วันที่ 20/07/2561  ถึง 24/07/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๑(วันอาสาฬหบูชา)   มีผู้สมัคร 60 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางวารุณี   สมุทรปราการ  20 กรกฎาคม 2561
       2    นางชูศรี   กรุงเทพมหานคร  19 กรกฎาคม 2561
       3    นางสาวชนันท์สุภา   กรุงเทพมหานคร  19 กรกฎาคม 2561
       4    นางประกายกานต์   ปทุมธานี  18 กรกฎาคม 2561
       5    นางกันหา   กรุงเทพมหานคร  18 กรกฎาคม 2561
       6    น.ท.หญิงสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  18 กรกฎาคม 2561
       7    นางสาวธนัท   พระนครศรีอยุธยา  18 กรกฎาคม 2561
       8    คุณพลอยลภัส   ปทุมธานี  17 กรกฎาคม 2561
       9    นายจิรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2561
       10    นางสมาพร   ปทุมธานี  17 กรกฎาคม 2561
       11    นางสาวนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2561
       12    นางสาวน้ำฝน   เพชรบูรณ์  17 กรกฎาคม 2561
       13    นายกิติพงษ์   เพชรบูรณ์  17 กรกฎาคม 2561
       14    นางสาวเนื้อทิพย์   ปทุมธานี  16 กรกฎาคม 2561
       15    นางสาวเกรียงศิริ   ปทุมธานี  16 กรกฎาคม 2561
       16    นางนฤมล   พระนครศรีอยุธยา  16 กรกฎาคม 2561
       17    นางชัชชญา   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       18    นางสาวขจี   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       19    นายภรัณยู   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       20    นายนฤพนธ์   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       21    นายวันฉัตร   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       22    นางสาวหนูเกวียน   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       23    นายธีรพล   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       24    นายธวัชชัย   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       25    นางสาวปาลิดา   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       26    นายยศวีร์   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       27    นางสาวสุชญาดา   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       28    นายอนุวัตน์   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       29    นางณัฐวรรณ   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       30    นางสาวกุลยา   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       31    นางสาวมาริสา   นครสวรรค์  16 กรกฎาคม 2561
       32    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  15 กรกฎาคม 2561
       33    นายกิตติภัค   พระนครศรีอยุธยา  12 กรกฎาคม 2561
       34    นางสาวณัฐกนก   กรุงเทพมหานคร  11 กรกฎาคม 2561
       35    นางสาวภัคจิรา   กรุงเทพมหานคร  11 กรกฎาคม 2561
       36    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  6 กรกฎาคม 2561
       37    นางศิริธร   กรุงเทพมหานคร  5 กรกฎาคม 2561
       38    นางสาวณิชกานต์   กรุงเทพมหานคร  3 กรกฎาคม 2561
       39    นางสาวชมพูนุท   นครสวรรค์  2 กรกฎาคม 2561
       40    นางสมจิตร   นครสวรรค์  2 กรกฎาคม 2561
       41    นางสาวจุไรรัตน์   นครสวรรค์  2 กรกฎาคม 2561
       42    นางพัชรี   นครสวรรค์  2 กรกฎาคม 2561
       43    นางพิชชากานต์   นครสวรรค์  2 กรกฎาคม 2561
       44    นางสาวรังสิมา   กรุงเทพมหานคร  30 มิถุนายน 2561
       45    นางสาวสุวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  30 มิถุนายน 2561
       46    นางสาวลัดดาวัลย์   กรุงเทพมหานคร  27 มิถุนายน 2561
       47    นางสาวศิริวรรณ   นนทบุรี  27 มิถุนายน 2561
       48    นางสาวนพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  25 มิถุนายน 2561
       49    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       50    นางปรีญานุช   กรุงเทพมหานคร  20 มิถุนายน 2561
       51    นางสาวนัฎฐพิชา   นนทบุรี  19 มิถุนายน 2561
       52    นายอภิวัฒนเดช   กรุงเทพมหานคร  18 มิถุนายน 2561
       53    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  13 มิถุนายน 2561
       54    นางสาวสุมณี   สุรินทร์  1 มิถุนายน 2561
       55    นางสาวอรอนงค์   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2561
       56    นางสาวภัทรศมน   นนทบุรี  8 พฤษภาคม 2561
       57    นางโสภิท   นนทบุรี  8 พฤษภาคม 2561
       58    นางสาวมณฑาทิพย์ เพ็ชร์สีสม   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       59    นางสาวหทัยรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       60    นางสาวพีระดา   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
088-5704328, 081-4024768
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ