รุ่น   วันที่ 5/4/2560  ถึง 9/4/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 23 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   ปัทฐวรรณ          กรุงเทพมหานคร    4 เมษายน 2560
       2   รุจิเรจ          กรุงเทพมหานคร    4 เมษายน 2560
       3   นางค่อง          นนทบุรี    4 เมษายน 2560
       4   นส.ธัญณัฐ          นนทบุรี    4 เมษายน 2560
       5   สุวรรณา          กรุงเทพมหานคร    3 เมษายน 2560
       6   สมบูรณ์          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       7   คริษฐา          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       8   ศุภวรรณ          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       9   ยอดจุฑา          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       10   นงนุช          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       11   มิ่งขวัญ          กรุงเทพมหานคร    29 มีนาคม 2560
       12   นางดุษณีย์          กรุงเทพมหานคร    27 มีนาคม 2560
       13   ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์          สระบุรี    25 มีนาคม 2560
       14   ชันษา          กรุงเทพมหานคร    25 มีนาคม 2560
       15   อรุณพร          กรุงเทพมหานคร    24 มีนาคม 2560
       16   นางสาวอรนุช          กรุงเทพมหานคร    16 มีนาคม 2560
       17   จิตติมา          กรุงเทพมหานคร    15 มีนาคม 2560
       18   สิรินทิพย์          กรุงเทพมหานคร    12 มีนาคม 2560
       19   พัชรี          สมุทรปราการ    12 มีนาคม 2560
       20   ชญาภา          กรุงเทพมหานคร    3 มีนาคม 2560
       21   สุชาดา          กรุงเทพมหานคร    24 กุมภาพันธ์ 2560
       22   วิไลลักษณ์          กรุงเทพมหานคร    17 กุมภาพันธ์ 2560
       23   นางสาวฉวี          กรุงเทพมหานคร    7 พฤศจิกายน 2559