รุ่น   วันที่ 06/10/2560  ถึง 10/10/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 26 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   สุธาสินี          สมุทรปราการ    22 กันยายน 2560
       2   สุนทรีย์          สมุทรปราการ    20 กันยายน 2560
       3   ทัศสุวรรณ          กรุงเทพมหานคร    15 กันยายน 2560
       4   ทัศน์วรรณ          กรุงเทพมหานคร    15 กันยายน 2560
       5   นางกาญจนา          ปทุมธานี    15 กันยายน 2560
       6   ฐิตานันท์          นนทบุรี    13 กันยายน 2560
       7   ยศวัตน์          นนทบุรี    13 กันยายน 2560
       8   สายชล          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       9   สุทัศน์          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       10   ชัชพล          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       11   สัญธญา          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       12   บัญเจิด          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       13   พัชรา          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       14   รัชพล          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       15   อัญชลี          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       16   มัทนา          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       17   วิสาข์          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       18   วรพงษ์          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       19   ดิเรก          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       20   พร้อมพงศ์          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       21   พงศธร          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       22   บัณฑิต          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       23   สิรีธร          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       24   สุรีพร          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       25   สุภิญญา          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560
       26   ชาญชัย          นครสวรรค์    8 กันยายน 2560