วันที่ 26/05/2560  ถึง 28/05/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 74 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นท หญิง เมลดา   กรุงเทพมหานคร  26 พฤษภาคม 2560
       2    ภิญญภา   กรุงเทพมหานคร  26 พฤษภาคม 2560
       3    สุภาวดี   นนทบุรี  26 พฤษภาคม 2560
       4    ปัญญา   กรุงเทพมหานคร  25 พฤษภาคม 2560
       5    นางชุตินันท์   นนทบุรี  25 พฤษภาคม 2560
       6    นางชุตินันท์   นนทบุรี  25 พฤษภาคม 2560
       7    ขวัญใจ   กรุงเทพมหานคร  25 พฤษภาคม 2560
       8    น.ส.รัชนู   ปทุมธานี  25 พฤษภาคม 2560
       9    สุปรียา   ปทุมธานี  25 พฤษภาคม 2560
       10    พนม   ปทุมธานี  24 พฤษภาคม 2560
       11    นส.นิชาภา   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       12    ศิริเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       13    นางปุรฎา   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       14    นางสาวนัชพรนภัส   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       15    นายวีรศิลป์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       16    นายวิศรุต   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       17    นางสาวพิชญา   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       18    นางสาวปวีณ์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       19    นายวัชรวิทย์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       20    นายเรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       21    นายณัชพล   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       22    นางสาวณัฐนิภา   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       23    นายบำรุงพล   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       24    นายชยานินทร์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       25    นายเฉลิมพล   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       26    นางสาวเนตรชนก   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       27    นายเจษฎา   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       28    นายทัศวทัศน์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       29    นางสาววิชุดา   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       30    นางสาวนิภาพร   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       31    สำรวล   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       32    ธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2560
       33    พรรณพิไล   นนทบุรี  22 พฤษภาคม 2560
       34    ณัฐกฤตา   กรุงเทพมหานคร  22 พฤษภาคม 2560
       35    ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  22 พฤษภาคม 2560
       36    สิบเอกเด่นชัย   กรุงเทพมหานคร  21 พฤษภาคม 2560
       37    ศิริกุล   กรุงเทพมหานคร  21 พฤษภาคม 2560
       38    ศิริเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  17 พฤษภาคม 2560
       39    วลัยพร   กรุงเทพมหานคร  16 พฤษภาคม 2560
       40    ศิวาพร   ปทุมธานี  16 พฤษภาคม 2560
       41    ด.ญ.พิมพ์ธัญญา   นนทบุรี  15 พฤษภาคม 2560
       42    นายปจภณ   นนทบุรี  15 พฤษภาคม 2560
       43    นางสาวณิชณาณันท์   นนทบุรี  15 พฤษภาคม 2560
       44    นางจิดาภา   นนทบุรี  15 พฤษภาคม 2560
       45    ศิริพรรณ   กรุงเทพมหานคร  13 พฤษภาคม 2560
       46    yoothana   สมุทรปราการ  13 พฤษภาคม 2560
       47    อัญชลี   กรุงเทพมหานคร  13 พฤษภาคม 2560
       48    ไชยา   กรุงเทพมหานคร  13 พฤษภาคม 2560
       49    สุริชาติ   กรุงเทพมหานคร  12 พฤษภาคม 2560
       50    น.อ.หญิง วราภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  10 พฤษภาคม 2560
       51    นาง จงรักษ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2560
       52    น.อ.หญิง อุไร   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2560
       53    ขนิษฐา   สิงห์บุรี  9 พฤษภาคม 2560
       54    ธัญลักษณ์   นครราชสีมา  9 พฤษภาคม 2560
       55    ประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2560
       56    สุฐิชา   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2560
       57    สุทิน   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2560
       58    คณพศ   กรุงเทพมหานคร  8 พฤษภาคม 2560
       59    จิรเมศร์   กรุงเทพมหานคร  4 พฤษภาคม 2560
       60    ลิขิต   กรุงเทพมหานคร  3 พฤษภาคม 2560
       61    ธาราทิพย์   กรุงเทพมหานคร  2 พฤษภาคม 2560
       62    ศุจิตา   สมุทรสาคร  2 พฤษภาคม 2560
       63    ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์   สระบุรี  1 พฤษภาคม 2560
       64    ประภาพร   สิงห์บุรี  28 เมษายน 2560
       65    มาลิสา   ตาก  27 เมษายน 2560
       66    กิตติมา   กรุงเทพมหานคร  25 เมษายน 2560
       67    ภัทรภณ   กรุงเทพมหานคร  23 เมษายน 2560
       68    นางสาว จิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  18 เมษายน 2560
       69    พัทธนันท์   กรุงเทพมหานคร  18 เมษายน 2560
       70    จุฑาพร   ปทุมธานี  18 เมษายน 2560
       71    สุนิสา   กรุงเทพมหานคร  18 เมษายน 2560
       72    ปัทมาวดี   นนทบุรี  31 มีนาคม 2560
       73    Radanut   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2560
       74    ชัยยนันทน์   นนทบุรี  16 มีนาคม 2560