วันที่ 08/06/2561  ถึง 10/06/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 67 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายธัชขัย   กรุงเทพมหานคร  25 พฤษภาคม 2561
       2    นางสาวปวีณา   นนทบุรี  25 พฤษภาคม 2561
       3    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  25 พฤษภาคม 2561
       4    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  24 พฤษภาคม 2561
       5    นางสมจินตนา   เพชรบุรี  24 พฤษภาคม 2561
       6    นางสาวศรีวรรณ   กรุงเทพมหานคร  24 พฤษภาคม 2561
       7    นางสาวชุติกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  24 พฤษภาคม 2561
       8    นางสาวลัดดาวัลย์   ปทุมธานี  24 พฤษภาคม 2561
       9    นางสาวพัชรินทร์   นนทบุรี  24 พฤษภาคม 2561
       10    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       11    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  23 พฤษภาคม 2561
       12    นางรวงอรุณ   กรุงเทพมหานคร  20 พฤษภาคม 2561
       13    นางสาวทัตพิชา   พระนครศรีอยุธยา  20 พฤษภาคม 2561
       14    นางสาวทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  19 พฤษภาคม 2561
       15    นางสมพิศ   กรุงเทพมหานคร  19 พฤษภาคม 2561
       16    นางภัทราพร   กรุงเทพมหานคร  19 พฤษภาคม 2561
       17    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  19 พฤษภาคม 2561
       18    นางสาวมาลี   กรุงเทพมหานคร  19 พฤษภาคม 2561
       19    นางพรใจ   นนทบุรี  19 พฤษภาคม 2561
       20    นางสาวฉัตรวดี   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       21    นางสาวบวรลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       22    นางสาวอรนิภา   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       23    นางสาวอรุณศิริ   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       24    นางสาวสุดา   นนทบุรี  17 พฤษภาคม 2561
       25    นางสาวยูถิกา   นนทบุรี  17 พฤษภาคม 2561
       26    นางสาวเขมวิกา   กรุงเทพมหานคร  17 พฤษภาคม 2561
       27    นางสาวรัตนาพร   นนทบุรี  16 พฤษภาคม 2561
       28    นายขจรศักดิ์   สระแก้ว  10 พฤษภาคม 2561
       29    นางสาวณัฐวรา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       30    นางสาวสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       31    นางสาวนิศารัตน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       32    นางสาวจารุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       33    นางสาววรรณภา   กรุงเทพมหานคร  9 พฤษภาคม 2561
       34    นางสาวปรัชญาณี   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2561
       35    นางสาววราลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2561
       36    นายสุวิช   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       37    นางสาวอนุศนิยา   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       38    นางสาวสุดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       39    นางสาวทิพย์สุดา   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       40    น.ส.สุพิชญ์รดา   ฉะเชิงเทรา  5 พฤษภาคม 2561
       41    นางชัญญานุช   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       42    นางจินตนา   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       43    นางนฤมล   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       44    นางสาวชลลดา   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       45    นางสาวเสนาะ   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       46    นางสาวจุฑารัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       47    นางสาวธัญวรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       48    นางสาวอารยา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       49    นางธัญนันท์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       50    นางสาวอัญญารัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       51    นางสาวเพลินพิศ   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       52    นางสาวฐาปนีย์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       53    นางสาวทิพณัฎฐา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       54    นางสาวฐิติพร   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       55    นางสาวกษิรา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       56    นางสาววรุณรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       57    นางสาวสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       58    นางสาวกนกอร   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       59    นางสาววนัชวรรณ   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       60    นางสาวพยุงทรัพย์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       61    นางนภาพร   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       62    นางสาวธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  17 เมษายน 2561
       63    นางสาววรสุดา   กรุงเทพมหานคร  16 เมษายน 2561
       64    นางสาวรุจาภา   กรุงเทพมหานคร  16 เมษายน 2561
       65    นายนฤดล   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       66    นายสมบูรณ์   สุรินทร์  5 เมษายน 2561
       67    นางสาวฐิติพร   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ