วันที่ 20/07/2561  ถึง 24/07/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๑(วันอาสาฬหบูชา)   มีผู้สมัคร 91 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวณัฐพิมล   นนทบุรี  22 กรกฎาคม 2561
       2    นางสาวอภิสสรา   บุรีรัมย์  22 กรกฎาคม 2561
       3    นางสาวฐิตินันท์   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       4    คุณวนิดา   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       5    คุณศศวรรณ   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       6    คุณวรรณเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       7    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       8    นางกัลยารัตน์   พระนครศรีอยุธยา  22 กรกฎาคม 2561
       9    นางสาวปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       10    นายธัชชัย   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       11    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  22 กรกฎาคม 2561
       12    คุณพนิดา   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       13    Ms.Seng   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       14    นางพัชมน   นครราชสีมา  22 กรกฎาคม 2561
       15    นางศิริลักษ์   สุพรรณบุรี  22 กรกฎาคม 2561
       16    นายอดุลย์   สุพรรณบุรี  22 กรกฎาคม 2561
       17    นางสาวนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       18    คุณยม   นนทบุรี  22 กรกฎาคม 2561
       19    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       20    คุณสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       21    คุณสุพันวดี   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       22    คุณนิรอน   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       23    คุณประนอม   สุพรรณบุรี  22 กรกฎาคม 2561
       24    คุณวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       25    คุณอรทัย   พระนครศรีอยุธยา  22 กรกฎาคม 2561
       26    คุณชันษา   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       27    คุณสุจิต   สมุทรปราการ  22 กรกฎาคม 2561
       28    คุณสุภาวดี   นนทบุรี  22 กรกฎาคม 2561
       29    คุณพเยาว์   อ่างทอง  22 กรกฎาคม 2561
       30    คุณบุบผา   อ่างทอง  22 กรกฎาคม 2561
       31    คุณธัญภรณ์   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2561
       32    นางวารุณี   สมุทรปราการ  20 กรกฎาคม 2561
       33    นางชูศรี   กรุงเทพมหานคร  19 กรกฎาคม 2561
       34    นางสาวชนันท์สุภา   กรุงเทพมหานคร  19 กรกฎาคม 2561
       35    นางประกายกานต์   ปทุมธานี  18 กรกฎาคม 2561
       36    นางกันหา   กรุงเทพมหานคร  18 กรกฎาคม 2561
       37    น.ท.หญิงสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  18 กรกฎาคม 2561
       38    นางสาวธนัท   พระนครศรีอยุธยา  18 กรกฎาคม 2561
       39    คุณพลอยลภัส   ปทุมธานี  17 กรกฎาคม 2561
       40    นายจิรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2561
       41    นางสมาพร   ปทุมธานี  17 กรกฎาคม 2561
       42    นางสาวนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2561
       43    นางสาวน้ำฝน   เพชรบูรณ์  17 กรกฎาคม 2561
       44    นายกิติพงษ์   เพชรบูรณ์  17 กรกฎาคม 2561
       45    นางสาวเนื้อทิพย์   ปทุมธานี  16 กรกฎาคม 2561
       46    นางสาวเกรียงศิริ   ปทุมธานี  16 กรกฎาคม 2561
       47    นางนฤมล   พระนครศรีอยุธยา  16 กรกฎาคม 2561
       48    นางชัชชญา   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       49    นางสาวขจี   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       50    นายภรัณยู   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       51    นายนฤพนธ์   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       52    นายวันฉัตร   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       53    นางสาวหนูเกวียน   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       54    นายธีรพล   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       55    นายธวัชชัย   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       56    นางสาวปาลิดา   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       57    นายยศวีร์   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       58    นางสาวสุชญาดา   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       59    นายอนุวัตน์   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       60    นางณัฐวรรณ   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       61    นางสาวกุลยา   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       62    นางสาวมาริสา   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       63    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  15 กรกฎาคม 2561
       64    นายกิตติภัค   พระนครศรีอยุธยา  12 กรกฎาคม 2561
       65    นางสาวณัฐกนก   กรุงเทพมหานคร  11 กรกฎาคม 2561
       66    นางสาวภัคจิรา   กรุงเทพมหานคร  11 กรกฎาคม 2561
       67    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  6 กรกฎาคม 2561
       68    นางศิริธร   กรุงเทพมหานคร  5 กรกฎาคม 2561
       69    นางสาวณิชกานต์   กรุงเทพมหานคร  3 กรกฎาคม 2561
       70    นางสาวชมพูนุท   นครสวรรค์  2 กรกฎาคม 2561
       71    นางสมจิตร   นครสวรรค์  2 กรกฎาคม 2561
       72    นางสาวจุไรรัตน์   นครสวรรค์  2 กรกฎาคม 2561
       73    นางพัชรี   นครสวรรค์  2 กรกฎาคม 2561
       74    นางพิชชากานต์   นครสวรรค์  2 กรกฎาคม 2561
       75    นางสาวรังสิมา   กรุงเทพมหานคร  30 มิถุนายน 2561
       76    นางสาวสุวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  30 มิถุนายน 2561
       77    นางสาวลัดดาวัลย์   กรุงเทพมหานคร  27 มิถุนายน 2561
       78    นางสาวศิริวรรณ   นนทบุรี  27 มิถุนายน 2561
       79    นางสาวนพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  25 มิถุนายน 2561
       80    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       81    นางปรีญานุช   กรุงเทพมหานคร  20 มิถุนายน 2561
       82    นางสาวนัฎฐพิชา   นนทบุรี  19 มิถุนายน 2561
       83    นายอภิวัฒนเดช   กรุงเทพมหานคร  18 มิถุนายน 2561
       84    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  13 มิถุนายน 2561
       85    นางสาวสุมณี   สุรินทร์  1 มิถุนายน 2561
       86    นางสาวอรอนงค์   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2561
       87    นางสาวภัทรศมน   นนทบุรี  8 พฤษภาคม 2561
       88    นางโสภิท   นนทบุรี  8 พฤษภาคม 2561
       89    นางสาวมณฑาทิพย์ เพ็ชร์สีสม   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       90    นางสาวหทัยรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       91    นางสาวพีระดา   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ