ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๑(วันอาสาฬหบูชา)
วันที่ปฏิบัติธรรม
20/07/2561 - 24/07/2561
(5 วัน 4 คืน)