รุ่น   วันที่ 28/4/2560  ถึง 30/4/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 65 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   ประภาพร          สิงห์บุรี    28 เมษายน 2560
       2   ขวัญใจ          กรุงเทพมหานคร    28 เมษายน 2560
       3   น.ต.หญิงอุษณีย์ น้อยนะวะกุล          กรุงเทพมหานคร    28 เมษายน 2560
       4   นางทัชชกร          นนทบุรี    28 เมษายน 2560
       5   น.สพรรณี          นนทบุรี    28 เมษายน 2560
       6   นารี          กรุงเทพมหานคร    27 เมษายน 2560
       7   นางสาวเอื้อนจิตร          สมุทรปราการ    27 เมษายน 2560
       8   ชุติเดช          กรุงเทพมหานคร    27 เมษายน 2560
       9   ชญานุช          กรุงเทพมหานคร    27 เมษายน 2560
       10   อัญชลี          กรุงเทพมหานคร    27 เมษายน 2560
       11   ไชยา          กรุงเทพมหานคร    27 เมษายน 2560
       12   สุธัญญา          กรุงเทพมหานคร    27 เมษายน 2560
       13   พิศมัย          ปทุมธานี    27 เมษายน 2560
       14   ร.ท.หญิงกุลภัทร          กรุงเทพมหานคร    27 เมษายน 2560
       15   ศศิวิมล          เพชรบูรณ์    27 เมษายน 2560
       16   น.ส.ปัทฐวรรณ          กรุงเทพมหานคร    26 เมษายน 2560
       17   ปองพงค์          กรุงเทพมหานคร    26 เมษายน 2560
       18   พรรณพิไล          นนทบุรี    25 เมษายน 2560
       19   ไอรินลดา          สมุทรปราการ    25 เมษายน 2560
       20   ก้องภพ          กรุงเทพมหานคร    25 เมษายน 2560
       21   พเยาว์          กรุงเทพมหานคร    25 เมษายน 2560
       22   อารยา          กรุงเทพมหานคร    24 เมษายน 2560
       23   ทัศน์วรรณ          กรุงเทพมหานคร    24 เมษายน 2560
       24   ชลิตา          กรุงเทพมหานคร    24 เมษายน 2560
       25   สุธาสินี          กรุงเทพมหานคร    24 เมษายน 2560
       26   ธีรวัฒน์          กรุงเทพมหานคร    24 เมษายน 2560
       27   กมลชนก          กรุงเทพมหานคร    24 เมษายน 2560
       28   พษวีส์          กรุงเทพมหานคร    24 เมษายน 2560
       29   นิตยา          กรุงเทพมหานคร    24 เมษายน 2560
       30   โพธิ์ประดิษฐ์          จันทบุรี    23 เมษายน 2560
       31   สุพรรณี          จันทบุรี    23 เมษายน 2560
       32   นิรันดร          กรุงเทพมหานคร    23 เมษายน 2560
       33   ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์          สระบุรี    21 เมษายน 2560
       34   นางสุภาพร          กรุงเทพมหานคร    21 เมษายน 2560
       35   ด.ญ. ญาณินท์          ปทุมธานี    21 เมษายน 2560
       36   น.ส. พัชรินทร์          พระนครศรีอยุธยา    21 เมษายน 2560
       37   นางสุจินดา          ปทุมธานี    21 เมษายน 2560
       38   สุธีมณฑ์          กรุงเทพมหานคร    20 เมษายน 2560
       39   สุณี          พระนครศรีอยุธยา    20 เมษายน 2560
       40   สมบูรณ์          กรุงเทพมหานคร    20 เมษายน 2560
       41   มิ่งขวัญ          กรุงเทพมหานคร    20 เมษายน 2560
       42   พร้อมพงศ์          กรุงเทพมหานคร    20 เมษายน 2560
       43   กัลยา          กรุงเทพมหานคร    20 เมษายน 2560
       44   รชต          กรุงเทพมหานคร    20 เมษายน 2560
       45   วนัสญา          กรุงเทพมหานคร    18 เมษายน 2560
       46   ไปรยา          นนทบุรี    18 เมษายน 2560
       47   จุฑามาส          ปทุมธานี    12 เมษายน 2560
       48   ปิลันธนา          กรุงเทพมหานคร    11 เมษายน 2560
       49   ตรีเทพ          ปทุมธานี    11 เมษายน 2560
       50   เนติธร          ปทุมธานี    11 เมษายน 2560
       51   นางรุจิรา          ปทุมธานี    11 เมษายน 2560
       52   อัชญารัตน์          นครนายก    11 เมษายน 2560
       53   ชันษา          กรุงเทพมหานคร    9 เมษายน 2560
       54   นางชรินทร์พรรณ          กรุงเทพมหานคร    7 เมษายน 2560
       55   ฉลวย          ปทุมธานี    3 เมษายน 2560
       56   พชร          ราชบุรี    31 มีนาคม 2560
       57   น.ส.โชติกา          กรุงเทพมหานคร    31 มีนาคม 2560
       58   พรปวีณ์          พระนครศรีอยุธยา    31 มีนาคม 2560
       59   นางสาว จิรกัญญา          กรุงเทพมหานคร    29 มีนาคม 2560
       60   นางสาวฐิตารีย์          กรุงเทพมหานคร    28 มีนาคม 2560
       61   นางธัญญรัตน์          นนทบุรี    28 มีนาคม 2560
       62   เกศนีย์          สระบุรี    28 มีนาคม 2560
       63   หทัยรัตน์          กรุงเทพมหานคร    19 มีนาคม 2560
       64   รุจรตา          กรุงเทพมหานคร    19 มีนาคม 2560
       65   วิไลวรรณ          พระนครศรีอยุธยา    7 มีนาคม 2560