วันที่ 20/10/2560  ถึง 22/10/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 85 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายปิยะวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  20 ตุลาคม 2560
       2    นายกุญชกาจน์   นนทบุรี  19 ตุลาคม 2560
       3    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  19 ตุลาคม 2560
       4    นางธนภร   ลพบุรี  19 ตุลาคม 2560
       5    นายจิรพนธ์   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2560
       6    เด็กชายสน่า   ยโสธร  19 ตุลาคม 2560
       7    นางภัสร์ลักษณ์   ยโสธร  19 ตุลาคม 2560
       8    นางสาวพรทิพย์   ปทุมธานี  19 ตุลาคม 2560
       9    นางสาวปณดา   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2560
       10    นายสมนึก   สระบุรี  18 ตุลาคม 2560
       11    นายวรพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2560
       12    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2560
       13    นางสาวธนาภรณ์   ปทุมธานี  17 ตุลาคม 2560
       14    นางสาวยินดี   ปทุมธานี  17 ตุลาคม 2560
       15    นางพลอยลภัส   ปทุมธานี  17 ตุลาคม 2560
       16    นายสำเริง   ปทุมธานี  17 ตุลาคม 2560
       17    นางสาวจินดานันท์   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2560
       18    นางสำราญ   สุรินทร์  17 ตุลาคม 2560
       19    นางนิตยา   สุรินทร์  17 ตุลาคม 2560
       20    นางสาวนุสราพร   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2560
       21    นางสาวอังคณา   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2560
       22    นางพิมพ์จันทร์   ชลบุรี  16 ตุลาคม 2560
       23    นางสาววีร์ษิตา   ชลบุรี  16 ตุลาคม 2560
       24    นางสาวสายธาร   นนทบุรี  16 ตุลาคม 2560
       25    นางสาวกาญาจนา   ปทุมธานี  15 ตุลาคม 2560
       26    นางสาวสุนิทรา   ปทุมธานี  15 ตุลาคม 2560
       27    นายคำตัน   ลำปาง  15 ตุลาคม 2560
       28    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  15 ตุลาคม 2560
       29    นางสาวพนัญญา   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2560
       30    นางสาวเอมอร   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2560
       31    นายพนม   ปทุมธานี  13 ตุลาคม 2560
       32    นางสาวอังคณา   กรุงเทพมหานคร  13 ตุลาคม 2560
       33    นายปวิณ   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2560
       34    นางสุมน   นนทบุรี  11 ตุลาคม 2560
       35    นางสาวสริญญา   กรุงเทพมหานคร  11 ตุลาคม 2560
       36    นางสาวทิพรัตน์   พระนครศรีอยุธยา  11 ตุลาคม 2560
       37    นางรวมจิตร์   กรุงเทพมหานคร  11 ตุลาคม 2560
       38    นางบุปผา   กรุงเทพมหานคร  11 ตุลาคม 2560
       39    นางเพ็ญพรรณ   สุพรรณบุรี  10 ตุลาคม 2560
       40    นางสาววันวิสาห์   สมุทรสาคร  10 ตุลาคม 2560
       41    นางสาวเยาวลักษณ์   สมุทรสาคร  10 ตุลาคม 2560
       42    นายสิทธินนท์   ระยอง  10 ตุลาคม 2560
       43    เด็กชายธนโชค   สมุทรปราการ  10 ตุลาคม 2560
       44    นางจริยา   สมุทรปราการ  10 ตุลาคม 2560
       45    นายกิติพัฒน์   ปทุมธานี  10 ตุลาคม 2560
       46    นางกัญญาวีณ์   ปทุมธานี  10 ตุลาคม 2560
       47    เด็กชายกันตินันท์   ปทุมธานี  10 ตุลาคม 2560
       48    ประไพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2560
       49    นางสาวอรทัย   นนทบุรี  9 ตุลาคม 2560
       50    นางเสาวณีย์   นนทบุรี  9 ตุลาคม 2560
       51    นายชัยวัฒน์   นครปฐม  8 ตุลาคม 2560
       52    นางเขมจิรา   ระยอง  8 ตุลาคม 2560
       53    น.ส.สุพิชญ์รดา   ฉะเชิงเทรา  8 ตุลาคม 2560
       54    นางสาววัชราภรณ์   แพร่  8 ตุลาคม 2560
       55    นายภัทรพล   ระยอง  7 ตุลาคม 2560
       56    นางสาวฐิตินาถ   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2560
       57    นางสาวกิติยา   กาญจนบุรี  4 ตุลาคม 2560
       58    นางสาวณิชารีย์   ราชบุรี  4 ตุลาคม 2560
       59    นางสาวพรรณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2560
       60    นางสาวเรวดี   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2560
       61    นางพวงวัลย์   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2560
       62    นางสาวภูสิตา   สมุทรปราการ  3 ตุลาคม 2560
       63    นายพุทธิดิษฐ์   สมุทรปราการ  3 ตุลาคม 2560
       64    ธัญญา   ปทุมธานี  30 กันยายน 2560
       65    น.ส.สุชา   พระนครศรีอยุธยา  26 กันยายน 2560
       66    นายภัทรภณ   พระนครศรีอยุธยา  26 กันยายน 2560
       67    นางสาวรุ่งอรุณ   ฉะเชิงเทรา  26 กันยายน 2560
       68    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  22 กันยายน 2560
       69    นางสาวกัณธิมา   มุกดาหาร  22 กันยายน 2560
       70    นางสาวศิรินุช   กรุงเทพมหานคร  22 กันยายน 2560
       71    นางณิชมน   กรุงเทพมหานคร  22 กันยายน 2560
       72    เด็กหญิงสิรินกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  22 กันยายน 2560
       73    เรืออากาศตจักรกฤช   กรุงเทพมหานคร  21 กันยายน 2560
       74    นายเกณฑกานต์   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2560
       75    นายภาสกร   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2560
       76    นายทศพล   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2560
       77    นายกิตติภัฏ   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2560
       78    น.ต.หญิงอุษณีย์   กรุงเทพมหานคร  15 กันยายน 2560
       79    น.ต.หญิงกตษกร   กรุงเทพมหานคร  15 กันยายน 2560
       80    ชัยยนันทน์   นนทบุรี  10 กันยายน 2560
       81    ร.ท.หญิงกุลภัทร   กรุงเทพมหานคร  8 กันยายน 2560
       82    น.อ.หญิง เกษรา   กรุงเทพมหานคร  7 กันยายน 2560
       83    ธนิตา   นนทบุรี  7 กันยายน 2560
       84    นิธิปวินท์   กรุงเทพมหานคร  4 กันยายน 2560
       85    อัจฉรียา   นครราชสีมา  2 กันยายน 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ