รุ่น   วันที่ 4/5/2560  ถึง 10/5/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา)   มีผู้สมัคร 26 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   นางกาญจนา          ปทุมธานี    4 พฤษภาคม 2560
       2   สุภาพรรณ          ราชบุรี    2 พฤษภาคม 2560
       3   นาย อธิปพัฒน์          พระนครศรีอยุธยา    1 พฤษภาคม 2560
       4   ณัฎฐิกา          สมุทรปราการ    1 พฤษภาคม 2560
       5   นางสาวทิฆัมพร          นนทบุรี    30 เมษายน 2560
       6   นางสาวชาลิสา          นนทบุรี    30 เมษายน 2560
       7   ประภาพร          สิงห์บุรี    28 เมษายน 2560
       8   เขมรัสนี          กรุงเทพมหานคร    27 เมษายน 2560
       9   สรภพ          พระนครศรีอยุธยา    26 เมษายน 2560
       10   สุนทรีย์          สมุทรปราการ    25 เมษายน 2560
       11   พรภวิทย์          ปทุมธานี    25 เมษายน 2560
       12   พรวรรณ          พระนครศรีอยุธยา    18 เมษายน 2560
       13   wanling          สมุทรปราการ    18 เมษายน 2560
       14   นาง ณัฐวรา          นครราชสีมา    17 เมษายน 2560
       15   นางบุษบา          กรุงเทพมหานคร    16 เมษายน 2560
       16   ภควดี          กรุงเทพมหานคร    14 เมษายน 2560
       17   ดีรณา          สมุทรปราการ    14 เมษายน 2560
       18   สุชานันท์          สมุทรปราการ    14 เมษายน 2560
       19   ฐิตารีย์          กรุงเทพมหานคร    14 เมษายน 2560
       20   สุชาดา          ตรัง    9 เมษายน 2560
       21   อุษณีย์          นนทบุรี    3 เมษายน 2560
       22   ปรีชญา          นครราชสีมา    31 มีนาคม 2560
       23   นางปวีณา          กำแพงเพชร    25 กุมภาพันธ์ 2560
       24   นายบุญธรรม          กำแพงเพชร    25 กุมภาพันธ์ 2560
       25   นางสุภาพร          กำแพงเพชร    25 กุมภาพันธ์ 2560
       26   นางนงลักษณ์          กำแพงเพชร    25 กุมภาพันธ์ 2560