รุ่น   วันที่ 1/9/2560  ถึง 3/9/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 18 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   สัญชัย          พระนครศรีอยุธยา    16 สิงหาคม 2560
       2   รัชนี          พระนครศรีอยุธยา    16 สิงหาคม 2560
       3   ชุติมา          ราชบุรี    16 สิงหาคม 2560
       4   อรพิน          สมุทรสงคราม    16 สิงหาคม 2560
       5   ยอดจุฑา          กรุงเทพมหานคร    16 สิงหาคม 2560
       6   สมพร          สระบุรี    11 สิงหาคม 2560
       7   น.ส.ศิริพร          กรุงเทพมหานคร    11 สิงหาคม 2560
       8   ปองพงค์          กรุงเทพมหานคร    8 สิงหาคม 2560
       9   วรรณวิภา          สมุทรปราการ    7 สิงหาคม 2560
       10   จินตนา          นนทบุรี    31 กรกฎาคม 2560
       11   กาญจนา          ปทุมธานี    19 กรกฎาคม 2560
       12   จุฑาทิพ          ปทุมธานี    17 กรกฎาคม 2560
       13   นส สุคนธ์          ปทุมธานี    4 กรกฎาคม 2560
       14   นส จุฑาทิพย์          ปทุมธานี    4 กรกฎาคม 2560
       15   นายอาธา          นครปฐม    30 มิถุนายน 2560
       16   นส.ศิริวรรณ          นครปฐม    30 มิถุนายน 2560
       17   อรวรรญา          นนทบุรี    26 มิถุนายน 2560
       18   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560