุรี  11 กันยายน 2561
       54    นางสาวนันทวรรณ   กำแพงเพชร  10 กันยายน 2561
       55    นางนิฌา   นนทบุรี  10 กันยายน 2561
       56    นางสาวนราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  9 กันยายน 2561
       57    นางสาวศิรินทร์   เพชรบุรี  9 กันยายน 2561
       58    นางสาวณัฐธัลยา   ราชบุรี  9 กันยายน 2561
       59    นางวราภรณ์   สมุทรปราการ  8 กันยายน 2561
       60    นางสาวนิษฐเนตร์   สมุทรปราการ  8 กันยายน 2561
       61    นางสมใจ   กรุงเทพมหานคร  8 กันยายน 2561
       62    นายมหาชาติ   กรุงเทพมหานคร  8 กันยายน 2561
       63    นางวราภรณ์   นนทบุรี  6 กันยายน 2561
       64    นางสุณี   กรุงเทพมหานคร  6 กันยายน 2561
       65    นางสาวศิริวรรณ   นนทบุรี  4 กันยายน 2561
       66    น.ส.สุพิชญ์รดา   ฉะเชิงเทรา  4 กันยายน 2561
       67    นางสาวกัลยา   สมุทรปราการ  4 กันยายน 2561
       68    นางสาวสุรางค์   กรุงเทพมหานคร  4 กันยายน 2561
       69    นายสมยศ   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2561
       70    นางสาวสิริวัชร์   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2561
       71    นางนิรันดร   กรุงเทพมหานคร  3 กันยายน 2561
       72    นางสาวสุปรียา   ปทุมธานี  3 กันยายน 2561
       73    นางสาวรชยา   กรุงเทพมหานคร  2 กันยายน 2561
       74    นางสาวเรวดี   กรุงเทพมหานคร  1 กันยายน 2561
       75    นางกฤษณาพร   สมุทรปราการ  31 สิงหาคม 2561
       76    นายธีรวุธ   สมุทรปราการ  31 สิงหาคม 2561
       77    นางอุษาศรี   นนทบุรี  30 สิงหาคม 2561
       78    นางเกศกาญจน์   พระนครศรีอยุธยา  30 สิงหาคม 2561
       79    นางปิยรัตน์   กรุงเทพมหานคร  28 สิงหาคม 2561
       80    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  27 สิงหาคม 2561
       81    นายศักย์สรณ์   กาญจนบุรี  25 สิงหาคม 2561
       82    นางสาวมาลีวัลย์   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2561
       83    นางสาวกองแก้ว   นนทบุรี  16 สิงหาคม 2561
       84    นางสาวกมลธร   ปทุมธานี  15 สิงหาคม 2561
       85    นางสาวฉัตราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  2 สิงหาคม 2561
       86    นางสาวเขมต์ณัชญ์   กรุงเทพมหานคร  31 กรกฎาคม 2561
       87    นางสาวสุญาดา   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2561
       88    นางสาวพริมา   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2561
       89    นางสุขภาดา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       90    นางบังอร   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       91    นางสาววริษฐา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       92    นางสาวพิชญา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       93    นางวิจิตรา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       94    นางทัชชกร   กรุงเทพมหานคร  20 กรกฎาคม 2561
       95    นางนางนงลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  20 กรกฎาคม 2561
       96    นางสาวกรกมล   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       97    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       98    นายขเตม์ชิฎ์   กรุงเทพมหานคร  10 มิถุนายน 2561
       99    นางสุนันทา   กรุงเทพมหานคร  10 มิถุนายน 2561
       100    นางสาวจุฑาทิพ   ปทุมธานี  2 มิถุนายน 2561
       101    นายกำชัย   นนทบุรี  31 พฤษภาคม 2561
       102    นางสาวอนงค์นาถ   กรุงเทพมหานคร  29 พฤษภาคม 2561
       103    นางชุดาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       104    นางสาวธัญญรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       105    นางสาวปิยะดา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       106    นางสาวภคมน   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       107    นางวรณัน   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       108    นางสาวเนาวรัตน์   ลพบุรี  28 มีนาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู