รุ่น   วันที่ 28/7/2560  ถึง 30/7/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 118 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   สมคิด          กรุงเทพมหานคร    28 กรกฎาคม 2560
       2   ไชยา          กรุงเทพมหานคร    28 กรกฎาคม 2560
       3   ลิขิต          กรุงเทพมหานคร    28 กรกฎาคม 2560
       4   โอภาส          ปทุมธานี    28 กรกฎาคม 2560
       5   นายทัสสยุ          กรุงเทพมหานคร    28 กรกฎาคม 2560
       6   นางดาราวรรณ          กรุงเทพมหานคร    28 กรกฎาคม 2560
       7   นาง ผจงศิริ          กรุงเทพมหานคร    28 กรกฎาคม 2560
       8   คงเดช          กรุงเทพมหานคร    27 กรกฎาคม 2560
       9   ภัสร์ลักษณ์          กรุงเทพมหานคร    27 กรกฎาคม 2560
       10   ชญาณี          ชลบุรี    27 กรกฎาคม 2560
       11   ดวงรัตน์          ปทุมธานี    27 กรกฎาคม 2560
       12   เชอลี่          สมุทรปราการ    26 กรกฎาคม 2560
       13   พลอยนพัทร์          สมุทรปราการ    26 กรกฎาคม 2560
       14   ยิ่งยศ          สมุทรปราการ    26 กรกฎาคม 2560
       15   ชญาพัฒน์          กรุงเทพมหานคร    26 กรกฎาคม 2560
       16   ภัคศรัตน์          กรุงเทพมหานคร    26 กรกฎาคม 2560
       17   จุฑามาศ          กรุงเทพมหานคร    26 กรกฎาคม 2560
       18   นางสาววงศ์รวี          ชลบุรี    26 กรกฎาคม 2560
       19   นางสาวศิรินารถ          กรุงเทพมหานคร    25 กรกฎาคม 2560
       20   นางสาวณัฎฐนันท์          กรุงเทพมหานคร    25 กรกฎาคม 2560
       21   นางสาวศิราภรณ์          กรุงเทพมหานคร    25 กรกฎาคม 2560
       22   นายพีระพัฒน์          กรุงเทพมหานคร    25 กรกฎาคม 2560
       23   กชวรรณ          กรุงเทพมหานคร    25 กรกฎาคม 2560
       24   ศิรินทร์รัตน์          นนทบุรี    24 กรกฎาคม 2560
       25   กนกพร          กรุงเทพมหานคร    24 กรกฎาคม 2560
       26   วัชรินทร์          นนทบุรี    24 กรกฎาคม 2560
       27   ทัชชา          นนทบุรี    24 กรกฎาคม 2560
       28   อัณญลักษณ์          กรุงเทพมหานคร    23 กรกฎาคม 2560
       29   ศักดิชัย          นครราชสีมา    23 กรกฎาคม 2560
       30   เกศสุดา          กรุงเทพมหานคร    22 กรกฎาคม 2560
       31   สุมน          นนทบุรี    22 กรกฎาคม 2560
       32   อนงคนาฏ          ปทุมธานี    21 กรกฎาคม 2560
       33   ชาญศักดิ์          กรุงเทพมหานคร    21 กรกฎาคม 2560
       34   ฐิติมา          กรุงเทพมหานคร    21 กรกฎาคม 2560
       35   ภัทรนันต์          กรุงเทพมหานคร    21 กรกฎาคม 2560
       36   นางสิริพร          กรุงเทพมหานคร    21 กรกฎาคม 2560
       37   นางพัชรี          กรุงเทพมหานคร    21 กรกฎาคม 2560
       38   ณัฏฐ์          ปทุมธานี    21 กรกฎาคม 2560
       39   ร.ท.กฤษณะ          กรุงเทพมหานคร    21 กรกฎาคม 2560
       40   ร.ท.หญิง กุลภัทร          กรุงเทพมหานคร    21 กรกฎาคม 2560
       41   พล.อ.ต.ประเสริฐ          กรุงเทพมหานคร    21 กรกฎาคม 2560
       42   น.อ.หญิง เกษรา          กรุงเทพมหานคร    21 กรกฎาคม 2560
       43   สายธาร          นนทบุรี    20 กรกฎาคม 2560
       44   วิมล          พระนครศรีอยุธยา    20 กรกฎาคม 2560
       45   นางสาวสายธาร          นนทบุรี    20 กรกฎาคม 2560
       46   กาญจนา          ปทุมธานี    19 กรกฎาคม 2560
       47   สุนิทรา          ปทุมธานี    19 กรกฎาคม 2560
       48   นงนุช          ปทุมธานี    19 กรกฎาคม 2560
       49   นางยมลพร          สมุทรปราการ    18 กรกฎาคม 2560
       50   น.ส.กนกธร          สมุทรปราการ    18 กรกฎาคม 2560
       51   น.ส.บุญรื่น          สมุทรปราการ    18 กรกฎาคม 2560
       52   เจียรนัย          กรุงเทพมหานคร    17 กรกฎาคม 2560
       53   วิชุดา          นนทบุรี    17 กรกฎาคม 2560
       54   พรรณพิไล          นนทบุรี    16 กรกฎาคม 2560
       55   ณัฐฐินันท์          ปทุมธานี    16 กรกฎาคม 2560
       56   สุชา          พระนครศรีอยุธยา    14 กรกฎาคม 2560
       57   วิภัสรา          ชุมพร    14 กรกฎาคม 2560
       58   นวลกมล          นครปฐม    14 กรกฎาคม 2560
       59   โสฬส          นครปฐม    14 กรกฎาคม 2560
       60   ปัทฐวรรณ          กรุงเทพมหานคร    13 กรกฎาคม 2560
       61   คุณกัณหา          กรุงเทพมหานคร    13 กรกฎาคม 2560
       62   จินตนา          นนทบุรี    13 กรกฎาคม 2560
       63   นพดล          สมุทรปราการ    13 กรกฎาคม 2560
       64   นางอารี          พระนครศรีอยุธยา    13 กรกฎาคม 2560
       65   นางสายหยุด          พระนครศรีอยุธยา    13 กรกฎาคม 2560
       66   ปองพงค์          กรุงเทพมหานคร    13 กรกฎาคม 2560
       67   น.ส.ณิชารัศม์          กรุงเทพมหานคร    13 กรกฎาคม 2560
       68   น.ส.วรรณพา          ปทุมธานี    13 กรกฎาคม 2560
       69   นางกัลยารัตน์          พระนครศรีอยุธยา    12 กรกฎาคม 2560
       70   สุรีรัตน์          เพชรบุรี    12 กรกฎาคม 2560
       71   สุดารัตน์          นครปฐม    12 กรกฎาคม 2560
       72   มีนรัตน์          กรุงเทพมหานคร    12 กรกฎาคม 2560
       73   ปนัดดา          กรุงเทพมหานคร    12 กรกฎาคม 2560
       74   สุดารัตน์          ปทุมธานี    11 กรกฎาคม 2560
       75   จิรเมศร์          กรุงเทพมหานคร    11 กรกฎาคม 2560
       76   นายวรพัฒน์          กรุงเทพมหานคร    11 กรกฎาคม 2560
       77   นางสาว จิรกัญญา          กรุงเทพมหานคร    11 กรกฎาคม 2560
       78   สัจนา          ปทุมธานี    10 กรกฎาคม 2560
       79   จิราภรณ์          พระนครศรีอยุธยา    10 กรกฎาคม 2560
       80   ณัฐกานต์          สมุทรปราการ    9 กรกฎาคม 2560
       81   จันทร์ภัสสร          สมุทรปราการ    9 กรกฎาคม 2560
       82   สมหมาย          พระนครศรีอยุธยา    9 กรกฎาคม 2560
       83   บุญเสริม          พระนครศรีอยุธยา    9 กรกฎาคม 2560
       84   วรรณา          กรุงเทพมหานคร    9 กรกฎาคม 2560
       85   นางบุญถิ่น          ปทุมธานี    8 กรกฎาคม 2560
       86   นางมัณฑนาพร          ระยอง    7 กรกฎาคม 2560
       87    นางภาวนา          ระยอง    7 กรกฎาคม 2560
       88   นางเงาแข          ระยอง    7 กรกฎาคม 2560
       89   ศุภรัตน์          นนทบุรี    6 กรกฎาคม 2560
       90   น.สชวิศา          นนทบุรี    6 กรกฎาคม 2560
       91   นายพรชัย          กรุงเทพมหานคร    6 กรกฎาคม 2560
       92   ปัณฑิตทยา          พระนครศรีอยุธยา    5 กรกฎาคม 2560
       93   รัชนี          พระนครศรีอยุธยา    5 กรกฎาคม 2560
       94   อรพิน          สมุทรสงคราม    5 กรกฎาคม 2560
       95   ศยามล          นนทบุรี    5 กรกฎาคม 2560
       96   สัญชัย          พระนครศรีอยุธยา    5 กรกฎาคม 2560
       97   นภสวรรณ          นนทบุรี    5 กรกฎาคม 2560
       98   นายพฤทธิพงศ์          กรุงเทพมหานคร    4 กรกฎาคม 2560
       99   จันทร์ธิดา          กรุงเทพมหานคร    4 กรกฎาคม 2560
       100   ยุวิริยา          กรุงเทพมหานคร    3 กรกฎาคม 2560
       101   รัตนาภรณ์          กรุงเทพมหานคร    3 กรกฎาคม 2560
       102   อัฏนา          กรุงเทพมหานคร    3 กรกฎาคม 2560
       103   ชันษา          กรุงเทพมหานคร    2 กรกฎาคม 2560
       104   ภัทรภณ          กรุงเทพมหานคร    30 มิถุนายน 2560
       105   เพ็ญนภา          สมุทรปราการ    29 มิถุนายน 2560
       106   นางสาวสิตานันทน์          ปทุมธานี    27 มิถุนายน 2560
       107   กัญญาณัฐ          กรุงเทพมหานคร    27 มิถุนายน 2560
       108   ยุ          สมุทรปราการ    22 มิถุนายน 2560
       109   ผ่องศรี          สมุทรปราการ    22 มิถุนายน 2560
       110   เนียม          สมุทรปราการ    22 มิถุนายน 2560
       111   สุรีย์พร          นนทบุรี    21 มิถุนายน 2560
       112   วีรนุช          นนทบุรี    21 มิถุนายน 2560
       113   พิมล          ราชบุรี    14 มิถุนายน 2560
       114   อิสรีย์          กรุงเทพมหานคร    12 มิถุนายน 2560
       115   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560
       116   เรืองชัย          พระนครศรีอยุธยา    1 มิถุนายน 2560
       117   ชรินทร์พรรณ          กรุงเทพมหานคร    22 พฤษภาคม 2560
       118   หทัยถวิล          กรุงเทพมหานคร    17 พฤษภาคม 2560