วันที่ 28/04/2560  ถึง 30/04/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 65 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    ประภาพร   สิงห์บุรี  28 เมษายน 2560
       2    ขวัญใจ   กรุงเทพมหานคร  28 เมษายน 2560
       3    น.ต.หญิงอุษณีย์ น้อยนะวะกุล   กรุงเทพมหานคร  28 เมษายน 2560
       4    นางทัชชกร   นนทบุรี  28 เมษายน 2560
       5    น.สพรรณี   นนทบุรี  28 เมษายน 2560
       6    นารี   กรุงเทพมหานคร  27 เมษายน 2560
       7    นางสาวเอื้อนจิตร   สมุทรปราการ  27 เมษายน 2560
       8    ชุติเดช   กรุงเทพมหานคร  27 เมษายน 2560
       9    ชญานุช   กรุงเทพมหานคร  27 เมษายน 2560
       10    อัญชลี   กรุงเทพมหานคร  27 เมษายน 2560
       11    ไชยา   กรุงเทพมหานคร  27 เมษายน 2560
       12    สุธัญญา   กรุงเทพมหานคร  27 เมษายน 2560
       13    พิศมัย   ปทุมธานี  27 เมษายน 2560
       14    ร.ท.หญิงกุลภัทร   กรุงเทพมหานคร  27 เมษายน 2560
       15    ศศิวิมล   เพชรบูรณ์  27 เมษายน 2560
       16    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  26 เมษายน 2560
       17    ปองพงค์   กรุงเทพมหานคร  26 เมษายน 2560
       18    พรรณพิไล   นนทบุรี  25 เมษายน 2560
       19    ไอรินลดา   สมุทรปราการ  25 เมษายน 2560
       20    ก้องภพ   กรุงเทพมหานคร  25 เมษายน 2560
       21    พเยาว์   กรุงเทพมหานคร  25 เมษายน 2560
       22    อารยา   กรุงเทพมหานคร  24 เมษายน 2560
       23    ทัศน์วรรณ   กรุงเทพมหานคร  24 เมษายน 2560
       24    ชลิตา   กรุงเทพมหานคร  24 เมษายน 2560
       25    สุธาสินี   กรุงเทพมหานคร  24 เมษายน 2560
       26    ธีรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  24 เมษายน 2560
       27    กมลชนก   กรุงเทพมหานคร  24 เมษายน 2560
       28    พษวีส์   กรุงเทพมหานคร  24 เมษายน 2560
       29    นิตยา   กรุงเทพมหานคร  24 เมษายน 2560
       30    โพธิ์ประดิษฐ์   จันทบุรี  23 เมษายน 2560
       31    สุพรรณี   จันทบุรี  23 เมษายน 2560
       32    นิรันดร   กรุงเทพมหานคร  23 เมษายน 2560
       33    ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์   สระบุรี  21 เมษายน 2560
       34    นางสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2560
       35    ด.ญ. ญาณินท์   ปทุมธานี  21 เมษายน 2560
       36    น.ส. พัชรินทร์   พระนครศรีอยุธยา  21 เมษายน 2560
       37    นางสุจินดา   ปทุมธานี  21 เมษายน 2560
       38    สุธีมณฑ์   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2560
       39    สุณี   พระนครศรีอยุธยา  20 เมษายน 2560
       40    สมบูรณ์   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2560
       41    มิ่งขวัญ   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2560
       42    พร้อมพงศ์   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2560
       43    กัลยา   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2560
       44    รชต   กรุงเทพมหานคร  20 เมษายน 2560
       45    วนัสญา   กรุงเทพมหานคร  18 เมษายน 2560
       46    ไปรยา   นนทบุรี  18 เมษายน 2560
       47    จุฑามาส   ปทุมธานี  12 เมษายน 2560
       48    ปิลันธนา   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2560
       49    ตรีเทพ   ปทุมธานี  11 เมษายน 2560
       50    เนติธร   ปทุมธานี  11 เมษายน 2560
       51    นางรุจิรา   ปทุมธานี  11 เมษายน 2560
       52    อัชญารัตน์   นครนายก  11 เมษายน 2560
       53    ชันษา   กรุงเทพมหานคร  9 เมษายน 2560
       54    นางชรินทร์พรรณ   กรุงเทพมหานคร  7 เมษายน 2560
       55    ฉลวย   ปทุมธานี  3 เมษายน 2560
       56    พชร   ราชบุรี  31 มีนาคม 2560
       57    น.ส.โชติกา   กรุงเทพมหานคร  31 มีนาคม 2560
       58    พรปวีณ์   พระนครศรีอยุธยา  31 มีนาคม 2560
       59    นางสาว จิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2560
       60    นางสาวฐิตารีย์   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2560
       61    นางธัญญรัตน์   นนทบุรี  28 มีนาคม 2560
       62    เกศนีย์   สระบุรี  28 มีนาคม 2560
       63    หทัยรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 มีนาคม 2560
       64    รุจรตา   กรุงเทพมหานคร  19 มีนาคม 2560
       65    วิไลวรรณ   พระนครศรีอยุธยา  7 มีนาคม 2560