วันที่ 01/09/2560  ถึง 07/09/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 86 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  1 กันยายน 2560
       2    อนันต์   ยโสธร  31 สิงหาคม 2560
       3    ภัสร์ลักษณ์   ยโสธร  31 สิงหาคม 2560
       4    ภัสร์ลักษณ์   ยโสธร  31 สิงหาคม 2560
       5    กัลยารัตน์   พระนครศรีอยุธยา  31 สิงหาคม 2560
       6    นางจุฑารัตน์   นครปฐม  30 สิงหาคม 2560
       7    นายชูชีพ   นครปฐม  30 สิงหาคม 2560
       8    รณกร   นครปฐม  30 สิงหาคม 2560
       9    กัลยา   ราชบุรี  29 สิงหาคม 2560
       10    เพ็ญวิภาดา   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       11    ปุรฎา   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       12    รัชกฤต   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       13    อนุชิต   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       14    วีรศิลป์   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       15    วัฒนชัย   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       16    รัฐเดช   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       17    ภัทรวุฒิ   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       18    พิพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       19    ณรงค์   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       20    ชยางกูร   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       21    พัฒนะ   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       22    ปิยะพล   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       23    คชาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       24    สุนทร   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       25    ภัทรวดี   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       26    วิยุตา   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       27    กมลชนก   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       28    ศิราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       29    น.ส.สุชา   พระนครศรีอยุธยา  28 สิงหาคม 2560
       30    นายภัทรภณ   พระนครศรีอยุธยา  28 สิงหาคม 2560
       31    นายธปภัค   ปทุมธานี  28 สิงหาคม 2560
       32    ทรรศพักตร์   เพชรบูรณ์  27 สิงหาคม 2560
       33    พรรณมณี   เพชรบูรณ์  27 สิงหาคม 2560
       34    ทองหยอด   กรุงเทพมหานคร  27 สิงหาคม 2560
       35    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  27 สิงหาคม 2560
       36    สมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  25 สิงหาคม 2560
       37    กนกพร   ชัยภูมิ  24 สิงหาคม 2560
       38    วิมลศรี   กรุงเทพมหานคร  24 สิงหาคม 2560
       39    เจียรนัย   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2560
       40    สุดารัตน์   ปทุมธานี  21 สิงหาคม 2560
       41    ธิติสุดา   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2560
       42    จิตตมาศ   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2560
       43    วิภาวี   สมุทรปราการ  21 สิงหาคม 2560
       44    วรรณนิภา   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2560
       45    นายชวน   ปทุมธานี  19 สิงหาคม 2560
       46    นางอุษนีย์   ปทุมธานี  19 สิงหาคม 2560
       47    นางพรทิพย์   ปทุมธานี  19 สิงหาคม 2560
       48    นายพิเชษฐ์   ปทุมธานี  19 สิงหาคม 2560
       49    สราวุธ   นครสวรรค์  18 สิงหาคม 2560
       50    ธัญรัศม์   กรุงเทพมหานคร  17 สิงหาคม 2560
       51    กัญญาลักษณ์   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       52    สายันต์   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       53    อโนชา   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       54    มยุลี   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       55    ชุติมา   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       56    ชนินทรักษ์   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       57    กัญจน์ชญา   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       58    ณัฐภูมิ   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       59    สุเมธ   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       60    สยุมภู   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       61    ธวัชชัย   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       62    ยุทธนา   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       63    จัตุรงค์   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       64    ศิริพร   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       65    สุจิตรา   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       66    อิสราวุฒิ   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       67    ศิรรินทร์   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       68    แป้ง   นครสวรรค์  17 สิงหาคม 2560
       69    สัญชัย   พระนครศรีอยุธยา  16 สิงหาคม 2560
       70    รัชนี   พระนครศรีอยุธยา  16 สิงหาคม 2560
       71    ชุติมา   ราชบุรี  16 สิงหาคม 2560
       72    อรพิน   สมุทรสงคราม  16 สิงหาคม 2560
       73    ยอดจุฑา   กรุงเทพมหานคร  16 สิงหาคม 2560
       74    สมพร   สระบุรี  11 สิงหาคม 2560
       75    น.ส.ศิริพร   กรุงเทพมหานคร  11 สิงหาคม 2560
       76    ปองพงค์   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2560
       77    วรรณวิภา   สมุทรปราการ  7 สิงหาคม 2560
       78    จินตนา   นนทบุรี  31 กรกฎาคม 2560
       79    กาญจนา   ปทุมธานี  19 กรกฎาคม 2560
       80    จุฑาทิพ   ปทุมธานี  17 กรกฎาคม 2560
       81    นส สุคนธ์   ปทุมธานี  4 กรกฎาคม 2560
       82    นส จุฑาทิพย์   ปทุมธานี  4 กรกฎาคม 2560
       83    นายอาธา   นครปฐม  30 มิถุนายน 2560
       84    นส.ศิริวรรณ   นครปฐม  30 มิถุนายน 2560
       85    อรวรรญา   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2560
       86    ปราณี   ปทุมธานี  5 มิถุนายน 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
088-5704328, 081-4024768
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ