รุ่น   วันที่ 25/8/2560  ถึง 27/8/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 11 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   ชุฎา          กรุงเทพมหานคร    16 สิงหาคม 2560
       2   ฐานันตร์          กรุงเทพมหานคร    16 สิงหาคม 2560
       3   ปัณณ์พัฒน์          นครปฐม    16 สิงหาคม 2560
       4   เพ็ญวิภาดา          กรุงเทพมหานคร    9 สิงหาคม 2560
       5   นส.ปรวีร์          กรุงเทพมหานคร    8 สิงหาคม 2560
       6   วรรณวิภา          สมุทรปราการ    7 สิงหาคม 2560
       7   สุทิน          กรุงเทพมหานคร    7 สิงหาคม 2560
       8   นายภัทรพล          สระแก้ว    7 สิงหาคม 2560
       9   เพ็ญพรรณ          สุพรรณบุรี    27 กรกฎาคม 2560
       10   ชัยยนันทน์          นนทบุรี    7 กรกฎาคม 2560
       11   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560