วันที่ 18/05/2561  ถึง 20/05/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๑(วันวิสาขบูชา)   มีผู้สมัคร 159 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายสมุทร   ชัยภูมิ  25 พฤษภาคม 2561
       2    พันตรีหญิงรัตน์มณี   พระนครศรีอยุธยา  25 พฤษภาคม 2561
       3    ว่าที่ ร.ตหญิงจิราพร   ลำพูน  25 พฤษภาคม 2561
       4    น.ส.หทัยรัตน์   ลำพูน  25 พฤษภาคม 2561
       5    นายวสิษฐ์พล   ลำพูน  25 พฤษภาคม 2561
       6    นายจักรพงศ์   ลำพูน  25 พฤษภาคม 2561
       7    น.ส.ชลธิชา   สงขลา  25 พฤษภาคม 2561
       8    น.ส.อรอรุณีย์   สงขลา  25 พฤษภาคม 2561
       9    นายนิเวศน์   ปัตตานี  25 พฤษภาคม 2561
       10    พระครูสุตชยาภรณ์   ปัตตานี  25 พฤษภาคม 2561
       11    นางสาวณัฐสุรีย์   ปัตตานี  25 พฤษภาคม 2561
       12    พระสังคม   พระนครศรีอยุธยา  25 พฤษภาคม 2561
       13    พระมหาวิเชียร   ปัตตานี  25 พฤษภาคม 2561
       14    พระสมุห์กิตติศักดิ์   หนองคาย  25 พฤษภาคม 2561
       15    นางสุนทรีย์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       16    นางสาวยุพา   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       17    นางสาวชัญญาภร   พระนครศรีอยุธยา  23 พฤษภาคม 2561
       18    นางสาวศศวรรณ   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       19    นางสาวนิตยา   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       20    นายพษวีร   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       21    นางสาวพลอยลภัส   ปทุมธานี  23 พฤษภาคม 2561
       22    นางสาวผจรศิริ   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       23    นางสาวกนกกาญจน์   นนทบุรี  23 พฤษภาคม 2561
       24    นางนัฎพร   นนทบุรี  23 พฤษภาคม 2561
       25    นางสาวรัชนู   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       26    นางรักษณา   นนทบุรี  23 พฤษภาคม 2561
       27    นางน้ำผึ้ง   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       28    นางสาวลมัย   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       29    นางสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       30    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       31    นางสาวประทีบแสง   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       32    นางวนิดา   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       33    นางสาววรรณเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       34    นายยม   นนทบุรี  23 พฤษภาคม 2561
       35    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  23 พฤษภาคม 2561
       36    นายสุชิต   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2561
       37    นายอรรถพล   นนทบุรี  23 พฤษภาคม 2561
       38    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  23 พฤษภาคม 2561
       39    นางบุปผา   อ่างทอง  23 พฤษภาคม 2561
       40    นางชุติมา   พระนครศรีอยุธยา  17 พฤษภาคม 2561
       41    นายมณเฑียร   นนทบุรี  16 พฤษภาคม 2561
       42    นางสาวนันท์นิชา   กรุงเทพมหานคร  16 พฤษภาคม 2561
       43    นางสาวสุปรียา   ปทุมธานี  15 พฤษภาคม 2561
       44    นางสาวธนัญญา   ปทุมธานี  13 พฤษภาคม 2561
       45    นางสาวทิพยรัตน์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤษภาคม 2561
       46    นายพลวุฒิ   พระนครศรีอยุธยา  12 พฤษภาคม 2561
       47    นายอรรถพล   นนทบุรี  11 พฤษภาคม 2561
       48    นางศศิพิชญ์   นนทบุรี  11 พฤษภาคม 2561
       49    นายฐิตพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       50    นายรุ่งโรจน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       51    นางสาวพฤกษเรข   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       52    นางสาวสุนันท์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       53    นางทิวาพร   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       54    นายฐิติพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       55    นายอนาวิล   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       56    นายสุรชัย   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       57    นายโสภณ   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       58    นางสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       59    นางสาวอนุสรา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       60    นางสาว ธิติมา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       61    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       62    นางสาวธารีทิพย์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       63    นางสาวดวงจันทร์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       64    นางสาว ชวันรัตน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       65    นางน้ำผึ้ง   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       66    นางสาวประพลดา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       67    นายวิบูลย์ศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       68    นางสาววรทัย   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       69    นางสาวมณฑา   นนทบุรี  10 พฤษภาคม 2561
       70    นางสาวรัตตินันท์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       71    นางสาวสุรีย์ณิษา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       72    นางปณิชา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       73    นางสาวนิภาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       74    นางสาวฐิติรัตน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       75    นางสาววิไลพร   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       76    นางสาวนริศรา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       77    นางสาวสายพิรุณ   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       78    นางสาวณัฐชนก   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       79    นายรังสิพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       80    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       81    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  9 พฤษภาคม 2561
       82    นางธัญญ์นลิน   สมุทรสาคร  9 พฤษภาคม 2561
       83    นายภัทร   นนทบุรี  8 พฤษภาคม 2561
       84    นางสาวเบญจมาศ   นนทบุรี  8 พฤษภาคม 2561
       85    นางสาวพัชนี   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       86    นางชนานาถ   กรุงเทพมหานคร  5 พฤษภาคม 2561
       87    นางวรรณภา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤษภาคม 2561
       88    เด็กหญิงเปี่ยมรัก   กรุงเทพมหานคร  5 พฤษภาคม 2561
       89    นางสาวจารุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  5 พฤษภาคม 2561
       90    นางสาวอังสุรัตน์   สุโขทัย  5 พฤษภาคม 2561
       91    นางสาวจุฑามาศ   กรุงเทพมหานคร  4 พฤษภาคม 2561
       92    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  3 พฤษภาคม 2561
       93    นางสาวจุไรรัตน์   นครสวรรค์  3 พฤษภาคม 2561
       94    นางสาววิไลพร   นครสวรรค์  3 พฤษภาคม 2561
       95    นางสาวกฤษณา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       96    นายเสนีย์   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       97    นางสาววริศรา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       98    นายวศิน   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       99    นางสาวเสาวลักษณ์   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       100    นางณัฐธัญอินทร์   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       101    นายณัฐพงษ์   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       102    นางสาวนันทิดา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       103    นางสาวศิวาพร   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       104    นายอิทธิพร   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       105    นางสาวหัทยา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       106    นางสาวยอดอนงค์   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       107    นางสาวบุษยา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       108    นางสาวลภัสรดา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       109    นางมันทนา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       110    นางสาวศิรินทร์รัตน์   นนทบุรี  2 พฤษภาคม 2561
       111    นางสาววันเพ็ญ   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       112    นางสาวศิริพร   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       113    นางสาวสายสุนีย์   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       114    นางสาวกศินิดา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       115    นางสาวจุฑารัตน์   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       116    นางสาวนุชจรี   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       117    นางสาวอลิษา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       118    นายปราโมทย์   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       119    นางศุภสุตา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       120    นางสาวอารีรัตน์   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       121    นางสาวกาญจน์นภา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       122    นางสาวสุกัญญา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       123    นางสาวสุพัตรา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       124    นายสุภกิณย์   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       125    นางสาวสุรีย์พร   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       126    นางสาวศิริพร   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       127    นางธิดาพร   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       128    นางสาวชัญญาวีร์   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       129    นางสาวชลิตา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       130    นางสาวพัชนิตา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       131    นางสาวรัชนู   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       132    นางสาวบุษกร   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       133    นางสาวลัดดามาศ   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       134    นางสาววัลย์ธิดา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       135    นายภัษทพล   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       136    นางประกอบ   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       137    นางพิมพ์สุดา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       138    นางสาวรพีพรรณ   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       139    นางสาวสิรตา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       140    นางสิริมา   กรุงเทพมหานคร  27 เมษายน 2561
       141    นางวราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  25 เมษายน 2561
       142    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  25 เมษายน 2561
       143    นายนพดล   สมุทรปราการ  24 เมษายน 2561
       144    นางสาวสุพัตรา   กรุงเทพมหานคร  22 เมษายน 2561
       145    นางสาวเสนาะ   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       146    นางสาวจิรมล   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       147    นางสาวจุฑารัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       148    นางนลินรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       149    นางสาวจุฬาลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       150    นางสาวรพีพร   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       151    นางสาวนพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       152    นางปริตา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       153    นางสาวธนภร   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       154    นางสาวศิริเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       155    นายเกียรติพิบูล   ปทุมธานี  19 เมษายน 2561
       156    นางกิตติมา   ปทุมธานี  19 เมษายน 2561
       157    นางวิพร   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2561
       158    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2561
       159    นางสาวณิชภัค   นนทบุรี  13 กุมภาพันธ์ 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู