รุ่น   วันที่ 26/5/2560  ถึง 28/5/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 74 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   นท หญิง เมลดา          กรุงเทพมหานคร    26 พฤษภาคม 2560
       2   ภิญญภา          กรุงเทพมหานคร    26 พฤษภาคม 2560
       3   สุภาวดี          นนทบุรี    26 พฤษภาคม 2560
       4   ปัญญา          กรุงเทพมหานคร    25 พฤษภาคม 2560
       5   นางชุตินันท์          นนทบุรี    25 พฤษภาคม 2560
       6   นางชุตินันท์          นนทบุรี    25 พฤษภาคม 2560
       7   ขวัญใจ          กรุงเทพมหานคร    25 พฤษภาคม 2560
       8   น.ส.รัชนู          ปทุมธานี    25 พฤษภาคม 2560
       9   สุปรียา          ปทุมธานี    25 พฤษภาคม 2560
       10   พนม          ปทุมธานี    24 พฤษภาคม 2560
       11   นส.นิชาภา          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       12   ศิริเพ็ญ          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       13   นางปุรฎา          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       14   นางสาวนัชพรนภัส          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       15   นายวีรศิลป์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       16   นายวิศรุต          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       17   นางสาวพิชญา          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       18   นางสาวปวีณ์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       19   นายวัชรวิทย์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       20   นายเรวัฒน์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       21   นายณัชพล          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       22   นางสาวณัฐนิภา          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       23   นายบำรุงพล          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       24   นายชยานินทร์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       25   นายเฉลิมพล          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       26   นางสาวเนตรชนก          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       27   นายเจษฎา          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       28   นายทัศวทัศน์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       29   นางสาววิชุดา          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       30   นางสาวนิภาพร          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       31   สำรวล          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       32   ธีรภาพ          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       33   พรรณพิไล          นนทบุรี    22 พฤษภาคม 2560
       34   ณัฐกฤตา          กรุงเทพมหานคร    22 พฤษภาคม 2560
       35   ปัทฐวรรณ          กรุงเทพมหานคร    22 พฤษภาคม 2560
       36   สิบเอกเด่นชัย          กรุงเทพมหานคร    21 พฤษภาคม 2560
       37   ศิริกุล          กรุงเทพมหานคร    21 พฤษภาคม 2560
       38   ศิริเพ็ญ          กรุงเทพมหานคร    17 พฤษภาคม 2560
       39   วลัยพร          กรุงเทพมหานคร    16 พฤษภาคม 2560
       40   ศิวาพร          ปทุมธานี    16 พฤษภาคม 2560
       41   ด.ญ.พิมพ์ธัญญา          นนทบุรี    15 พฤษภาคม 2560
       42   นายปจภณ          นนทบุรี    15 พฤษภาคม 2560
       43   นางสาวณิชณาณันท์          นนทบุรี    15 พฤษภาคม 2560
       44   นางจิดาภา          นนทบุรี    15 พฤษภาคม 2560
       45   ศิริพรรณ          กรุงเทพมหานคร    13 พฤษภาคม 2560
       46   yoothana          สมุทรปราการ    13 พฤษภาคม 2560
       47   อัญชลี          กรุงเทพมหานคร    13 พฤษภาคม 2560
       48   ไชยา          กรุงเทพมหานคร    13 พฤษภาคม 2560
       49   สุริชาติ          กรุงเทพมหานคร    12 พฤษภาคม 2560
       50   น.อ.หญิง วราภรณ์          พระนครศรีอยุธยา    10 พฤษภาคม 2560
       51   นาง จงรักษ์          กรุงเทพมหานคร    10 พฤษภาคม 2560
       52   น.อ.หญิง อุไร          กรุงเทพมหานคร    10 พฤษภาคม 2560
       53   ขนิษฐา          สิงห์บุรี    9 พฤษภาคม 2560
       54   ธัญลักษณ์          นครราชสีมา    9 พฤษภาคม 2560
       55   ประเสริฐ          กรุงเทพมหานคร    8 พฤษภาคม 2560
       56   สุฐิชา          กรุงเทพมหานคร    8 พฤษภาคม 2560
       57   สุทิน          กรุงเทพมหานคร    8 พฤษภาคม 2560
       58   คณพศ          กรุงเทพมหานคร    8 พฤษภาคม 2560
       59   จิรเมศร์          กรุงเทพมหานคร    4 พฤษภาคม 2560
       60   ลิขิต          กรุงเทพมหานคร    3 พฤษภาคม 2560
       61   ธาราทิพย์          กรุงเทพมหานคร    2 พฤษภาคม 2560
       62   ศุจิตา          สมุทรสาคร    2 พฤษภาคม 2560
       63   ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์          สระบุรี    1 พฤษภาคม 2560
       64   ประภาพร          สิงห์บุรี    28 เมษายน 2560
       65   มาลิสา          ตาก    27 เมษายน 2560
       66   กิตติมา          กรุงเทพมหานคร    25 เมษายน 2560
       67   ภัทรภณ          กรุงเทพมหานคร    23 เมษายน 2560
       68   นางสาว จิรกัญญา          กรุงเทพมหานคร    18 เมษายน 2560
       69   พัทธนันท์          กรุงเทพมหานคร    18 เมษายน 2560
       70   จุฑาพร          ปทุมธานี    18 เมษายน 2560
       71   สุนิสา          กรุงเทพมหานคร    18 เมษายน 2560
       72   ปัทมาวดี          นนทบุรี    31 มีนาคม 2560
       73   Radanut          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       74   ชัยยนันทน์          นนทบุรี    16 มีนาคม 2560