วันที่ 29/12/2560  ถึง 01/01/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 132 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวปัทมา   สมุทรปราการ  29 ธันวาคม 2560
       2    นางสาวเอื้อนจิตร   สมุทรปราการ  29 ธันวาคม 2560
       3    น.ส.พิมลสิริ   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2560
       4    นายทิตาวีร์   สระบุรี  28 ธันวาคม 2560
       5    นสวิภาพรรณ   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2560
       6    ประไพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2560
       7    นายเสถียร   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2560
       8    เด็กหญิงวรนลิน   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2560
       9    นางสมพร   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2560
       10    นางสาวพรเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2560
       11    นางสาวจิตรา   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2560
       12    นางสาวสิรีรัศมิ์   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2560
       13    นายนพดล   สมุทรปราการ  27 ธันวาคม 2560
       14    นางสาวสลักจิต   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2560
       15    นายสมนึก   สระบุรี  27 ธันวาคม 2560
       16    นายสมศักดิ์   สุพรรณบุรี  27 ธันวาคม 2560
       17    นางสาวอภิรดี   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2560
       18    นายหฤษฎ์   สมุทรปราการ  26 ธันวาคม 2560
       19    นางสาวอรอุมา   นนทบุรี  26 ธันวาคม 2560
       20    นางสายสมร   นนทบุรี  25 ธันวาคม 2560
       21    นายสุรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       22    นายจีรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       23    นางสาวพิมพ์จิตตา   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       24    นางสาวพีรญา   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       25    นายณัฐธรกรณ์   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       26    นายบุญมี   อุดรธานี  25 ธันวาคม 2560
       27    นางสาวสุวภัทร   น่าน  25 ธันวาคม 2560
       28    นางสาวรังสิมา   สงขลา  25 ธันวาคม 2560
       29    นายชนวีร์   สมุทรปราการ  25 ธันวาคม 2560
       30    นางสาวรัชนี   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       31    นางสาวพรรณี   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2560
       32    นางสาวพรทิพ   สมุทรปราการ  24 ธันวาคม 2560
       33    MashatotMashatot   เชียงใหม่  24 ธันวาคม 2560
       34    นางนางวิภาดา   พระนครศรีอยุธยา  23 ธันวาคม 2560
       35    นางกรภัทรา   นนทบุรี  23 ธันวาคม 2560
       36    นางสาวสุริวัสสา   สุพรรณบุรี  22 ธันวาคม 2560
       37    นางสาวชัชชญา   สุพรรณบุรี  22 ธันวาคม 2560
       38    นางสาว รัตนา   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2560
       39    นางสาว จิรันธนิน   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2560
       40    นางสาวอาจารี   นนทบุรี  22 ธันวาคม 2560
       41    นางสาวลักขณา   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2560
       42    นายศตวรรษ   ปทุมธานี  22 ธันวาคม 2560
       43    นายกฤษณพงศ์   นนทบุรี  22 ธันวาคม 2560
       44    นายโภคิน   นนทบุรี  22 ธันวาคม 2560
       45    นางนงลักษณ์   นนทบุรี  22 ธันวาคม 2560
       46    นางสาวกานต์สินี   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2560
       47    นางสาวเรณุกา   กรุงเทพมหานคร  21 ธันวาคม 2560
       48    นางสาวปรียาภรณ์   สมุทรปราการ  21 ธันวาคม 2560
       49    นางสาวรักใจ   กรุงเทพมหานคร  21 ธันวาคม 2560
       50    นางสาวพรพรรณ   สมุทรปราการ  21 ธันวาคม 2560
       51    นายสาโรจน์   ราชบุรี  20 ธันวาคม 2560
       52    นายจุฑา   สมุทรสาคร  20 ธันวาคม 2560
       53    นางสาวอารีย์   นนทบุรี  20 ธันวาคม 2560
       54    นางวารีพร   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2560
       55    นายธนกฤต   กรุงเทพมหานคร  19 ธันวาคม 2560
       56    นายอนุสิษฐ์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2560
       57    นางสาวสุพรรณี   สุพรรณบุรี  18 ธันวาคม 2560
       58    นายวิโรจน์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2560
       59    นางสาวกรกนก   ปทุมธานี  18 ธันวาคม 2560
       60    นางสาวเสาวนีย์   ปราจีนบุรี  18 ธันวาคม 2560
       61    นางสาวจุรีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2560
       62    นางสาวพิชยา   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2560
       63    นายอนุสรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2560
       64    นางสาวดวงนภา   ราชบุรี  18 ธันวาคม 2560
       65    นางสาวสุพรรษา   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2560
       66    นายธนกฤต   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2560
       67    นางสาววรรณี   ชลบุรี  17 ธันวาคม 2560
       68    นายธวัชชัย   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2560
       69    นางสาวสุณี   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2560
       70    นายวีระสวัสดิ์   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2560
       71    นางสาวรพีพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2560
       72    นางสาววรญาณี   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2560
       73    ด.ญ.อัณณาณิการ์   นนทบุรี  15 ธันวาคม 2560
       74    ด.ญ.นวพรพรหม   นนทบุรี  15 ธันวาคม 2560
       75    นางปาลิดา   นนทบุรี  15 ธันวาคม 2560
       76    นางสันทนี   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2560
       77    นางศุภราศี   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2560
       78    นายพีรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2560
       79    นางสาวพรกนก   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2560
       80    นางสาวกนกวรรณ   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2560
       81    นางสาวกนกวรรณ   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2560
       82    นางสาวอัมพร   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2560
       83    นายกฤษณะ   สมุทรปราการ  13 ธันวาคม 2560
       84    นางสาวสาธิดา   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2560
       85    นางสาวรชิตา   สมุทรปราการ  12 ธันวาคม 2560
       86    ประไพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2560
       87    นางนันท์นภัส   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2560
       88    นางสุมาลี   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2560
       89    นายพงศ์พิเชษฐ   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2560
       90    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2560
       91    นายสันติ   นนทบุรี  10 ธันวาคม 2560
       92    นางสาวอุษณีย์   นนทบุรี  10 ธันวาคม 2560
       93    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  9 ธันวาคม 2560
       94    นางวฤชา   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2560
       95    นางดุษณี   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2560
       96    นางกุญชลี   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2560
       97    นายวรภพ   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2560
       98    นางสาวศิริกุล   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2560
       99    นางสาวสุรีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2560
       100    นางสาวสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2560
       101    นางปัญจรีย์   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2560
       102    นางสาวพรรณราย   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2560
       103    เด็กหญิงณัฏฐณิชา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2560
       104    นางนวพร   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2560
       105    นางสาวปริชญา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2560
       106    นางสาววิไลลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2560
       107    นางปุณปวีร์   นครปฐม  1 ธันวาคม 2560
       108    นางสาวอารีย์   นครปฐม  1 ธันวาคม 2560
       109    นางสาวกนิษฐา   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2560
       110    นายพรเลิศ   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2560
       111    นางสาวจตุพร   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2560
       112    นายสุริยะ   กรุงเทพมหานคร  25 พฤศจิกายน 2560
       113    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  25 พฤศจิกายน 2560
       114    นางสาววารุณี   กรุงเทพมหานคร  23 พฤศจิกายน 2560
       115    นางสาวนวพร   นนทบุรี  23 พฤศจิกายน 2560
       116    นางสาวนฤมล   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2560
       117    นายพงศธร   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2560
       118    นางสาวขวัญพัฒม์   สมุทรสาคร  19 พฤศจิกายน 2560
       119    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2560
       120    นางสาวอัจฉรีย์   กรุงเทพมหานคร  16 พฤศจิกายน 2560
       121    นางสาวนฤมล   อุตรดิตถ์  15 พฤศจิกายน 2560
       122    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2560
       123    นางสาวประนอม   ราชบุรี  13 พฤศจิกายน 2560
       124    นางสุรางค์   พระนครศรีอยุธยา  13 พฤศจิกายน 2560
       125    นางสาวณัฐธิดา   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2560
       126    นางสาวพิชชานันท์   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2560
       127    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  29 ตุลาคม 2560
       128    นางสาวชมัยพร   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2560
       129    นายสุพจน์   กรุงเทพมหานคร  14 ตุลาคม 2560
       130    นางสาวพิมพ์ทิพย์   นครปฐม  9 ตุลาคม 2560
       131    นางสาววรนุช   กรุงเทพมหานคร  2 ตุลาคม 2560
       132    นางสาวศิริพร   กรุงเทพมหานคร  2 ตุลาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ