รุ่น   วันที่ 1/9/2560  ถึง 3/9/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 48 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   เจียรนัย          กรุงเทพมหานคร    21 สิงหาคม 2560
       2   สุดารัตน์          ปทุมธานี    21 สิงหาคม 2560
       3   ธิติสุดา          กรุงเทพมหานคร    21 สิงหาคม 2560
       4   จิตตมาศ          กรุงเทพมหานคร    21 สิงหาคม 2560
       5   วิภาวี          สมุทรปราการ    21 สิงหาคม 2560
       6   วรรณนิภา          กรุงเทพมหานคร    21 สิงหาคม 2560
       7   นายชวน          ปทุมธานี    19 สิงหาคม 2560
       8   นางอุษนีย์          ปทุมธานี    19 สิงหาคม 2560
       9   นางพรทิพย์          ปทุมธานี    19 สิงหาคม 2560
       10   นายพิเชษฐ์          ปทุมธานี    19 สิงหาคม 2560
       11   สราวุธ          นครสวรรค์    18 สิงหาคม 2560
       12   ธัญรัศม์          กรุงเทพมหานคร    17 สิงหาคม 2560
       13   กัญญาลักษณ์          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       14   สายันต์          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       15   อโนชา          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       16   มยุลี          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       17   ชุติมา          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       18   ชนินทรักษ์          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       19   กัญจน์ชญา          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       20   ณัฐภูมิ          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       21   สุเมธ          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       22   สยุมภู          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       23   ธวัชชัย          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       24   ยุทธนา          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       25   จัตุรงค์          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       26   ศิริพร          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       27   สุจิตรา          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       28   อิสราวุฒิ          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       29   ศิรรินทร์          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       30   แป้ง          นครสวรรค์    17 สิงหาคม 2560
       31   สัญชัย          พระนครศรีอยุธยา    16 สิงหาคม 2560
       32   รัชนี          พระนครศรีอยุธยา    16 สิงหาคม 2560
       33   ชุติมา          ราชบุรี    16 สิงหาคม 2560
       34   อรพิน          สมุทรสงคราม    16 สิงหาคม 2560
       35   ยอดจุฑา          กรุงเทพมหานคร    16 สิงหาคม 2560
       36   สมพร          สระบุรี    11 สิงหาคม 2560
       37   น.ส.ศิริพร          กรุงเทพมหานคร    11 สิงหาคม 2560
       38   ปองพงค์          กรุงเทพมหานคร    8 สิงหาคม 2560
       39   วรรณวิภา          สมุทรปราการ    7 สิงหาคม 2560
       40   จินตนา          นนทบุรี    31 กรกฎาคม 2560
       41   กาญจนา          ปทุมธานี    19 กรกฎาคม 2560
       42   จุฑาทิพ          ปทุมธานี    17 กรกฎาคม 2560
       43   นส สุคนธ์          ปทุมธานี    4 กรกฎาคม 2560
       44   นส จุฑาทิพย์          ปทุมธานี    4 กรกฎาคม 2560
       45   นายอาธา          นครปฐม    30 มิถุนายน 2560
       46   นส.ศิริวรรณ          นครปฐม    30 มิถุนายน 2560
       47   อรวรรญา          นนทบุรี    26 มิถุนายน 2560
       48   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560