วันที่ 28/07/2560  ถึง 30/07/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 118 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    สมคิด   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2560
       2    ไชยา   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2560
       3    ลิขิต   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2560
       4    โอภาส   ปทุมธานี  28 กรกฎาคม 2560
       5    นายทัสสยุ   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2560
       6    นางดาราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2560
       7    นาง ผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2560
       8    คงเดช   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2560
       9    ภัสร์ลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2560
       10    ชญาณี   ชลบุรี  27 กรกฎาคม 2560
       11    ดวงรัตน์   ปทุมธานี  27 กรกฎาคม 2560
       12    เชอลี่   สมุทรปราการ  26 กรกฎาคม 2560
       13    พลอยนพัทร์   สมุทรปราการ  26 กรกฎาคม 2560
       14    ยิ่งยศ   สมุทรปราการ  26 กรกฎาคม 2560
       15    ชญาพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2560
       16    ภัคศรัตน์   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2560
       17    จุฑามาศ   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2560
       18    นางสาววงศ์รวี   ชลบุรี  26 กรกฎาคม 2560
       19    นางสาวศิรินารถ   กรุงเทพมหานคร  25 กรกฎาคม 2560
       20    นางสาวณัฎฐนันท์   กรุงเทพมหานคร  25 กรกฎาคม 2560
       21    นางสาวศิราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  25 กรกฎาคม 2560
       22    นายพีระพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  25 กรกฎาคม 2560
       23    กชวรรณ   กรุงเทพมหานคร  25 กรกฎาคม 2560
       24    ศิรินทร์รัตน์   นนทบุรี  24 กรกฎาคม 2560
       25    กนกพร   กรุงเทพมหานคร  24 กรกฎาคม 2560
       26    วัชรินทร์   นนทบุรี  24 กรกฎาคม 2560
       27    ทัชชา   นนทบุรี  24 กรกฎาคม 2560
       28    อัณญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  23 กรกฎาคม 2560
       29    ศักดิชัย   นครราชสีมา  23 กรกฎาคม 2560
       30    เกศสุดา   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2560
       31    สุมน   นนทบุรี  22 กรกฎาคม 2560
       32    อนงคนาฏ   ปทุมธานี  21 กรกฎาคม 2560
       33    ชาญศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  21 กรกฎาคม 2560
       34    ฐิติมา   กรุงเทพมหานคร  21 กรกฎาคม 2560
       35    ภัทรนันต์   กรุงเทพมหานคร  21 กรกฎาคม 2560
       36    นางสิริพร   กรุงเทพมหานคร  21 กรกฎาคม 2560
       37    นางพัชรี   กรุงเทพมหานคร  21 กรกฎาคม 2560
       38    ณัฏฐ์   ปทุมธานี  21 กรกฎาคม 2560
       39    ร.ท.กฤษณะ   กรุงเทพมหานคร  21 กรกฎาคม 2560
       40    ร.ท.หญิง กุลภัทร   กรุงเทพมหานคร  21 กรกฎาคม 2560
       41    พล.อ.ต.ประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  21 กรกฎาคม 2560
       42    น.อ.หญิง เกษรา   กรุงเทพมหานคร  21 กรกฎาคม 2560
       43    สายธาร   นนทบุรี  20 กรกฎาคม 2560
       44    วิมล   พระนครศรีอยุธยา  20 กรกฎาคม 2560
       45    นางสาวสายธาร   นนทบุรี  20 กรกฎาคม 2560
       46    กาญจนา   ปทุมธานี  19 กรกฎาคม 2560
       47    สุนิทรา   ปทุมธานี  19 กรกฎาคม 2560
       48    นงนุช   ปทุมธานี  19 กรกฎาคม 2560
       49    นางยมลพร   สมุทรปราการ  18 กรกฎาคม 2560
       50    น.ส.กนกธร   สมุทรปราการ  18 กรกฎาคม 2560
       51    น.ส.บุญรื่น   สมุทรปราการ  18 กรกฎาคม 2560
       52    เจียรนัย   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2560
       53    วิชุดา   นนทบุรี  17 กรกฎาคม 2560
       54    พรรณพิไล   นนทบุรี  16 กรกฎาคม 2560
       55    ณัฐฐินันท์   ปทุมธานี  16 กรกฎาคม 2560
       56    สุชา   พระนครศรีอยุธยา  14 กรกฎาคม 2560
       57    วิภัสรา   ชุมพร  14 กรกฎาคม 2560
       58    นวลกมล   นครปฐม  14 กรกฎาคม 2560
       59    โสฬส   นครปฐม  14 กรกฎาคม 2560
       60    ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2560
       61    คุณกัณหา   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2560
       62    จินตนา   นนทบุรี  13 กรกฎาคม 2560
       63    นพดล   สมุทรปราการ  13 กรกฎาคม 2560
       64    นางอารี   พระนครศรีอยุธยา  13 กรกฎาคม 2560
       65    นางสายหยุด   พระนครศรีอยุธยา  13 กรกฎาคม 2560
       66    ปองพงค์   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2560
       67    น.ส.ณิชารัศม์   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2560
       68    น.ส.วรรณพา   ปทุมธานี  13 กรกฎาคม 2560
       69    นางกัลยารัตน์   พระนครศรีอยุธยา  12 กรกฎาคม 2560
       70    สุรีรัตน์   เพชรบุรี  12 กรกฎาคม 2560
       71    สุดารัตน์   นครปฐม  12 กรกฎาคม 2560
       72    มีนรัตน์   กรุงเทพมหานคร  12 กรกฎาคม 2560
       73    ปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  12 กรกฎาคม 2560
       74    สุดารัตน์   ปทุมธานี  11 กรกฎาคม 2560
       75    จิรเมศร์   กรุงเทพมหานคร  11 กรกฎาคม 2560
       76    นายวรพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  11 กรกฎาคม 2560
       77    นางสาว จิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  11 กรกฎาคม 2560
       78    สัจนา   ปทุมธานี  10 กรกฎาคม 2560
       79    จิราภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  10 กรกฎาคม 2560
       80    ณัฐกานต์   สมุทรปราการ  9 กรกฎาคม 2560
       81    จันทร์ภัสสร   สมุทรปราการ  9 กรกฎาคม 2560
       82    สมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  9 กรกฎาคม 2560
       83    บุญเสริม   พระนครศรีอยุธยา  9 กรกฎาคม 2560
       84    วรรณา   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2560
       85    นางบุญถิ่น   ปทุมธานี  8 กรกฎาคม 2560
       86    นางมัณฑนาพร   ระยอง  7 กรกฎาคม 2560
       87    นางภาวนา   ระยอง  7 กรกฎาคม 2560
       88    นางเงาแข   ระยอง  7 กรกฎาคม 2560
       89    ศุภรัตน์   นนทบุรี  6 กรกฎาคม 2560
       90    น.สชวิศา   นนทบุรี  6 กรกฎาคม 2560
       91    นายพรชัย   กรุงเทพมหานคร  6 กรกฎาคม 2560
       92    ปัณฑิตทยา   พระนครศรีอยุธยา  5 กรกฎาคม 2560
       93    รัชนี   พระนครศรีอยุธยา  5 กรกฎาคม 2560
       94    อรพิน   สมุทรสงคราม  5 กรกฎาคม 2560
       95    ศยามล   นนทบุรี  5 กรกฎาคม 2560
       96    สัญชัย   พระนครศรีอยุธยา  5 กรกฎาคม 2560
       97    นภสวรรณ   นนทบุรี  5 กรกฎาคม 2560
       98    นายพฤทธิพงศ์   กรุงเทพมหานคร  4 กรกฎาคม 2560
       99    จันทร์ธิดา   กรุงเทพมหานคร  4 กรกฎาคม 2560
       100    ยุวิริยา   กรุงเทพมหานคร  3 กรกฎาคม 2560
       101    รัตนาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  3 กรกฎาคม 2560
       102    อัฏนา   กรุงเทพมหานคร  3 กรกฎาคม 2560
       103    ชันษา   กรุงเทพมหานคร  2 กรกฎาคม 2560
       104    ภัทรภณ   กรุงเทพมหานคร  30 มิถุนายน 2560
       105    เพ็ญนภา   สมุทรปราการ  29 มิถุนายน 2560
       106    นางสาวสิตานันทน์   ปทุมธานี  27 มิถุนายน 2560
       107    กัญญาณัฐ   กรุงเทพมหานคร  27 มิถุนายน 2560
       108    ยุ   สมุทรปราการ  22 มิถุนายน 2560
       109    ผ่องศรี   สมุทรปราการ  22 มิถุนายน 2560
       110    เนียม   สมุทรปราการ  22 มิถุนายน 2560
       111    สุรีย์พร   นนทบุรี  21 มิถุนายน 2560
       112    วีรนุช   นนทบุรี  21 มิถุนายน 2560
       113    พิมล   ราชบุรี  14 มิถุนายน 2560
       114    อิสรีย์   กรุงเทพมหานคร  12 มิถุนายน 2560
       115    ปราณี   ปทุมธานี  5 มิถุนายน 2560
       116    เรืองชัย   พระนครศรีอยุธยา  1 มิถุนายน 2560
       117    ชรินทร์พรรณ   กรุงเทพมหานคร  22 พฤษภาคม 2560
       118    หทัยถวิล   กรุงเทพมหานคร  17 พฤษภาคม 2560