วันที่   ถึง หลักสูตร   มีผู้สมัคร 8 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    อุษานารถ   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2560
       2    ฐานิตา   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2560
       3    สิริวิมล   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2560
       4    นาฏยา   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2560
       5    นางสาวอรพรรณ   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2560
       6    สามเณรธนพร. สุวรรณบุพผา   เพชรบูรณ์  7 พฤษภาคม 2560
       7    สามเณรปิยประดิษฐ์   เพชรบูรณ์  7 พฤษภาคม 2560
       8    นางกุนทิชา   เพชรบูรณ์  7 พฤษภาคม 2560