รุ่น   วันที่ 25/8/2560  ถึง 27/8/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 23 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   คำตัน          ลำปาง    22 สิงหาคม 2560
       2   ปองพงค์          กรุงเทพมหานคร    22 สิงหาคม 2560
       3   วลีรัตน์          กรุงเทพมหานคร    22 สิงหาคม 2560
       4   น.อ.หญิงกานดา          กรุงเทพมหานคร    21 สิงหาคม 2560
       5   ภินันท์          กรุงเทพมหานคร    21 สิงหาคม 2560
       6   พรทิพย์          ปทุมธานี    20 สิงหาคม 2560
       7   นางอรุณี          กรุงเทพมหานคร    20 สิงหาคม 2560
       8   สุภลักษณ์          ชลบุรี    19 สิงหาคม 2560
       9   ศิรินทร์รัตน์          นนทบุรี    18 สิงหาคม 2560
       10   นายวรพัฒน์          กรุงเทพมหานคร    18 สิงหาคม 2560
       11   นางสาว จิรกัญญา          กรุงเทพมหานคร    18 สิงหาคม 2560
       12   วราภรณ์          พระนครศรีอยุธยา    17 สิงหาคม 2560
       13   ชุฎา          กรุงเทพมหานคร    16 สิงหาคม 2560
       14   ฐานันตร์          กรุงเทพมหานคร    16 สิงหาคม 2560
       15   ปัณณ์พัฒน์          นครปฐม    16 สิงหาคม 2560
       16   เพ็ญวิภาดา          กรุงเทพมหานคร    9 สิงหาคม 2560
       17   นส.ปรวีร์          กรุงเทพมหานคร    8 สิงหาคม 2560
       18   วรรณวิภา          สมุทรปราการ    7 สิงหาคม 2560
       19   สุทิน          กรุงเทพมหานคร    7 สิงหาคม 2560
       20   นายภัทรพล          สระแก้ว    7 สิงหาคม 2560
       21   เพ็ญพรรณ          สุพรรณบุรี    27 กรกฎาคม 2560
       22   ชัยยนันทน์          นนทบุรี    7 กรกฎาคม 2560
       23   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560