วันที่ 06/07/2561  ถึง 08/07/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 79 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    น.ส.ญาดา   นครนายก  13 กรกฎาคม 2561
       2    คุณพลอยลภัส   ปทุมธานี  13 กรกฎาคม 2561
       3    นางกัลยารัตน์   พระนครศรีอยุธยา  13 กรกฎาคม 2561
       4    คุณกนกพล   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       5    คุณนงนุช   ปทุมธานี  13 กรกฎาคม 2561
       6    คุณชันษา   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       7    คุณจิตตรา   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       8    น.ส.บังอร   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       9    น.ส.สมพร   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       10    คุณพนิดา   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       11    พระประสิทธิเม   บุรีรัมย์  13 กรกฎาคม 2561
       12    คุณยม   นนทบุรี  13 กรกฎาคม 2561
       13    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  13 กรกฎาคม 2561
       14    คุณสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       15    น.ส.ประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       16    น.ส.ศจี   กาญจนบุรี  13 กรกฎาคม 2561
       17    น.ส.จันทร์พร   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       18    น.ส.ประภาพร   สิงห์บุรี  13 กรกฎาคม 2561
       19    นางผกายพรรณ   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       20    นางสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       21    น.ส.ดวงสมร   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       22    นางชูศรี   ลพบุรี  6 กรกฎาคม 2561
       23    นางวิรัญญาณ์   ปทุมธานี  6 กรกฎาคม 2561
       24    นางสาวมีนรัตน์   กรุงเทพมหานคร  6 กรกฎาคม 2561
       25    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  6 กรกฎาคม 2561
       26    นางสาวจัตตุลักษณ์   นนทบุรี  5 กรกฎาคม 2561
       27    นางเปลี่ยมจิต   ปทุมธานี  5 กรกฎาคม 2561
       28    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  4 กรกฎาคม 2561
       29    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  4 กรกฎาคม 2561
       30    นายธัชชัย   สมุทรปราการ  3 กรกฎาคม 2561
       31    นางสาวพิศมัย   ปทุมธานี  2 กรกฎาคม 2561
       32    นางสาวกุลณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  2 กรกฎาคม 2561
       33    นางทัศน์วรรณ   กรุงเทพมหานคร  2 กรกฎาคม 2561
       34    นายพิชัย   กรุงเทพมหานคร  1 กรกฎาคม 2561
       35    นางสาวมนิษา   ปทุมธานี  28 มิถุนายน 2561
       36    นางสาวผัสสพร   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2561
       37    MissThuy   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2561
       38    นสจุฑามาส   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2561
       39    นางสาวสุวิสา   กรุงเทพมหานคร  26 มิถุนายน 2561
       40    นางชนานาถ   กรุงเทพมหานคร  26 มิถุนายน 2561
       41    นางสาวณีรฉัตร   ปทุมธานี  26 มิถุนายน 2561
       42    นายธาม   ปทุมธานี  26 มิถุนายน 2561
       43    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  26 มิถุนายน 2561
       44    นายสัญชัย   พระนครศรีอยุธยา  26 มิถุนายน 2561
       45    นางวรรณภา   กรุงเทพมหานคร  26 มิถุนายน 2561
       46    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  26 มิถุนายน 2561
       47    นายศุทธ์ศริน   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2561
       48    นางสาวธนกร   กรุงเทพมหานคร  26 มิถุนายน 2561
       49    นางสาวดวงใจ   ปทุมธานี  25 มิถุนายน 2561
       50    นางสาวปวีณ์นุช   ปทุมธานี  25 มิถุนายน 2561
       51    นายศุภรัฐ   ปทุมธานี  25 มิถุนายน 2561
       52    นายสัณหวัช   ปทุมธานี  25 มิถุนายน 2561
       53    นางอำไพศรี   ปทุมธานี  25 มิถุนายน 2561
       54    นางสาวอชินี   กรุงเทพมหานคร  23 มิถุนายน 2561
       55    นางกัญญาณัฐ   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       56    นางสาวรุ่งนภา   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       57    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       58    นางสาวสุวณี   ปทุมธานี  21 มิถุนายน 2561
       59    นางสำราญ   กรุงเทพมหานคร  21 มิถุนายน 2561
       60    นางอิสรีย์   กรุงเทพมหานคร  19 มิถุนายน 2561
       61    นาย พงศ์รัชต์   กรุงเทพมหานคร  14 มิถุนายน 2561
       62    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       63    นางกนกอร   กระบี่  13 มิถุนายน 2561
       64    นางสาวกรพินธุ์   กรุงเทพมหานคร  10 มิถุนายน 2561
       65    นายการันต์   นครปฐม  9 มิถุนายน 2561
       66    นางสาวอารีวรรณ   นนทบุรี  8 มิถุนายน 2561
       67    นางสาวอุบล   สระบุรี  7 มิถุนายน 2561
       68    นางสาวอรนุช   กรุงเทพมหานคร  7 มิถุนายน 2561
       69    นางสาววิยะกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2561
       70    พ.ต.อ.หญิงอัญชลิณีย์   ปทุมธานี  24 พฤษภาคม 2561
       71    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  19 พฤษภาคม 2561
       72    นางสาวนัจภัค   กรุงเทพมหานคร  17 พฤษภาคม 2561
       73    นางสาวอัทธนีย์   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2561
       74    นางสาวบุญภิดา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2561
       75    นางลลดา   ปทุมธานี  5 พฤษภาคม 2561
       76    นายจักรกฤช   กรุงเทพมหานคร  3 พฤษภาคม 2561
       77    นางสาวฉัตรหทัย   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       78    นางสาวเนาวรัตน์   ลพบุรี  28 มีนาคม 2561
       79    นางทองสุข   กรุงเทพมหานคร  26 มีนาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ