วันที่   ถึง หลักสูตร   มีผู้สมัคร 26 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    น.ส.ยุภา   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2560
       2    นางมนวิภา   นนทบุรี  19 สิงหาคม 2560
       3    นางสาวประนอม   พระนครศรีอยุธยา  19 สิงหาคม 2560
       4    ชัชพล   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       5    สุทัศน์   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       6    สัญธญา   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       7    บัญเจิด   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       8    พัชรา   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       9    รัชพล   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       10    อัญชลี   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       11    ชัชชญา   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       12    สมศักดิ์   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       13    วิสาข์   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       14    วรพงษ์   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       15    ดิเรก   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       16    พร้อมพงศ์   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       17    พงศธร   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       18    บัณฑิต   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       19    ฉัตรมงคล   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       20    สิรีธร   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       21    สุรีพร   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       22    สุภิญญา   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       23    ยงยุทธ   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       24    วรัญญา   นนทบุรี  9 สิงหาคม 2560
       25    กำชัย   นนทบุรี  1 สิงหาคม 2560
       26    ปราณี   ปทุมธานี  5 มิถุนายน 2560