วันที่ 10/08/2561  ถึง 14/08/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๑(วันแม่)   มีผู้สมัคร 115 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    พ.อ.หญิงสุวนิตย์   ปราจีนบุรี  13 สิงหาคม 2561
       2    นางอารีย์   สระบุรี  13 สิงหาคม 2561
       3    นางอาภาภรณ์   สระบุรี  13 สิงหาคม 2561
       4    นางสาวณัฐธยาน์   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       5    นางสาวศิริกานต์   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       6    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       7    นางรัชดา   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       8    คุณนุจรินทร์   พระนครศรีอยุธยา  13 สิงหาคม 2561
       9    นางณสิกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       10    นางวันทนา   นครสวรรค์  13 สิงหาคม 2561
       11    นางสาวเปมิกา   นครสวรรค์  13 สิงหาคม 2561
       12    คุณอลิสา   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       13    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       14    คุณจิราภา   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       15    คุณนิโคล   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       16    นางสาวสุทธาวรรณ   จันทบุรี  13 สิงหาคม 2561
       17    นางสุภาภรณ์   จันทบุรี  13 สิงหาคม 2561
       18    คุณอัญชิสา   ชลบุรี  13 สิงหาคม 2561
       19    คุณสุรบูรณ์   ชลบุรี  13 สิงหาคม 2561
       20    คุณเพ็ญยุพา   สมุทรปราการ  13 สิงหาคม 2561
       21    นางสาวมนิษา   ปทุมธานี  13 สิงหาคม 2561
       22    คุณพลอยลภัส   ปทุมธานี  13 สิงหาคม 2561
       23    นางสาวณัฐวดี   ปทุมธานี  13 สิงหาคม 2561
       24    นายลัง   ปทุมธานี  13 สิงหาคม 2561
       25    คุณภัคศรัตน์   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       26    คุณจุฑามาศ   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       27    คุณมณีกร   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       28    นายโชติ   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       29    คุณอัฏนา   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       30    คุณพนิดา   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       31    คุณมะลิวัลย์   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       32    คุณพรรณวิศา   อุดรธานี  13 สิงหาคม 2561
       33    คุณฐิติรัตน์   สมุทรสาคร  13 สิงหาคม 2561
       34    คุณทัศนัย์   ปทุมธานี  13 สิงหาคม 2561
       35    นางสาวจิราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       36    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  13 สิงหาคม 2561
       37    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       38    คุณวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       39    คุณบังอร   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       40    นางพัชมน   นครราชสีมา  13 สิงหาคม 2561
       41    นางสุจิต   สมุทรปราการ  13 สิงหาคม 2561
       42    นางบุบผา   อ่างทอง  13 สิงหาคม 2561
       43    คุณบังอร   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       44    คุณบุญจือ   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       45    นางสาวสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       46    นางสาวศจี   กาญจนบุรี  13 สิงหาคม 2561
       47    นางสาวจันทร์พร   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2561
       48    นางธนภร   สระบุรี  13 สิงหาคม 2561
       49    คุณสิริมา   นนทบุรี  13 สิงหาคม 2561
       50    คุณสุภาวดี   ปทุมธานี  13 สิงหาคม 2561
       51    นางผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2561
       52    นางสาวปานหนึ่ง   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2561
       53    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  10 สิงหาคม 2561
       54    นายเจตน์สฤษฏิ์   นครศรีธรรมราช  10 สิงหาคม 2561
       55    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  9 สิงหาคม 2561
       56    น.สพรทิพย์   ปทุมธานี  9 สิงหาคม 2561
       57    นางปาณิศา   กรุงเทพมหานคร  9 สิงหาคม 2561
       58    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2561
       59    นางสาวเพียงขวัญ   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2561
       60    นายธัชชัย   สมุทรปราการ  8 สิงหาคม 2561
       61    จ.ส.ต.พิทยาภรณ์   ปทุมธานี  8 สิงหาคม 2561
       62    นางรชกฤษร   ปทุมธานี  8 สิงหาคม 2561
       63    พล.ต.ต.นรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2561
       64    นางสาวศรีสุดา   ปทุมธานี  8 สิงหาคม 2561
       65    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  8 สิงหาคม 2561
       66    นางสาวเวธกา   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2561
       67    นางสาวรฐา   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2561
       68    นายคำตัน   ลำปาง  7 สิงหาคม 2561
       69    นางสาวพัชนี   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2561
       70    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  6 สิงหาคม 2561
       71    นางธมน   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2561
       72    น.ส.วันเพ็ญ   ปทุมธานี  6 สิงหาคม 2561
       73    น.ส.เพลิน   ปทุมธานี  6 สิงหาคม 2561
       74    นายณรงค์เดช   กรุงเทพมหานคร  5 สิงหาคม 2561
       75    นางสาวกุลณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  5 สิงหาคม 2561
       76    นางพัทธนันท์   นนทบุรี  5 สิงหาคม 2561
       77    น.สศุภาวีร์   กรุงเทพมหานคร  4 สิงหาคม 2561
       78    นางชัญญานุช   ปทุมธานี  4 สิงหาคม 2561
       79    TerrelljoyTerrelljoyMn   สุราษฏร์ธานี  4 สิงหาคม 2561
       80    นางสาวสุนิทรา   ปทุมธานี  4 สิงหาคม 2561
       81    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  4 สิงหาคม 2561
       82    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  4 สิงหาคม 2561
       83    น.ส.ธนาธิป   กรุงเทพมหานคร  3 สิงหาคม 2561
       84    ดร ชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  3 สิงหาคม 2561
       85    นางสาวพรรณวิศา   อุดรธานี  1 สิงหาคม 2561
       86    นางสาวธนัท   พระนครศรีอยุธยา  1 สิงหาคม 2561
       87    นางบุศรินทร์   นครปฐม  1 สิงหาคม 2561
       88    นางสาวภัทรีนท์   นครปฐม  1 สิงหาคม 2561
       89    นางนงลักษณ์   นนทบุรี  31 กรกฎาคม 2561
       90    นาง สุมาลี   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2561
       91    นางสาววรรณี   ชลบุรี  28 กรกฎาคม 2561
       92    นายธวัชชัย   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2561
       93    นางสาววรณัน   กรุงเทพมหานคร  24 กรกฎาคม 2561
       94    นายกำธร   ชลบุรี  24 กรกฎาคม 2561
       95    นางสาวฤดี   ปทุมธานี  22 กรกฎาคม 2561
       96    นางสาวชนิดา   ปทุมธานี  22 กรกฎาคม 2561
       97    นางสาวสุพรรณี   สุพรรณบุรี  19 กรกฎาคม 2561
       98    นายปัญญา   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2561
       99    นางสาวยุภดี   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2561
       100    นางเสาวนีย์   ระยอง  16 กรกฎาคม 2561
       101    นางสุนทรี   กรุงเทพมหานคร  16 กรกฎาคม 2561
       102    นางปรียามาศ   นนทบุรี  16 กรกฎาคม 2561
       103    นางสาวฐิตารีย์   กรุงเทพมหานคร  16 กรกฎาคม 2561
       104    นางกชพร   นนทบุรี  16 กรกฎาคม 2561
       105    นางสุวณี   ปทุมธานี  8 กรกฎาคม 2561
       106    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  8 กรกฎาคม 2561
       107    นางสาวสุภัทรา   กรุงเทพมหานคร  5 กรกฎาคม 2561
       108    นางนงคราญ   กรุงเทพมหานคร  1 กรกฎาคม 2561
       109    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       110    นายภูวนัย   นนทบุรี  13 มิถุนายน 2561
       111    นายถิรเดช   สมุทรปราการ  4 มิถุนายน 2561
       112    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  25 พฤษภาคม 2561
       113    นางสาวพัณณภัทร์   นครปฐม  25 พฤษภาคม 2561
       114    นางสาววรกมล   สมุทรปราการ  6 เมษายน 2561
       115    นางสาวเนาวรัตน์   ลพบุรี  28 มีนาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู