วันที่ 18/05/2561  ถึง 20/05/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๑(วันวิสาขบูชา)   มีผู้สมัคร 153 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    คุณวิญญู   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       2    นายดุษฎี   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       3    นางชุติมา   พระนครศรีอยุธยา  17 พฤษภาคม 2561
       4    นายมณเฑียร   นนทบุรี  16 พฤษภาคม 2561
       5    นางสาวนันท์นิชา   กรุงเทพมหานคร  16 พฤษภาคม 2561
       6    นางสาวสุปรียา   ปทุมธานี  15 พฤษภาคม 2561
       7    นางสาวอาริศรา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2561
       8    นางอมรา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2561
       9    นางสาวธนัญญา   ปทุมธานี  13 พฤษภาคม 2561
       10    นางสาวทิพยรัตน์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤษภาคม 2561
       11    นายพลวุฒิ   พระนครศรีอยุธยา  12 พฤษภาคม 2561
       12    นายอรรถพล   นนทบุรี  11 พฤษภาคม 2561
       13    นางศศิพิชญ์   นนทบุรี  11 พฤษภาคม 2561
       14    นายฐิตพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       15    นายรุ่งโรจน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       16    นางสาวพฤกษเรข   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       17    นางสาวสุนันท์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       18    นาง วรัญญาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       19    นางทิวาพร   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       20    นายฐิติพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       21    นายอนาวิล   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       22    นายสุรชัย   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       23    นายโสภณ   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       24    นางสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       25    นางสาว รุ่งนภา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       26    นางสาวอนุสรา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       27    นางสาว ธิติมา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       28    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       29    นายเจษฎา   นครปฐม  10 พฤษภาคม 2561
       30    นางชลลดา   นครปฐม  10 พฤษภาคม 2561
       31    นางสาวธารีทิพย์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       32    นางสาวดวงจันทร์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       33    นางวีณา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       34    นางสาววิมลพักตร์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       35    นางสาว ชวันรัตน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       36    นางน้ำผึ้ง   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       37    นางสาวประพลดา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       38    นายวิบูลย์ศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       39    นางสาววรทัย   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       40    นางสาวมณฑา   นนทบุรี  10 พฤษภาคม 2561
       41    นางสาวรัตตินันท์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       42    นางสาวสุรีย์ณิษา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       43    นางปณิชา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       44    นางสาวนิภาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       45    นางสาวฐิติรัตน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       46    นางสาววิไลพร   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       47    นางสาวนริศรา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       48    นางสาวมลฤดี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       49    นางอัจฉรา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       50    นางสาวสายพิรุณ   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       51    นางสาวณัฐชนก   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       52    นางสาวศรีวรรณ   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       53    นาย วิภพ   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       54    นายรังสิพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       55    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       56    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  9 พฤษภาคม 2561
       57    นางธัญญ์นลิน   สมุทรสาคร  9 พฤษภาคม 2561
       58    นายภัทร   นนทบุรี  8 พฤษภาคม 2561
       59    นางสาวเบญจมาศ   นนทบุรี  8 พฤษภาคม 2561
       60    นางสาวพัชนี   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2561
       61    นางชนานาถ   กรุงเทพมหานคร  5 พฤษภาคม 2561
       62    นางวรรณภา   กรุงเทพมหานคร  5 พฤษภาคม 2561
       63    เด็กหญิงเปี่ยมรัก   กรุงเทพมหานคร  5 พฤษภาคม 2561
       64    นางสาวจารุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  5 พฤษภาคม 2561
       65    นางสาวอังสุรัตน์   สุโขทัย  5 พฤษภาคม 2561
       66    นางสาวจุฑามาศ   กรุงเทพมหานคร  4 พฤษภาคม 2561
       67    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  3 พฤษภาคม 2561
       68    นางสาวจุไรรัตน์   นครสวรรค์  3 พฤษภาคม 2561
       69    นางสาววิไลพร   นครสวรรค์  3 พฤษภาคม 2561
       70    นางสาวกฤษณา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       71    นายเสนีย์   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       72    นางสาววริศรา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       73    นายวศิน   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       74    นางสาวเสาวลักษณ์   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       75    นางณัฐธัญอินทร์   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       76    นายณัฐพงษ์   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       77    นางสาวนันทิดา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       78    นางสาวศิวาพร   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       79    นายอิทธิพร   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       80    นางสาวหัทยา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       81    นางสาวพันธ์ฑิตา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       82    นางสาวยอดอนงค์   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       83    นางสาวบุษยา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       84    นางสาวลภัสรดา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       85    นางมันทนา   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       86    นายวิเชียร   นครสวรรค์  2 พฤษภาคม 2561
       87    นางสาวศิรินทร์รัตน์   นนทบุรี  2 พฤษภาคม 2561
       88    นายสมยศ   สมุทรสงคราม  2 พฤษภาคม 2561
       89    นางสาววันเพ็ญ   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       90    นางสาวศิริพร   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       91    นางสาวสายสุนีย์   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       92    นางสาวกศินิดา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       93    นางสาวจุฑารัตน์   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       94    นางสาวนุชจรี   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       95    นางสาวอลิษา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       96    นายปราโมทย์   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       97    นางศุภสุตา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       98    นางสาวอารีรัตน์   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       99    นางสาวกาญจน์นภา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       100    นางสาวสุกัญญา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       101    นางสาวสุพัตรา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       102    นายสุภกิณย์   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       103    นางสาวสุรีย์พร   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       104    นางสาวศิริพร   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       105    นางธิดาพร   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       106    นางสาวชัญญาวีร์   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       107    นางสาวชลิตา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       108    นางสาวพัชนิตา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       109    นางสาวรัชนู   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       110    นางสาวบุษกร   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       111    นางสาวลัดดามาศ   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       112    นางสาววัลย์ธิดา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       113    นายภัษทพล   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       114    นางประกอบ   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       115    นางพิมพ์สุดา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       116    นางสาวรพีพรรณ   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       117    นางสาวสิรตา   นนทบุรี  27 เมษายน 2561
       118    นางสิริมา   กรุงเทพมหานคร  27 เมษายน 2561
       119    นางวราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  25 เมษายน 2561
       120    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  25 เมษายน 2561
       121    นายนพดล   สมุทรปราการ  24 เมษายน 2561
       122    นางสุมล   สมุทรปราการ  24 เมษายน 2561
       123    นางสาวชนัญญ์ธร   สมุทรปราการ  24 เมษายน 2561
       124    นายนฤดล   นนทบุรี  23 เมษายน 2561
       125    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  22 เมษายน 2561
       126    นางสาวสุพัตรา   กรุงเทพมหานคร  22 เมษายน 2561
       127    นางสาวชัญญานุช   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       128    นางสาวเสนาะ   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       129    นางสาวพัชกร   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       130    นางสาวมัลลิกา   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       131    นางสาวจิรมล   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       132    นางสาวจุฑารัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2561
       133    นางนลินรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       134    นางสาวรัชฎาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       135    นางสาวจุฬาลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       136    นางสาวรพีพร   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       137    นางสาวนพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       138    นางปริตา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       139    นางสาวธนภร   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       140    นางสาวศิริเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       141    นายเกียรติพิบูล   ปทุมธานี  19 เมษายน 2561
       142    นางกิตติมา   ปทุมธานี  19 เมษายน 2561
       143    พระคมกฤช   นครราชสีมา  12 เมษายน 2561
       144    นายธนานันต์   นนทบุรี  9 เมษายน 2561
       145    นางสาวสุรัตน์   กรุงเทพมหานคร  6 เมษายน 2561
       146    นางสาวจันทร์จิรา   พระนครศรีอยุธยา  1 เมษายน 2561
       147    นางวิพร   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2561
       148    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2561
       149    นางสมาพร   ปทุมธานี  22 มีนาคม 2561
       150    นางสาวศิริพร   ปทุมธานี  22 มีนาคม 2561
       151    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  19 มีนาคม 2561
       152    ส.ต.ท.หญิงวราภรณ์   นนทบุรี  7 มีนาคม 2561
       153    นางสาวณิชภัค   นนทบุรี  13 กุมภาพันธ์ 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ