วันที่ 08/06/2561  ถึง 10/06/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 124 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       2    นายวรพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       3    นางสาวอภิชญา   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       4    นางสาวนันทิชา   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       5    นางพิชชุนีย์   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       6    นายกนกพล   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       7    นางสาวธัญญกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       8    พระประสิทธิเม   บุรีรัมย์  13 มิถุนายน 2561
       9    นางสาวนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       10    นางสาววรรณภา   สมุทรปราการ  13 มิถุนายน 2561
       11    นางสาวบุบผา   อ่างทอง  13 มิถุนายน 2561
       12    นางสาวลมัย   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       13    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       14    นางสาวณัฐพิมล   นนทบุรี  13 มิถุนายน 2561
       15    นางสาวบุษบง   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       16    นางสาวพลอยลภัส   ปทุมธานี  13 มิถุนายน 2561
       17    นางสาวรัตติกรณ์   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       18    น.อ.หญิงอุไร   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       19    นางระจิต   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       20    นางกฤษณา   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       21    นายเจนวิทย์   ระยอง  13 มิถุนายน 2561
       22    นางสาววรรณเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       23    นางสาวยม   นนทบุรี  13 มิถุนายน 2561
       24    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  13 มิถุนายน 2561
       25    นางสาวศจี   กาญจนบุรี  13 มิถุนายน 2561
       26    นางสาวสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       27    นางสาวสุภาวดี   ปทุมธานี  13 มิถุนายน 2561
       28    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2561
       29    นายนพรัตน์   ปทุมธานี  11 มิถุนายน 2561
       30    นางสาวพิกุล   ปทุมธานี  11 มิถุนายน 2561
       31    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  8 มิถุนายน 2561
       32    นางศรุตยา   สมุทรปราการ  7 มิถุนายน 2561
       33    นางสาวเสาวลักษณ์   สมุทรปราการ  7 มิถุนายน 2561
       34    นางพัชรี   กรุงเทพมหานคร  7 มิถุนายน 2561
       35    น.อ.คำรณ   กรุงเทพมหานคร  7 มิถุนายน 2561
       36    นายภินันท์   กรุงเทพมหานคร  7 มิถุนายน 2561
       37    นางสาว ชนันท์สุภา   นครสวรรค์  6 มิถุนายน 2561
       38    นายชัชวาล   กรุงเทพมหานคร  5 มิถุนายน 2561
       39    นางสายพิน   กรุงเทพมหานคร  5 มิถุนายน 2561
       40    นางสาวศศิลักษณ์   สมุทรปราการ  4 มิถุนายน 2561
       41    นางสาวชุติมา   สระบุรี  4 มิถุนายน 2561
       42    HelenGoarlHelenGoarl   นครพนม  3 มิถุนายน 2561
       43    นายณิโคลา   กรุงเทพมหานคร  3 มิถุนายน 2561
       44    นายคำตัน   ปทุมธานี  2 มิถุนายน 2561
       45    นางสาวปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  2 มิถุนายน 2561
       46    นางสาวมนิษา   ปทุมธานี  1 มิถุนายน 2561
       47    นางสาวอรอนงค์   กรุงเทพมหานคร  1 มิถุนายน 2561
       48    นางวันเพ็ญ   ราชบุรี  1 มิถุนายน 2561
       49    นางนิรอน   กรุงเทพมหานคร  1 มิถุนายน 2561
       50    นางสาวสุพันวดี   กรุงเทพมหานคร  1 มิถุนายน 2561
       51    นางสาวสุวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  1 มิถุนายน 2561
       52    นางสาววลัณท์ภัฏ   ปราจีนบุรี  1 มิถุนายน 2561
       53    นางสาววรรณภา   กรุงเทพมหานคร  1 มิถุนายน 2561
       54    นางธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2561
       55    นางสาวสายธาร   นนทบุรี  31 พฤษภาคม 2561
       56    คุณกุลณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  30 พฤษภาคม 2561
       57    นางสาวกฤดารัช   กรุงเทพมหานคร  28 พฤษภาคม 2561
       58    นางสาวอัจฉรา   กรุงเทพมหานคร  26 พฤษภาคม 2561
       59    นายธัชขัย   กรุงเทพมหานคร  25 พฤษภาคม 2561
       60    นางสาวปวีณา   นนทบุรี  25 พฤษภาคม 2561
       61    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  25 พฤษภาคม 2561
       62    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  24 พฤษภาคม 2561
       63    นางสมจินตนา   เพชรบุรี  24 พฤษภาคม 2561
       64    นางสาวศรีวรรณ   กรุงเทพมหานคร  24 พฤษภาคม 2561
       65    นางสาวชุติกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  24 พฤษภาคม 2561
       66    นางสาวลัดดาวัลย์   ปทุมธานี  24 พฤษภาคม 2561
       67    นางสาวพัชรินทร์   นนทบุรี  24 พฤษภาคม 2561
       68    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       69    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  23 พฤษภาคม 2561
       70    นางรวงอรุณ   กรุงเทพมหานคร  20 พฤษภาคม 2561
       71    นางสาวทัตพิชา   พระนครศรีอยุธยา  20 พฤษภาคม 2561
       72    นางสาวทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  19 พฤษภาคม 2561
       73    นางสมพิศ   กรุงเทพมหานคร  19 พฤษภาคม 2561
       74    นางภัทราพร   กรุงเทพมหานคร  19 พฤษภาคม 2561
       75    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  19 พฤษภาคม 2561
       76    นางสาวมาลี   กรุงเทพมหานคร  19 พฤษภาคม 2561
       77    นางพรใจ   นนทบุรี  19 พฤษภาคม 2561
       78    นางสาวฉัตรวดี   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       79    นางสาวบวรลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       80    นางสาวอรนิภา   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       81    นางสาวอรุณศิริ   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       82    นางสาวสุดา   นนทบุรี  17 พฤษภาคม 2561
       83    นางสาวยูถิกา   นนทบุรี  17 พฤษภาคม 2561
       84    นางสาวเขมวิกา   กรุงเทพมหานคร  17 พฤษภาคม 2561
       85    นางสาวรัตนาพร   นนทบุรี  16 พฤษภาคม 2561
       86    นายขจรศักดิ์   สระแก้ว  10 พฤษภาคม 2561
       87    นางสาวณัฐวรา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       88    นางสาวสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       89    นางสาวนิศารัตน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       90    นางสาวจารุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       91    นางสาววรรณภา   กรุงเทพมหานคร  9 พฤษภาคม 2561
       92    นางสาวปรัชญาณี   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2561
       93    นางสาววราลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2561
       94    นายสุวิช   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       95    นางสาวอนุศนิยา   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       96    นางสาวสุดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       97    นางสาวทิพย์สุดา   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       98    น.ส.สุพิชญ์รดา   ฉะเชิงเทรา  5 พฤษภาคม 2561
       99    นางชัญญานุช   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       100    นางจินตนา   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       101    นางนฤมล   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       102    นางสาวชลลดา   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       103    นางสาวเสนาะ   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       104    นางสาวจุฑารัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       105    นางสาวธัญวรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       106    นางสาวอารยา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       107    นางธัญนันท์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       108    นางสาวอัญญารัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       109    นางสาวเพลินพิศ   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       110    นางสาวฐาปนีย์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       111    นางสาวทิพณัฎฐา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       112    นางสาวฐิติพร   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       113    นางสาวกษิรา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       114    นางสาววรุณรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       115    นางสาวสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       116    นางสาวกนกอร   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       117    นางสาววนัชวรรณ   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       118    นางสาวพยุงทรัพย์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       119    นางนภาพร   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       120    นางสาวธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  17 เมษายน 2561
       121    นางสาววรสุดา   กรุงเทพมหานคร  16 เมษายน 2561
       122    นางสาวรุจาภา   กรุงเทพมหานคร  16 เมษายน 2561
       123    นายนฤดล   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       124    นายสมบูรณ์   สุรินทร์  5 เมษายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู