วันที่ 29/12/2560  ถึง 01/01/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 132 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    คุณสมทรง   พระนครศรีอยุธยา  31 มกราคม 2561
       2    คุณธานินทร์   พระนครศรีอยุธยา  31 มกราคม 2561
       3    นายอภาสิทธิ์   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       4    นางกฤษณา   ปทุมธานี  31 มกราคม 2561
       5    นางจรรยา   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       6    คุณณัทขวัญ   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       7    นางระจิต   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       8    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       9    นางสาวมะลิวรรณ   สุพรรณบุรี  31 มกราคม 2561
       10    ร.ต.หญิงจุฑารัตน์   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       11    นางสาวนภัสนันท์   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       12    นางศุภานันท์   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       13    นางชัญญานุช   ปทุมธานี  31 มกราคม 2561
       14    นางฉัตเญา   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       15    นางมัลลิกา   ปทุมธานี  31 มกราคม 2561
       16    นายธนบาล   สมุทรปราการ  31 มกราคม 2561
       17    คุณทองหยอด   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       18    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       19    คุณนิพัทธ์   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       20    คุณอริสรา   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       21    นางสาวณัฐพิมล   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       22    คุณอริสรา   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       23    คุณประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       24    นางรุ้งตะวัน   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       25    นางสาวกมลลักษณ์   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       26    คุณลมัย   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       27    นางพรสวรรค์   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       28    นางจุฑาทิพย์   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       29    นางขวัญใจ   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       30    นางมณี   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       31    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       32    นางสาวยม   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       33    นางสาวธนพร   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       34    นางสาววันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       35    นายปัญญา   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       36    คุณกนกพัชร   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       37    นางสาวณัฐวดี   ปทุมธานี  31 มกราคม 2561
       38    นายวิวัฒน์   พระนครศรีอยุธยา  31 มกราคม 2561
       39    นางสาววิภาดา   สระบุรี  30 มกราคม 2561
       40    นางสาวชัญญ์ชญา   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       41    นางสาคร   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       42    นางโชติกา   ลพบุรี  30 มกราคม 2561
       43    นางสาวปัทมา   สมุทรปราการ  29 ธันวาคม 2560
       44    นางสาวเอื้อนจิตร   สมุทรปราการ  29 ธันวาคม 2560
       45    ประไพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2560
       46    นายเสถียร   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2560
       47    เด็กหญิงวรนลิน   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2560
       48    นางสมพร   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2560
       49    นางสาวพรเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2560
       50    นางสาวจิตรา   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2560
       51    นางสาวสิรีรัศมิ์   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2560
       52    นายนพดล   สมุทรปราการ  27 ธันวาคม 2560
       53    นางสาวสลักจิต   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2560
       54    นายสมนึก   สระบุรี  27 ธันวาคม 2560
       55    นายสมศักดิ์   สุพรรณบุรี  27 ธันวาคม 2560
       56    นางสาวอภิรดี   กรุงเทพมหานคร  27 ธันวาคม 2560
       57    นางสาวอรอุมา   นนทบุรี  26 ธันวาคม 2560
       58    นางสายสมร   นนทบุรี  25 ธันวาคม 2560
       59    นายสุรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       60    นายจีรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       61    นางสาวพิมพ์จิตตา   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       62    นางสาวพีรญา   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       63    นางสาวสุวภัทร   น่าน  25 ธันวาคม 2560
       64    นางสาวรังสิมา   สงขลา  25 ธันวาคม 2560
       65    นายชนวีร์   สมุทรปราการ  25 ธันวาคม 2560
       66    นางสาวรัชนี   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       67    นางสาวพรรณี   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2560
       68    นางสาวพรทิพ   สมุทรปราการ  24 ธันวาคม 2560
       69    นางกรภัทรา   นนทบุรี  23 ธันวาคม 2560
       70    นางสาวสุริวัสสา   สุพรรณบุรี  22 ธันวาคม 2560
       71    นางสาวชัชชญา   สุพรรณบุรี  22 ธันวาคม 2560
       72    นางสาว รัตนา   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2560
       73    นางสาว จิรันธนิน   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2560
       74    นางสาวอาจารี   นนทบุรี  22 ธันวาคม 2560
       75    นายกฤษณพงศ์   นนทบุรี  22 ธันวาคม 2560
       76    นายโภคิน   นนทบุรี  22 ธันวาคม 2560
       77    นางนงลักษณ์   นนทบุรี  22 ธันวาคม 2560
       78    นางสาวกานต์สินี   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2560
       79    นางสาวรักใจ   กรุงเทพมหานคร  21 ธันวาคม 2560
       80    นางสาวพรพรรณ   สมุทรปราการ  21 ธันวาคม 2560
       81    นายสาโรจน์   ราชบุรี  20 ธันวาคม 2560
       82    นางสาวอารีย์   นนทบุรี  20 ธันวาคม 2560
       83    นางวารีพร   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2560
       84    นางสาวสุพรรณี   สุพรรณบุรี  18 ธันวาคม 2560
       85    นางสาวกรกนก   ปทุมธานี  18 ธันวาคม 2560
       86    นางสาวเสาวนีย์   ปราจีนบุรี  18 ธันวาคม 2560
       87    นางสาวจุรีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  18 ธันวาคม 2560
       88    นางสาวดวงนภา   ราชบุรี  18 ธันวาคม 2560
       89    นายธนกฤต   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2560
       90    นางสาววรรณี   ชลบุรี  17 ธันวาคม 2560
       91    นายธวัชชัย   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2560
       92    นางสาวสุณี   กรุงเทพมหานคร  17 ธันวาคม 2560
       93    นางสาวรพีพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2560
       94    นางสาววรญาณี   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2560
       95    ด.ญ.อัณณาณิการ์   นนทบุรี  15 ธันวาคม 2560
       96    ด.ญ.นวพรพรหม   นนทบุรี  15 ธันวาคม 2560
       97    นางปาลิดา   นนทบุรี  15 ธันวาคม 2560
       98    นางสันทนี   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2560
       99    นางศุภราศี   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2560
       100    นางสาวกนกวรรณ   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2560
       101    นางสาวอัมพร   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2560
       102    นายกฤษณะ   สมุทรปราการ  13 ธันวาคม 2560
       103    นางสาวสาธิดา   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2560
       104    นางสาวรชิตา   สมุทรปราการ  12 ธันวาคม 2560
       105    นางนันท์นภัส   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2560
       106    นายพงศ์พิเชษฐ   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2560
       107    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2560
       108    นายสันติ   นนทบุรี  10 ธันวาคม 2560
       109    นางสาวอุษณีย์   นนทบุรี  10 ธันวาคม 2560
       110    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  9 ธันวาคม 2560
       111    นางดุษณี   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2560
       112    นางกุญชลี   กรุงเทพมหานคร  9 ธันวาคม 2560
       113    นางสาวสุรีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2560
       114    นางสาวสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2560
       115    นางสาวพรรณราย   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2560
       116    นางนวพร   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2560
       117    นางสาวปริชญา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2560
       118    นางสาววิไลลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  4 ธันวาคม 2560
       119    นางปุณปวีร์   นครปฐม  1 ธันวาคม 2560
       120    นางสาวอารีย์   นครปฐม  1 ธันวาคม 2560
       121    นางสาวจตุพร   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2560
       122    นางสาววารุณี   กรุงเทพมหานคร  23 พฤศจิกายน 2560
       123    นางสาวนวพร   นนทบุรี  23 พฤศจิกายน 2560
       124    นางสาวนฤมล   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2560
       125    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2560
       126    นางสาวอัจฉรีย์   กรุงเทพมหานคร  16 พฤศจิกายน 2560
       127    นางสาวนฤมล   อุตรดิตถ์  15 พฤศจิกายน 2560
       128    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2560
       129    นางสาวณัฐธิดา   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2560
       130    นายสุพจน์   กรุงเทพมหานคร  14 ตุลาคม 2560
       131    นางสาววรนุช   กรุงเทพมหานคร  2 ตุลาคม 2560
       132    นางสาวศิริพร   กรุงเทพมหานคร  2 ตุลาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ