รุ่น   วันที่ 23/6/2560  ถึง 25/6/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 92 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   พฤทธิพงศ์          กรุงเทพมหานคร    23 มิถุนายน 2560
       2   นางสาวจุฑามาส เสมสวัสดิ์          ปทุมธานี    23 มิถุนายน 2560
       3   ธานินทร์          ปทุมธานี    23 มิถุนายน 2560
       4   ชัญญานุช          ปทุมธานี    22 มิถุนายน 2560
       5   ภินันท์          กรุงเทพมหานคร    22 มิถุนายน 2560
       6   น.ส.สำรวล          กรุงเทพมหานคร    22 มิถุนายน 2560
       7   อมรักษ์          นนทบุรี    21 มิถุนายน 2560
       8   ไชยา          กรุงเทพมหานคร    21 มิถุนายน 2560
       9   นางสาวสมบุญ          สมุทรปราการ    20 มิถุนายน 2560
       10   นายอภิชาติ          กรุงเทพมหานคร    20 มิถุนายน 2560
       11   พษวีส์          กรุงเทพมหานคร    20 มิถุนายน 2560
       12   นิตยา          กรุงเทพมหานคร    20 มิถุนายน 2560
       13   สำเนาว          พระนครศรีอยุธยา    19 มิถุนายน 2560
       14   นายณัฐพงศ์          กรุงเทพมหานคร    19 มิถุนายน 2560
       15   น.ส.ศุภาวีร์          กรุงเทพมหานคร    19 มิถุนายน 2560
       16   Dr.เกศฉราภรณ์          กรุงเทพมหานคร    19 มิถุนายน 2560
       17   กาญจนา          ปทุมธานี    19 มิถุนายน 2560
       18   อัจฉราภรณ์          ปทุมธานี    19 มิถุนายน 2560
       19   นางบรรจง          กาฬสินธุ์    19 มิถุนายน 2560
       20   วัชรินทร          นนทบุรี    18 มิถุนายน 2560
       21   ทัชชา          นนทบุรี    18 มิถุนายน 2560
       22   นายพันธกานต์          ปทุมธานี    18 มิถุนายน 2560
       23   นางจิราภรณ์          พระนครศรีอยุธยา    18 มิถุนายน 2560
       24   สุนิทรา          ปทุมธานี    18 มิถุนายน 2560
       25   คำตัน          ลำปาง    18 มิถุนายน 2560
       26   สายชล          นนทบุรี    17 มิถุนายน 2560
       27   จินตนา          นนทบุรี    17 มิถุนายน 2560
       28   น.ส.สุปรียา          ปทุมธานี    16 มิถุนายน 2560
       29   น.ส.รัชนู          ปทุมธานี    16 มิถุนายน 2560
       30   ปัทมา          สมุทรปราการ    16 มิถุนายน 2560
       31   นางสาวเอื้อนจิตร          สมุทรปราการ    15 มิถุนายน 2560
       32   พรทิพย์          ปทุมธานี    15 มิถุนายน 2560
       33   พรทิพย์          สมุทรสาคร    14 มิถุนายน 2560
       34   วิรัญญาณ์          ปทุมธานี    14 มิถุนายน 2560
       35   อัฏนา          กรุงเทพมหานคร    13 มิถุนายน 2560
       36   สวลักษณ์          นนทบุรี    13 มิถุนายน 2560
       37   น.ส.ชิดชนก          กรุงเทพมหานคร    12 มิถุนายน 2560
       38   น.อ.หญิง อุไร          กรุงเทพมหานคร    12 มิถุนายน 2560
       39   น.อ.หญิง วราภรณ์          พระนครศรีอยุธยา    12 มิถุนายน 2560
       40   นางสาว กัณทิมา          ปทุมธานี    12 มิถุนายน 2560
       41   พรรณพิไล          นนทบุรี    11 มิถุนายน 2560
       42   ชันษา          กรุงเทพมหานคร    10 มิถุนายน 2560
       43   จรินทร์ทร          นครปฐม    9 มิถุนายน 2560
       44   กนกวรรณ          นครปฐม    9 มิถุนายน 2560
       45   ศิริวรรณ          นครปฐม    9 มิถุนายน 2560
       46   กรปริยา          นครปฐม    9 มิถุนายน 2560
       47   นางชุนลั้ง          นครปฐม    9 มิถุนายน 2560
       48   ทรงขวัญ          กรุงเทพมหานคร    8 มิถุนายน 2560
       49   นางรัชนี          พระนครศรีอยุธยา    7 มิถุนายน 2560
       50   นายสัญชัย          พระนครศรีอยุธยา    7 มิถุนายน 2560
       51   ณัชชา          อ่างทอง    6 มิถุนายน 2560
       52   พิมล          ราชบุรี    6 มิถุนายน 2560
       53   ทิพวรรณ          กรุงเทพมหานคร    5 มิถุนายน 2560
       54   ศุภิสรา          นนทบุรี    5 มิถุนายน 2560
       55   วิภาดา          พระนครศรีอยุธยา    5 มิถุนายน 2560
       56   วันทนา          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560
       57   ลัดดาวัลย์          นนทบุรี    5 มิถุนายน 2560
       58   พัชรินทร์          นนทบุรี    5 มิถุนายน 2560
       59   ปวีณา          นนทบุรี    5 มิถุนายน 2560
       60   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560
       61   ปานรดา          สมุทรปราการ    5 มิถุนายน 2560
       62   พิมพ์วลัญช์          กรุงเทพมหานคร    4 มิถุนายน 2560
       63   นางดุษณีย์          กรุงเทพมหานคร    3 มิถุนายน 2560
       64   ปัทฐวรรณ          กรุงเทพมหานคร    3 มิถุนายน 2560
       65   นางสาวจิรกัญญา          กรุงเทพมหานคร    3 มิถุนายน 2560
       66   นายวรพัฒน์          กรุงเทพมหานคร    3 มิถุนายน 2560
       67   นภสวรรณ          นนทบุรี    2 มิถุนายน 2560
       68   สุมน          นนทบุรี    2 มิถุนายน 2560
       69   นิตยา          พระนครศรีอยุธยา    2 มิถุนายน 2560
       70   จันทร์ธิดา          กรุงเทพมหานคร    1 มิถุนายน 2560
       71   มาลัย          พระนครศรีอยุธยา    1 มิถุนายน 2560
       72   นางสาวจารุวรรณภัทร์          ปทุมธานี    31 พฤษภาคม 2560
       73   ประอรศิริ          กรุงเทพมหานคร    31 พฤษภาคม 2560
       74   สุดารัช          กรุงเทพมหานคร    31 พฤษภาคม 2560
       75   วรรณอาภรณ์          กรุงเทพมหานคร    29 พฤษภาคม 2560
       76   เกศสุดา          กรุงเทพมหานคร    28 พฤษภาคม 2560
       77   น.ส. เสาวลักษณ์          กรุงเทพมหานคร    24 พฤษภาคม 2560
       78   น.ส. ทิพย์อัมพร          กรุงเทพมหานคร    24 พฤษภาคม 2560
       79   น.ส.พนิดา          กรุงเทพมหานคร    24 พฤษภาคม 2560
       80   น.ส.สุพิชญ์รดา          ฉะเชิงเทรา    22 พฤษภาคม 2560
       81   นพดล          สมุทรปราการ    21 พฤษภาคม 2560
       82   เบญจมาศ          สมุทรปราการ    20 พฤษภาคม 2560
       83   อรอนงค์          กรุงเทพมหานคร    19 พฤษภาคม 2560
       84   พรวรินท์          กระบี่    19 พฤษภาคม 2560
       85   อุบลรัตน์          กรุงเทพมหานคร    12 พฤษภาคม 2560
       86   เกตุวดี          กรุงเทพมหานคร    12 พฤษภาคม 2560
       87   นางธัญญรัตน์          นนทบุรี    19 เมษายน 2560
       88   สุพาพร          กรุงเทพมหานคร    4 เมษายน 2560
       89   นางสาวกนกอร          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       90   นางสาวธัญชยพร          กรุงเทพมหานคร    22 มีนาคม 2560
       91   นายณัฐพัช          กรุงเทพมหานคร    22 มีนาคม 2560
       92   นางสาวธัญลักษณ์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤศจิกายน 2559