วันที่ 05/04/2561  ถึง 09/04/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 66 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  9 เมษายน 2561
       2    น.ส.อุไรวรรณ   ปทุมธานี  9 เมษายน 2561
       3    นายเดโชไชย   กรุงเทพมหานคร  9 เมษายน 2561
       4    นางปัยมา   ปทุมธานี  9 เมษายน 2561
       5    นางมัลลิกา   กระบี่  9 เมษายน 2561
       6    นางสาวอภิสสรา   พระนครศรีอยุธยา  9 เมษายน 2561
       7    นางสาวฐิตินันท์   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       8    นางพเยาว์   อ่างทอง  8 เมษายน 2561
       9    คุณพรรณราย   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       10    คุณพลอยลภัส   ปทุมธานี  8 เมษายน 2561
       11    คุณสำเริง   ปทุมธานี  8 เมษายน 2561
       12    คุณสุกัญญา   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       13    นายธปภัค   ปทุมธานี  8 เมษายน 2561
       14    นางฐาภิขุ   ปทุมธานี  8 เมษายน 2561
       15    นางสาวณัฐพิมล   นนทบุรี  8 เมษายน 2561
       16    นายวิวัฒน์   พระนครศรีอยุธยา  8 เมษายน 2561
       17    คุณอรทัย   พระนครศรีอยุธยา  8 เมษายน 2561
       18    คุณแสงเดือน   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       19    คุณพัชมน   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       20    คุณยม   นนทบุรี  8 เมษายน 2561
       21    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  8 เมษายน 2561
       22    คุณวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       23    นางสาวบุบผา   อ่างทอง  8 เมษายน 2561
       24    นางสาวณัฐวดี   ปทุมธานี  8 เมษายน 2561
       25    นางสาวอภิชญา   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       26    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       27    นางสาวศิริรัตน์   สมุทรปราการ  8 เมษายน 2561
       28    คุณณิชากร   สมุทรปราการ  8 เมษายน 2561
       29    คุณสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       30    คุณสุภาวดี   ปทุมธานี  8 เมษายน 2561
       31    คุณชันษา   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       32    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       33    แม่ชีเกศริน   เพชรบุรี  7 เมษายน 2561
       34    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  5 เมษายน 2561
       35    นางสาวณัฐพร   กรุงเทพมหานคร  5 เมษายน 2561
       36    พันเอกหญิง สุวนิตย์   พระนครศรีอยุธยา  3 เมษายน 2561
       37    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  3 เมษายน 2561
       38    คุณสุขุมาล   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2561
       39    คุณศรีสุมาลย์   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2561
       40    นางอุดม   พระนครศรีอยุธยา  3 เมษายน 2561
       41    นางสาวกาญณ์ระวี   นนทบุรี  2 เมษายน 2561
       42    นางปฐวี บัววิรัตน   กรุงเทพมหานคร  2 เมษายน 2561
       43    นายจารุสรณ์   กรุงเทพมหานคร  2 เมษายน 2561
       44    นางสาววรรณี   ชลบุรี  31 มีนาคม 2561
       45    นางสาวปองหทัย   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2561
       46    นางสาวภัทรพร   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2561
       47    นางสาวกรวรรณ   นนทบุรี  30 มีนาคม 2561
       48    นายธวัชชัย   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2561
       49    นางสาวชลิสาทิพย์   นนทบุรี  30 มีนาคม 2561
       50    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  29 มีนาคม 2561
       51    นางอธิชา   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2561
       52    นางกชกร   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2561
       53    นางสาวศิริวรรณ   นนทบุรี  27 มีนาคม 2561
       54    นางสาวจริณี   นนทบุรี  26 มีนาคม 2561
       55    นางสาวสันทนา   พระนครศรีอยุธยา  25 มีนาคม 2561
       56    นางสุนันทา   สมุทรปราการ  22 มีนาคม 2561
       57    นางรัญชิดา   กรุงเทพมหานคร  22 มีนาคม 2561
       58    นางนุจรี   กรุงเทพมหานคร  22 มีนาคม 2561
       59    นางสาวพัณณ์พนิต   นครปฐม  21 มีนาคม 2561
       60    นางณัฏฐ์ฐากร   นครปฐม  21 มีนาคม 2561
       61    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2561
       62    นายเรืองชัย   พิษณุโลก  14 มีนาคม 2561
       63    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  9 มีนาคม 2561
       64    นายวัชรพงษ์   กรุงเทพมหานคร  14 กุมภาพันธ์ 2561
       65    นางสาวภรณี   กรุงเทพมหานคร  23 มกราคม 2561
       66    นายกฤษณะ   สมุทรปราการ  3 มกราคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2018 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู