รุ่น   วันที่ 20/10/2560  ถึง 22/10/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 18 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   ประภาพร          สิงห์บุรี    22 กันยายน 2560
       2   กัณธิมา          มุกดาหาร    22 กันยายน 2560
       3   ศิรินุช          กรุงเทพมหานคร    22 กันยายน 2560
       4   ณิชมน          กรุงเทพมหานคร    22 กันยายน 2560
       5   สิรินกาญจน์          กรุงเทพมหานคร    22 กันยายน 2560
       6   จักรกฤช          กรุงเทพมหานคร    21 กันยายน 2560
       7   เกณฑกานต์          กรุงเทพมหานคร    18 กันยายน 2560
       8   ภาสกร          กรุงเทพมหานคร    18 กันยายน 2560
       9   ทศพล          กรุงเทพมหานคร    18 กันยายน 2560
       10   กิตติภัฏ          กรุงเทพมหานคร    18 กันยายน 2560
       11   น.ต.หญิงอุษณีย์          กรุงเทพมหานคร    15 กันยายน 2560
       12   น.ต.หญิงกตษกร          กรุงเทพมหานคร    15 กันยายน 2560
       13   ชัยยนันทน์          นนทบุรี    10 กันยายน 2560
       14   ร.ท.หญิงกุลภัทร          กรุงเทพมหานคร    8 กันยายน 2560
       15   น.อ.หญิง เกษรา          กรุงเทพมหานคร    7 กันยายน 2560
       16   ธนิตา          นนทบุรี    7 กันยายน 2560
       17   นิธิปวินท์          กรุงเทพมหานคร    4 กันยายน 2560
       18   อัจฉรียา          นครราชสีมา    2 กันยายน 2560