รุ่น   วันที่ 24/3/2560  ถึง 26/3/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 58 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   นางสมควร          บึงกาฬ    24 มีนาคม 2560
       2   ฐิตารีย์          นนทบุรี    23 มีนาคม 2560
       3   อรัญญา          กรุงเทพมหานคร    23 มีนาคม 2560
       4   สุนทรีย์          สมุทรปราการ    23 มีนาคม 2560
       5   สมจินตนา          เพชรบุรี    22 มีนาคม 2560
       6   พรรณพิไล          นนทบุรี    22 มีนาคม 2560
       7   ธีรภาพ          กรุงเทพมหานคร    22 มีนาคม 2560
       8   พิศมัย          ปทุมธานี    22 มีนาคม 2560
       9   นายพฤทธิพงศ์          กรุงเทพมหานคร    22 มีนาคม 2560
       10    ชันษา          กรุงเทพมหานคร    21 มีนาคม 2560
       11   สุรีย์พร          ชัยภูมิ    21 มีนาคม 2560
       12   นายสมเกียรติ          ปทุมธานี    21 มีนาคม 2560
       13   อุษา          ชัยภูมิ    21 มีนาคม 2560
       14   ณัฐวุฒิ          ชัยภูมิ    21 มีนาคม 2560
       15   จุฑามาส          กรุงเทพมหานคร    19 มีนาคม 2560
       16   รวิสรา          สระบุรี    19 มีนาคม 2560
       17   นพวรรณ          สระบุรี    19 มีนาคม 2560
       18   พรปวีณ์          พระนครศรีอยุธยา    19 มีนาคม 2560
       19   พัชรพร          ขอนแก่น    18 มีนาคม 2560
       20   กมกชนก          บึงกาฬ    18 มีนาคม 2560
       21   นิตยา          กรุงเทพมหานคร    18 มีนาคม 2560
       22   กนกลักษณ์          กรุงเทพมหานคร    18 มีนาคม 2560
       23   นายวัฒนา          ราชบุรี    18 มีนาคม 2560
       24   ด.ญ.เบญญาภา          ชลบุรี    18 มีนาคม 2560
       25   นางสกุณา          ชลบุรี    17 มีนาคม 2560
       26   กรรฐ์พรรฏสร          กรุงเทพมหานคร    17 มีนาคม 2560
       27   เกศนีย์          สระบุรี    17 มีนาคม 2560
       28   พัฒน์ชญา          ชลบุรี    15 มีนาคม 2560
       29   ด.ญ.กิรณา          ชลบุรี    15 มีนาคม 2560
       30   ด.ญ.กมลนัทธ์ คริสตินา          ชลบุรี    15 มีนาคม 2560
       31   นางกาญจนา จันทสิทธิ์ มาชโช่          ชลบุรี    15 มีนาคม 2560
       32   น.ส.จิราภรณ์          กรุงเทพมหานคร    10 มีนาคม 2560
       33   ด.ช.สุกฤษฎิ์          นครศรีธรรมราช    10 มีนาคม 2560
       34   นางจันทิมา          นครศรีธรรมราช    10 มีนาคม 2560
       35   นายเจริญ          นครศรีธรรมราช    10 มีนาคม 2560
       36   นางจารุนันท์          นนทบุรี    10 มีนาคม 2560
       37   อัจฉรีย์          กรุงเทพมหานคร    8 มีนาคม 2560
       38   ขวัญชนก          พระนครศรีอยุธยา    7 มีนาคม 2560
       39   ปัญจมา          พระนครศรีอยุธยา    7 มีนาคม 2560
       40   ปนัดดา          กรุงเทพมหานคร    6 มีนาคม 2560
       41   สายใจ          ปทุมธานี    3 มีนาคม 2560
       42   กษิด์เดช          กรุงเทพมหานคร    26 กุมภาพันธ์ 2560
       43   การต์สินี          กรุงเทพมหานคร    26 กุมภาพันธ์ 2560
       44   มัทนียา          กรุงเทพมหานคร    26 กุมภาพันธ์ 2560
       45   ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์          สระบุรี    22 กุมภาพันธ์ 2560
       46   นายพชรเดช          กรุงเทพมหานคร    21 กุมภาพันธ์ 2560
       47   ศิริพรรณ          กรุงเทพมหานคร    13 กุมภาพันธ์ 2560
       48   วรสุดา          กรุงเทพมหานคร    5 กุมภาพันธ์ 2560
       49   รุจาภา          กรุงเทพมหานคร    5 กุมภาพันธ์ 2560
       50   พัณณภัทร์          นครปฐม    3 กุมภาพันธ์ 2560
       51   นนทชา          กรุงเทพมหานคร    20 มกราคม 2560
       52   บุญญาดา          กรุงเทพมหานคร    18 มกราคม 2560
       53   ขวัญจันทร์          นนทบุรี    24 พฤศจิกายน 2559
       54   ดาวเรือง          นนทบุรี    24 พฤศจิกายน 2559
       55   ปวริศา          นนทบุรี    24 พฤศจิกายน 2559
       56   สุธี          นนทบุรี    24 พฤศจิกายน 2559
       57   กนลพร          นนทบุรี    24 พฤศจิกายน 2559
       58   นางสาว วิภา          ปทุมธานี    7 พฤศจิกายน 2559