วันที่ 05/04/2560  ถึง 09/04/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 23 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  4 เมษายน 2560
       2    รุจิเรจ   กรุงเทพมหานคร  4 เมษายน 2560
       3    นางค่อง   นนทบุรี  4 เมษายน 2560
       4    นส.ธัญณัฐ   นนทบุรี  4 เมษายน 2560
       5    สุวรรณา   กรุงเทพมหานคร  3 เมษายน 2560
       6    สมบูรณ์   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2560
       7    คริษฐา   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2560
       8    ศุภวรรณ   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2560
       9    ยอดจุฑา   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2560
       10    นงนุช   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2560
       11    มิ่งขวัญ   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2560
       12    นางดุษณีย์   กรุงเทพมหานคร  27 มีนาคม 2560
       13    ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์   สระบุรี  25 มีนาคม 2560
       14    ชันษา   กรุงเทพมหานคร  25 มีนาคม 2560
       15    อรุณพร   กรุงเทพมหานคร  24 มีนาคม 2560
       16    นางสาวอรนุช   กรุงเทพมหานคร  16 มีนาคม 2560
       17    จิตติมา   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2560
       18    สิรินทิพย์   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2560
       19    พัชรี   สมุทรปราการ  12 มีนาคม 2560
       20    ชญาภา   กรุงเทพมหานคร  3 มีนาคม 2560
       21    สุชาดา   กรุงเทพมหานคร  24 กุมภาพันธ์ 2560
       22    วิไลลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  17 กุมภาพันธ์ 2560
       23    นางสาวฉวี   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2559