รุ่น   วันที่ 11/5/2560  ถึง 14/5/2560 หลักสูตร หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๑   มีผู้สมัคร 8 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   อุษานารถ          กรุงเทพมหานคร    8 พฤษภาคม 2560
       2   ฐานิตา          กรุงเทพมหานคร    8 พฤษภาคม 2560
       3   สิริวิมล          กรุงเทพมหานคร    7 พฤษภาคม 2560
       4   นาฏยา          กรุงเทพมหานคร    7 พฤษภาคม 2560
       5   นางสาวอรพรรณ          กรุงเทพมหานคร    7 พฤษภาคม 2560
       6   สามเณรธนพร. สุวรรณบุพผา          เพชรบูรณ์    7 พฤษภาคม 2560
       7   สามเณรปิยประดิษฐ์          เพชรบูรณ์    7 พฤษภาคม 2560
       8   นางกุนทิชา          เพชรบูรณ์    7 พฤษภาคม 2560