วันที่ 23/06/2560  ถึง 25/06/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 92 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    พฤทธิพงศ์   กรุงเทพมหานคร  23 มิถุนายน 2560
       2    นางสาวจุฑามาส เสมสวัสดิ์   ปทุมธานี  23 มิถุนายน 2560
       3    ธานินทร์   ปทุมธานี  23 มิถุนายน 2560
       4    ชัญญานุช   ปทุมธานี  22 มิถุนายน 2560
       5    ภินันท์   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2560
       6    น.ส.สำรวล   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2560
       7    อมรักษ์   นนทบุรี  21 มิถุนายน 2560
       8    ไชยา   กรุงเทพมหานคร  21 มิถุนายน 2560
       9    นางสาวสมบุญ   สมุทรปราการ  20 มิถุนายน 2560
       10    นายอภิชาติ   กรุงเทพมหานคร  20 มิถุนายน 2560
       11    พษวีส์   กรุงเทพมหานคร  20 มิถุนายน 2560
       12    นิตยา   กรุงเทพมหานคร  20 มิถุนายน 2560
       13    สำเนาว   พระนครศรีอยุธยา  19 มิถุนายน 2560
       14    นายณัฐพงศ์   กรุงเทพมหานคร  19 มิถุนายน 2560
       15    น.ส.ศุภาวีร์   กรุงเทพมหานคร  19 มิถุนายน 2560
       16    Dr.เกศฉราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  19 มิถุนายน 2560
       17    กาญจนา   ปทุมธานี  19 มิถุนายน 2560
       18    อัจฉราภรณ์   ปทุมธานี  19 มิถุนายน 2560
       19    นางบรรจง   กาฬสินธุ์  19 มิถุนายน 2560
       20    วัชรินทร   นนทบุรี  18 มิถุนายน 2560
       21    ทัชชา   นนทบุรี  18 มิถุนายน 2560
       22    นายพันธกานต์   ปทุมธานี  18 มิถุนายน 2560
       23    นางจิราภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  18 มิถุนายน 2560
       24    สุนิทรา   ปทุมธานี  18 มิถุนายน 2560
       25    คำตัน   ลำปาง  18 มิถุนายน 2560
       26    สายชล   นนทบุรี  17 มิถุนายน 2560
       27    จินตนา   นนทบุรี  17 มิถุนายน 2560
       28    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  16 มิถุนายน 2560
       29    น.ส.รัชนู   ปทุมธานี  16 มิถุนายน 2560
       30    ปัทมา   สมุทรปราการ  16 มิถุนายน 2560
       31    นางสาวเอื้อนจิตร   สมุทรปราการ  15 มิถุนายน 2560
       32    พรทิพย์   ปทุมธานี  15 มิถุนายน 2560
       33    พรทิพย์   สมุทรสาคร  14 มิถุนายน 2560
       34    วิรัญญาณ์   ปทุมธานี  14 มิถุนายน 2560
       35    อัฏนา   กรุงเทพมหานคร  13 มิถุนายน 2560
       36    สวลักษณ์   นนทบุรี  13 มิถุนายน 2560
       37    น.ส.ชิดชนก   กรุงเทพมหานคร  12 มิถุนายน 2560
       38    น.อ.หญิง อุไร   กรุงเทพมหานคร  12 มิถุนายน 2560
       39    น.อ.หญิง วราภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  12 มิถุนายน 2560
       40    นางสาว กัณทิมา   ปทุมธานี  12 มิถุนายน 2560
       41    พรรณพิไล   นนทบุรี  11 มิถุนายน 2560
       42    ชันษา   กรุงเทพมหานคร  10 มิถุนายน 2560
       43    จรินทร์ทร   นครปฐม  9 มิถุนายน 2560
       44    กนกวรรณ   นครปฐม  9 มิถุนายน 2560
       45    ศิริวรรณ   นครปฐม  9 มิถุนายน 2560
       46    กรปริยา   นครปฐม  9 มิถุนายน 2560
       47    นางชุนลั้ง   นครปฐม  9 มิถุนายน 2560
       48    ทรงขวัญ   กรุงเทพมหานคร  8 มิถุนายน 2560
       49    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  7 มิถุนายน 2560
       50    นายสัญชัย   พระนครศรีอยุธยา  7 มิถุนายน 2560
       51    ณัชชา   อ่างทอง  6 มิถุนายน 2560
       52    พิมล   ราชบุรี  6 มิถุนายน 2560
       53    ทิพวรรณ   กรุงเทพมหานคร  5 มิถุนายน 2560
       54    ศุภิสรา   นนทบุรี  5 มิถุนายน 2560
       55    วิภาดา   พระนครศรีอยุธยา  5 มิถุนายน 2560
       56    วันทนา   ปทุมธานี  5 มิถุนายน 2560
       57    ลัดดาวัลย์   นนทบุรี  5 มิถุนายน 2560
       58    พัชรินทร์   นนทบุรี  5 มิถุนายน 2560
       59    ปวีณา   นนทบุรี  5 มิถุนายน 2560
       60    ปราณี   ปทุมธานี  5 มิถุนายน 2560
       61    ปานรดา   สมุทรปราการ  5 มิถุนายน 2560
       62    พิมพ์วลัญช์   กรุงเทพมหานคร  4 มิถุนายน 2560
       63    นางดุษณีย์   กรุงเทพมหานคร  3 มิถุนายน 2560
       64    ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  3 มิถุนายน 2560
       65    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  3 มิถุนายน 2560
       66    นายวรพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  3 มิถุนายน 2560
       67    นภสวรรณ   นนทบุรี  2 มิถุนายน 2560
       68    สุมน   นนทบุรี  2 มิถุนายน 2560
       69    นิตยา   พระนครศรีอยุธยา  2 มิถุนายน 2560
       70    จันทร์ธิดา   กรุงเทพมหานคร  1 มิถุนายน 2560
       71    มาลัย   พระนครศรีอยุธยา  1 มิถุนายน 2560
       72    นางสาวจารุวรรณภัทร์   ปทุมธานี  31 พฤษภาคม 2560
       73    ประอรศิริ   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2560
       74    สุดารัช   กรุงเทพมหานคร  31 พฤษภาคม 2560
       75    วรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  29 พฤษภาคม 2560
       76    เกศสุดา   กรุงเทพมหานคร  28 พฤษภาคม 2560
       77    น.ส. เสาวลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  24 พฤษภาคม 2560
       78    น.ส. ทิพย์อัมพร   กรุงเทพมหานคร  24 พฤษภาคม 2560
       79    น.ส.พนิดา   กรุงเทพมหานคร  24 พฤษภาคม 2560
       80    น.ส.สุพิชญ์รดา   ฉะเชิงเทรา  22 พฤษภาคม 2560
       81    นพดล   สมุทรปราการ  21 พฤษภาคม 2560
       82    เบญจมาศ   สมุทรปราการ  20 พฤษภาคม 2560
       83    อรอนงค์   กรุงเทพมหานคร  19 พฤษภาคม 2560
       84    พรวรินท์   กระบี่  19 พฤษภาคม 2560
       85    อุบลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤษภาคม 2560
       86    เกตุวดี   กรุงเทพมหานคร  12 พฤษภาคม 2560
       87    นางธัญญรัตน์   นนทบุรี  19 เมษายน 2560
       88    สุพาพร   กรุงเทพมหานคร  4 เมษายน 2560
       89    นางสาวกนกอร   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2560
       90    นางสาวธัญชยพร   กรุงเทพมหานคร  22 มีนาคม 2560
       91    นายณัฐพัช   กรุงเทพมหานคร  22 มีนาคม 2560
       92    นางสาวธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤศจิกายน 2559